Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast av kapitel 1)

Bästa läsare!

Detta är ett utkast till en skrift som jag arbetar på. Den skall beskriva min gissningar om hur det kan uppstå ett inbördeskrig i Sverige, och vad som skulle kunna komma efter detta. Jag har planerat att dela in alstret i tre kapitel. Detta är utkastet till första kapitlet (det tredje är inte påbörjat), och när jag är klar och fått reaktioner kommer jag redigera hela skriften och sedan publicera den som kortfattad e-bok (pdf) om det är tillräckligt många som anser att mitt inlägg i debatten kan tillföra något.

Texten är sammanställd i WordPad, så jag ber om ursäkt för att mina skumögda ögon inte lyckats manuellt hitta stav- och skrivfel.

Och som det syns så håller jag en högst allmän nivå på min text.

Hälsar eder Peter Harold


DET UPPVÄCKTA FOLKET – SVERIGE FÖRE, UNDER OCH EFTER INBÖRDESKRIGET

N.b.! Detta är en analys, inte ett program!

Följande text har inte till syfte att uppvigla till brottslig gärning. Den är enbart skapad som en analys av tänkabara scenarios i händelse av en väpnad revolution eller uppror inom Sverige, genererat av ett utbrett folkligt missnöje mot förd politik i Sveriges riksdag, och den diskurs som råder inom medieetablissemangets snäva åsikstkooridor. Och utifrån denna analys vill jag beskriva vilket förlopp som enligt min förmåga att förstå saker och ting kommer vara till störst fördel för landets medborgare.

Författaren.

Kapitel ett: Från folkhem och välfärdsstat till multikulturell moras.

Vad är det som hänt, och vad har fått folk att bli medvetna om att vi befinner oss i ett nationellt krisläge?

Min analys utgår ifrån nuvarande situation där Sverige mycket hastigt utsatts för en hypermigration, samtidigt som vi redan under lång tid haft en massinvandring, vilket spätt på arbetslöshet, ökat bostadskrisen samt skapat segregerade bostadsområden, vilka p.g.a. etniska och kulturella koncentrationer bildat enklaver. Till detta kommer en socialistisk politik med högre skatter (som kommer leda till färre produktiva arbeten och ökad bidragsförsörjning) och skenande statsskuld. Politiken med att kombinera massinvandring och höjd statsskuld påbörjades redan av den borgerliga regeringen med stöd av Miljöpartiet som nu ingår i den socialdemokratiska regeringen.

Hyperinavndringen under 2015 har varit av sådan storlek att det redan överbelastade Migrationsverket tvingats till diverse ”fuskåtgärder” för att kunna bygga upp sin kapacitet. Bl.a. anlitas handläggare som inte har sysslat med ärenden kopplade till utlänningslagen och motsvarande förordningar. Dessutom har verksamheten medgivits att bedrivas utan krav på kostnadseffektivitet, vilket innebär att ett antal aktörer gjort sig förmögna på att härbärgera invandrare för statens räkning och på skattebetalarnas bekostnad.

Under 2015 har massinvandringen försvarats med att den är en humanitär insats. Detta argument har även legat till grund för tidigare år av hög invandring, men tillsammans med argumentet att Sveriges befolkning måste växa för att klara välfärden. Forskning visar dock att invandring inte ger den samhällsvinst som politiker och opinionsbildare i mainstream-fältet försöker påskina. Med andra ord kommer den nuvarande migrantkrisen att få ekonomiskt negativa följder tillsammans med att välfärdssystemet eroderar.

Den under 2015 år inträffade massinvandringen sägs vara frukten av inbördeskriget i Syrien. Detta stämmer delvis; de anlända människorna kommer även från andra länder med utbredd fattigdom. Den gemensamma nämnaren de flesta ”flyktinggrupperna” har är att de kommer från muslimska länder. Eftersom de flesta politiker i Sverige anser att detta plötsliga och oväntade tillflöde av vuxna och ungdomar (oavsett kulturell bakgrund) är en skänk från himlen kan vi räkna med att flertalet av de anlända kommer att beviljas uppehållstillstånd och på sikt medborgarskap.

Politikerna kan inte vara omedvetna om att detta kommer att förändra utseendet på landet. Snarare tyder allt på att det är en medveten strategi, och ett önskat mål som politikerna hyser.

Vad politikerna kan vara omedvetna om – åtminstone de politiker som inte är invigda i den överparlamentariska maktelitens olika agendor – är att denna influx av främst muslimer kommer ge sådana konsekvenser att svenska värderingar kommer motarbetas, och att vi kommer se fler konflikter mellan etniska svenskar och invandrare som valt att leva efter svenska värderingar, seder och traditioner, kontra de människor som valt att ta med sig sitt hemlands kultur, med minimal ambition att assimilera sig eller integrera sig i det nya landet.

Som jag nämnde är vissa politiker medvetna om detta, och har också medvetet eftersträvat att denna konfliktfyllda situation skall uppstå. Vi har dels den irländske affärsmannen och politikern Peter Sutherland (som varit EU-kommissionär och enligt uppgift är styrelseledamot i Bilderbergruppen) som varit i Sverige och gett anvisningar om vilken ideologisk approach FN förväntar sig av den svenska regeringen i samband med att flyktingströmmen ökar. Vi har också oligarken George Soros som genom sina stiftelser sprider ”reseguider” för ”ekonomiska flyktingar”. Det finns många fler exempel.

På den svenska sidan har vi haft Miljöpartiet som varit tongivande under mandatperioden 2010-2014 i invandringsfrågor, och haft ett stort inflytande på statsminister Reinfeldts hantering av dessa frågor, såsom beslutet att tilldela permanent uppehållstillstånd till syriska medborgare som begär asyl, och förmåner till somaliska flyktingar.

Reinfeldt krönte sin gärning som folkutbytare genom sitt valtal där han uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan för de nya människorna.

Orsaken till denna politik har förklarats på olika sätt. Dels menar man att Reinfeldt hyste ett personligt hat till Sverigedemokraterna och deras invandringskritiska politik; dels menar andra att Reinfeldt medvetet ville ha en stor mängd invandrare till Sverige för att kunna framkalla ett haveri för den välfärdsstat som han kritiserade under sin tid som ordförande i Moderata Ungdomsförbundet. Ett mindre antal, men ändå tongivande debattörer, menar att Reinfeldt handlade på order av Bilderberggruppen. Efter valförlusten har Moderaterna sagt sig ha ändrat sin invandringspolitik 180 grader, men eftersom man önskar stå kvar i oppositionsposition saknar denna kursänding praktisk betydelse för partiet.

Sverige har gått in i ett krisläge p.g.a. invandringspolitiken.

Efter att Migrationsverkets hela kapacitet togs i anspråk (ifråga om att skapa övernattningsplatser i förläggningar, hotell och sedermera i tält) har Sveriges regering av praktiska skäl försökt att bromsa inflödet av migranter. Ideologiskt sett utrycker både socialdemokrater och miljöpartister en önskan om att kunna ”vrida på kranen” igen så snart som Migrationsverket och kommunerna betat av handläggningen av ansökningarna. Och på lokal nivå arrangerar man för fullt för att kunna ta emot de nyanlända, t.ex. genom att stänga ner vårdinrättningar, flytta åldringar till koncentrerade boenden, omdisponera offentliga lokaler, etc. Till detta kommer också omprioriteringar av de kommunala utgiftsposterna; tusentals nya skolklasser måste upprättas och bemannas i stort sett direkt här och nu. Detta även i kommuner som arbetat med långdragna effektiviseringsprocesser som i regel inneburit nedskärningar.

Det nya Sverige danas och det gamla förfaller.

Till detta kommer att den offentliga miljön dramatiskt förändrats. Redan före ”Syrienvågen” kunde vi se hur till och med små samhällen fick en annan etnisk uppblandning. Ute i landsortskommunerna är det nu inte ovanligt att se burkaklädda kvinnor promenera omkring med syskonbarnvagnar och 3-6 barn i följe. Ljugarbänkarna har fått nya invånare, vilka inte i större omfattning talar svenska. I skolmiljön märks denna förändring av i form av elever som inte klarar av sin skolgång p.g.a. olika trauman, sämre inlärningsförmåga och avsaknad av baskunskaper. För att kompensera detta släpper man in nytillkomna till åldern äldre elever i yngre åldersgrupper, med vissa oönskade konsekvenser när några elever i klassen har kommit in en bra bit i adolescensen, medan de ursprungliga åldersriktiga eleverna knappt kommit in i puberteten.

Över lag anses dessa förändringar vara helt acceptabla utifrån ett allmänpolitiskt perspektiv. Svenska staten har tagit emot dessa människor, och landets kommuner ombesörjer deras försörjning tills de själva kan ta hand om sig. Även bland etniska svenskar i allmänhet säger förnuftet att man inte kan rikta hot eller våld mot dessa människor. Vad gäller att rikta kritik mot dessa människors existens säger lagen också att möjligheten till detta är inskränkt, företrädesvis genom lagen om hets mot folkgrupp. Inom den politiska och juridiska sfären vill man jämställa kategorin ”invandrare” med det som i lagtexten kallas för ”folkgrupp”.

Dock har samhällsbilden förändrats långt utöver att man i landsortskommunerna kan hitta enstaka eller hela grupper av burkaklädda kvinnor, eller män i underliga dräkter från deras hemländer. I storstäderna är koncentrationen av dessa människor däremot mycket högre inom vissa geografiskt avgränsade områden. Här har s.k. ”utanförskapsområden” uppstått. En majoritet av invånarna utgörs av invandrare; sysselsättningsgraden är extremt låg: omfattande gängbildning och kriminella ligor; den sociala kontrollen inriktar sig på att invånarna skall behålla sin hemlandskultur. Satsningar som finansieras av skattemedel eller andra offentliga medel ger inte önskade resultat (eller mäts över huvud taget inte).

Till detta kommer en lokal anda där gänget och området bildar en pol gentemot det övriga svenska civilsamhället. Därför attackeras de kommunala lokalbussarna av stenkastande ungdomar. När polisen anländer angrips även dessa. I vissa områden kan räddningstjänsten inte agera utan poliseskort, och poliseskorten i sin tur förstärks med extra resurser för att skydda den eller de ordinarie patrullerna medan dessa utför sitt uppdrag.

Utöver dessa ligister finns alltså de grovt kriminella nätverken som begår så pass allvarliga brott som grov misshandel och mord.

Vid sidan av de yrkeskriminella och de allmänna ligisterna härskar också en ny ordning där (företrädesvis svenska) kvinnor och flickor har gjorts till lovliga byten för personer som begår övergrepp. Fenomen som gruppvåldtäkter har blivit vanligare och i många fall betydligt grövre, något som vetenskapligt förklaras med att det finns fler människor i Sverige idag som äger sämre förmåga att behärska sina impulshandlingar, samtidigt som det etablerats en kultur där flickor har lägre värde än unga aggressiva män. Kan detta få spridningar utanför de värsta kretsarna?

Detta är en högst summarisk bild av var vi står idag, och jag har både av utrymmesskäl och av ren glömska utelämnat en rad olika konsekvenser av de senaste årens massinvandring. Det skall konstateras att det aldrig i Sveriges moderna historia gått friktionsfritt när stora grupper migrerar hit, vare sig under 1950- och 1960-talet när italienarna kom, 1980-talet med greker, eller 1990-talet när folk från det forna Jugoslavien flyttade hit. Bråk och brottslighet följde, men med tiden anpassade sig invandrarna som kollektiv och konflikterna minskade tilsammans med svenskens tillvänjning, även om det tog tid. Framgångsfaktorerna har varit produktivt arbete (italienarna) och en förmåga att interagera med svenskarna, såsom greker och jugoslaver lyckades med, samt den begränsade mängd som flyttat hit. Dessa villkor kan inte sägas vara uppfyllda med dagens invandringsvåg. Och statens lösning är att tvinga kommunerna att backa upp regeringens politik, och att finansiera detta med högre skatter och ökad belåning.

Om resultatet är till gagn för de etniska svenskarna står skrivet i stjärnorna. I vilket fall som helst har svenska staten skickat ett tydligt meddelande till svenska folket, och det är att alla skall bidraga till att bytas ut av främlingar.

Och priset är alltså inte bara höjd skatt och skuldsättning av morgondagens svenskar, utan också våld, rån, sexövergrepp, kravaller, obehagliga kulturella yttringar som böneutrop, halalslakt, enklavisering, inskränkningar i yttrandefriheten, religiös intolerans, hat mot svenskar och svenskars kultur, o.s.v.

Är detta öde svenska folkets önskemål? Jag tvivlar starkt på det. Än värre, dessa förutsättningar gör det så mycket svårare för svenskar att vara välkomnande mot de som verkligen är i nöd eller som ärligt vill bidraga med samhällsuppbyggnaden i vårt land.

Bröd och skådespel från staten skall fördröja kollapsen.

Det är rimligt att förmoda att vi redan nu närmar oss en tröskel för när svenska folket kommer att ha fått nog. Frågan är om svenska folket når denna tröskel innan välfärdsstaten eroderat så pass mycket att även det nya folket inte kan åtnjuta de förmåner som lockat dem till Sverige?

Svaret på den frågan är avhängigt av vilken prioritering som de styrande politikerna väljer att göra. Min övertygelse är att de mycket väl är medvetna om de hot som föreligger. De kommer att svara med både piska och morot. Piskan består i fortsatt stigmatisering av invandringskritiker. Till denna grupp kommer flera andra yttringsinriktningar att räknas in och kategoriseras som ”hat” och ”antidemokratiska”. Jag räknar med att även vi libertarianer kommer att få smaka på piskan. Det kan inte uteslutas att vi får se några av oss bli drabbade av rättsliga efterspel, eller rent av tystas på ett eller annat sätt (false flag-operationer är att vänta, vilket skall ge staten ökade befogenheter att angripa sina meningsmotståndare med polisiära medel).

En del av den politiska strategin är att hålla folk okunniga om läget i samhället. Man kommer att försöka stärka sitt grepp om problemformuleringarna (läs ”konstrollerad opposition” och stigmatisering av oliktänkande i kombination med den fördumningsprocess som vi sett pågå länge i både medierna och politiken). Effekterna av detta kommer dock kräva att ett tillskott av ekonomiska resurser. Den akuta nedstängningen av välfärdssystemet kommer att förebyggas av fortsatt ökad statsskuld. Politikerna kommer anamma samma politik som i USA, och rädda sitt regeringsinnehav en mandatperiod i taget med hjälp av pengar som framtida skattebetalare skall betala tillbaka.

Men detta är bara ett försök att skjuta på det oundvikliga. Till slut kommer konflikten, och vad som blir den tändande gnistan kan vi bara spekulera om i dagsläget. Konsekvenserna kommer dock att bli ödesdigra, inte minst med tanke på att det finns krafter som väntar på att detta skall ske. Enligt min mening måste även frihetligt sinnade medborgare ge akt på utvecklingen och diskutera vad vi kan göra för att reducera skadeverkningen när katastrofen väl är ett faktum.

(forts. följer i kapitel två)

 

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

58 kommentarer till Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast av kapitel 1)

 1. Risto Matinen skriver:

  Håller med om det mesta.

  Jag tycker inte om att det skrivs ”etniska svenskar”. Det finns i princip inga andra svenskar. Svenskar är ett nordgermanskt folkslag, och är inget någon kan bli, utan folkslaget ärvs av föräldrarna. Det handlar om gener.

  Det huvudsakliga problemet med invällarna är inte att de är muhammedaner, utan att de är araber, negrer, etc. Dessa ska inte assimileras, enär de drastiskt försämrar genpolen. Och de är så åt helvete för många i landet, att de måste ut, begå självmord eller dödas.

  Det är ett planerat försök till folkmord på svenskar och andra vita som pågår.

  De som tillåts ockupera Sverige är inte flyktingar, eftersom de allra flesta som tar sig illegalt in i landet kommer via Danmark och Tyskland. Det är säkra länder, som det inte finns någon anledning att fly ifrån.

  Inte invandringsvåg, utan invasionsvåg. Man kan också påpeka att den överväldigande majoriteten av inkräktarna är män i vapenför ålder.

  Redan för flera år sedan insåg jag att problemet med massinvasionen tyvärr måste lösas med ett stort inslag av våld. Aldrig i modern tid har det varit så farligt att vara svensk i Sverige. Går numera alltid beväpnad när jag är på stan. Har vapen gömda lättillgängligt i hemmet, för att kunna försvara oss i händelse av inbrott. Ytterdörrarna är alltid låsta.

  Jag vill också se att alla som suttit i regeringar, åtminstone sedan Bildts tid, ställs inför rätta och hängs.

  • Peter Harold skriver:

   Jag håller med om att begreppen inte alltid är vad man önskar att de skall beskriva, men eftersom jag denna gång har i åtanke att min skrift skall vara användbar som diskussionsunderlag i kretsar utanför denna blogg med alla dess initierade och pålästa läsare, så tvingas jag till ordval som inte skall väcka alltför mycket konfrontation med de ej lika pålästa läsarna. Eller för att uttrycka mig mer konkret; jag vill kunna överlämna mitt alster till vem som helst som inte har så mycket bakgrundsinformation att stödja sig på, men som vill få ett förslag på hur vi löser ett katastrofalt problem den dag våldet träder in.

  • Ärade finska alter ego. Håller med om vart enda ord i detta inlägg.

 2. Den anonyme skriver:

  Intressant, lite skrämmande och i mina ögon korrekt problembeskrivning.
  Jag ser fram emot kommande två delar och hoppas du har en aningens mindre våldsam problemlösning än den Risto presenterar. Finns det något som heter dystopisk optimist får jag nog sälla mig till det facket.

  ”…se fler konflikter mellan etniska svenskar och invandrare som valt att leva efter -svenska värderingar, seder och traditioner,- kontra de människor som valt att ta med sig sitt hemlands kultur, med minimal ambition att assimilera sig eller integrera sig i det nya landet.”

  Angående svenska värderingar så skiljer de sig oerhört i dagsläget. Vad tusan har jag gemensamt med en svensk FI:are, kommunist eller nationalsocialist förutom min etnicitet?
  Som fd globetrotter har jag funnit mer gemensamma värderingar hos både negrer och indier (och ta mig tusan även en del araber) än en verklighetsfrånvänd frhetshatande och fördelningspolitiksivrande svensk som bor i samma svenska kvarter som mig.
  I mina ögon är värderingar, beteende, utbildning och uppträdande viktigare än vilken genpool man tillhör.

  Jag sällar mig till den libertarianska sfär som HH Hoppe tillhör. NAP (Non aggression Principle) är vårt ledord men jag/vi är absolut inte pacifister och är starkt emot dagens västerländska demokratur där våra sk ledare inte representerar de som de beskattar utan endast sitt eget politikerskrå och den globala makteliten…och givetvis är jag starkt emot den massinvandring som bedrivits sedan Palmes dagar i allt mer accelerande tempo.

  Min dröm (det får man väl göra?) är små starka gemenskaper bestående av folk med liknande värderingar som kan/får rå sig själva. Jag hade givetvis sökt mig till en där alla respekterar NAP och har en liknande ekonomisk syn (Österikisk) som jag.
  Kommunister, socialister, Islamister, nationalister mfl får skapa sina egna samhällen.
  Att dessa vitt skilda samhällen respekterar varandras olikheter och inte lägger sig i varandras inre angelägenheter utan bara har frivilliga utbyten med varandra -Commerce with all nations, alliance with none, should be our motto/ T.Jefferson- är en grundförutsättning för min dröm. Den saknas absolut hos både makt och de flesta medborgare idag.

  Omöjlig utopi? Ja absolut i dagsläget och endast ett gigantisk paradigmskifte där folk inser att den starke ledare de söker är De Själva och ingen annan som säger sig agera/regera för dem.

  (Ursäkta den troligen röriga texten, skyller på den röriga omvärlden, liten iPad, att redigeringsmöjlighet ej finns här (går d fixa PH?) och givetvis mina egna röriga tankar.

  Vänligen

  • Anna skriver:

   Håller med dig, den anonyme/ Hoppe- om att värderingarna är milt sagt ”röriga” hos oss svenskar. Den enda ”värdering” jag egentligen tycker borde vara delad av alla medborgare- är ju mottot att man ska ställa upp för sitt land och våra egna medborgare. Därmed borde jag väl kunna skapa ”vommunity” med nationalsocialister, men det kan jag ju inte eftersom jag inte delar synen på gener och rasblandning osv. I huset jag bodde i i stan var det en jävla blandning av folk ( men inte folkslag) och det gick förträffligt att hålla sams kanske just bara för att vi alla bott där länge och gillade läget precis bredvid vattnet och det kändes tryggt… Den enda gemensamma nämnaren var nog att vi var svenskar. Något annat kan jag inte greppa att det kan ha varit. Men det är ju något man saknar först när det där magiska är borta… En community som du talar om handlar ju om något annat- att bo med och invid folk som du är direkt beroende av såväl ekonomiskt som socialt och som är beroende av dig. Vilket jag ju tycker vore vettigt men vansinnigt krävande. Vilket heltidsjobb!? Men det svåraste vore ju som sagt var, att hitta såna gelikar som passar in på en själv… Sorry för textrapen, sitter på jobbet med hemskt liten mobil och fördriver tiden….

   • Den anonyme skriver:

    ”En community* som du talar om handlar ju om något annat- att bo med och invid folk som du är direkt beroende av såväl ekonomiskt som socialt och som är beroende av dig.”

    Nja, troligen mindre ekonomiskt beroende än idag där vi betalar in kommunal- & landstingsskatt för att politiker&tjänstemän ska sköta vård,skola och omsorg men ist slänger pengar på Agenda21 och allsköns andra dumheter som ingen skattebetalare bett om.
    Socialt är vi väl alla mer eller ”beroende” av våra medmänniskor och det ser jag inget fel i. Frivillga mänskliga interaktioner är ju grunden för allt samarbete.

    NAP:en är nyckeln men då det tycks kräva mer av samhällsmedborgarna gällande ansvar och respekt för varandra än vad dagens politiker lovar (de ljuger ju bara som vanligt) statsmedborgarna idag är det svårt att övertala folk om att göra paradigmskiftet.

    Jag vill inte ha tillbaka folkhemmet eller välfärdsstaten, jag vill ha ett Samhälle** med så lite Stats**inblandning som möjligt, helst ingen.

    Passar på att revidera lite i mitt förra inlägg:
    ”Kommunister, socialister, Islamister, nationalister mfl får skapa sina egna samhällen.”

    Alla som respekterar NAP får vara med i ”mitt” samhälle men jag har svårt att se att NAP-baserat samhälle skulle intressera andra än libertarianer, anarkister och liknande grupper.
    Jag är medveten om det svåra att få andra samhällsbildningar att inte inkränkta på det NAP-baserade. De fåtal försök (Fiume&Canudos*** tex) som gjorts i lite större skala har hittills alltid krossats av omgivande statsmakter

    * Society/samhälle passar bättre än community tycker jag
    ** och jag skiljer på Samhälle som består av de som bor där och Staten som är en parasit på samhällsmedborgarna
    ***Canudos mer åt det kommunistiska hållet än anarkistiskt

    Lästips:
    Kort artikelversion: https://mises.org/library/society-without-state
    bokversion: https://mises.org/library/man-economy-and-state-power-and-market (Gratis pdf) båda av Murray Rothbard

    Karsten&Beckmans Beyond Democracy (jag tycker den engelska titeln är mer rättvisande) rekommenderar jag också.
    http://www.mises.se/bibliotek/demokratins-baksida/ (gratis pdf & ljudbok)

    Jag önskar jag var lika bra med pennan som ovanstående författare (och PH) är men då jag inte är pedagogiskt lagd hoppas jag att jag ursäktas för mitt svamliga och svajiga resonemang och att länkarna kan reda ut lite av förvirringen jag troligen skapat.

  • Risto Matinen skriver:

   ”Min” problemlösning är inget jag önskar, men ser det tyvärr som oundvikligt. Tvärstopp för fler asylparasiter och samtliga som väntar på PUT borde få njet och utvisas. Om alla asylparasiter som begår minst brott utvisas, skulle de åka ut i samma takt som de vält in under de första 2-3 åren. Om bidragen sänks drastiskt och kontinuerligt lär en hel del dra åt helvete, dvs hem eller någon annanstans.

   Jag delar mycket av det du skriver, och inte minst icke-våldsprincipen. Dock måste man tyvärr i krig döda eller dödas. Gener har mycket större betydelse än vad gemene man föreställer sig. Det fanns en mycket bra hemsida som beskrev detta, skriven av en svensk läkare. Tyvärr var han lättskrämd när drevet gick och raderade sin blogg. Kan ge länkar via archive.org för den intresserade…

   Visst finns det bra och dugliga araber och t.o.m. negrer, men de är en anomali och inte regel. Svenskar har åstadkommit mer som uppfinnare och vetenskapsmän än alla araber och negrer tillsammans.

   Har skrivet det förr, men upprepar mig omformulerat:

   Det finns en benämning WT (White Trash), men inte BT (Black/Brown Trash). Tycker i för sig inte om den benämningen (WT), men den finns. WT avser säga att vissa vita lever på trashnivå som är normaltillståndet för svarta/bruna.

   • Risto Matinen skriver:

    begårminsta brott. skulle det stå

   • Peter Harold skriver:

    Du får tillskriva dig äran av att ha uppfunnit begreppet BT, Risto! 😉

   • Den anonyme skriver:

    ”Visst finns det bra och dugliga araber och t.o.m. negrer, men de är en anomali och inte regel.”

    Hade inte våra tokiga ledare bjudit in (på oss skattebetalare och våra efterkommandes bekostnad) hela världen och lockat med VIP-behandling så hade färre av avskrapet kommit hit och fler av anomalierna.
    Istf att människor söker sig till varandra pga gemensamma intressen & värderingar vilket skett när jag träffat sk dugliga icke-svenskar så tvingar nu istället våra ledare oss att umgås med människor som vi oftast har Noll saker gemensam med och Dessutom ska vi betala för de oinbjudna gästerna och det är vi som ska respektera deras olikheter medan våra politiker förlöjligar vår egen kultur och sedvänjor.
    Upplagt för det kaos vi nu ser, och alla vettiga kunnat se sedan länge.
    Hade migrationen skett på frivillig basis för både mottagarna och de ankommande hade majoriteten av de problem vi har nu varit mindre och migrationen också ofantligt mindre.
    Hade Schyman, Romson, Arnstad och Schyffert och övriga dårar själva fått inhysa samt försörja de som de bjuder in skulle även dessa ”humanister” vända på klacken.

    Tvärstopp och repatriering håller jag med om vilket inte krockar med en libertariansk syn. Jag har inte bjudit in dem, ergo har de ej rätt att vara här. Exakt som med vilken objuden gäst som helst.

    Icke-våldsprincipen är lite slarvig översättning av Non Aggression Principle.
    Då kan man tro att Våld i självförsvar är något som är fel vilket det absolut inte är för en NAP:are. Jag/vi är inga pacifister a la Gandhi, vi utdelar bara inte första slaget och använder ej heller våld för att tilltvinga oss fördelar.

    Arv eller miljö får jag också i tankarna när jag läser din kommentar men då hamnar vi alltför långt ifrån PHs ursprungliga text. Var sak har sin plats.

    Vänligen.

    • Risto Matinen skriver:

     Håller helt med dig! Vi får ta ev. diskussion om arv och miljö i lämpligare tråd…

    • Peter Harold skriver:

     Jag slölyssnade på en av Lew Rockwells podcaster (tror jag) och där var det en donna som kommit fram till att även våldsanvändning i självförsvar kunde strida mot Non-Aggression Principle. Tyvärr var det mellan mina öron upptagna med annat, så jag tog aldrig till mig innehållet i hennes budskap riktigt ordentligt. Vid tillfälle skall jag göra ett nytt försök.

     • Den anonyme skriver:

      Som inom alla ideologier finns olika falanger och när Ron Paul populariserade libertarianismen häromåret fick ”vi” på köpet en massa social(ist)liberaler och andra låtsaslibertarianer på halsen som tror att deras unkna idéer är en del av libertarianismen.
      De kan ta sina positiva rättigheter och andra idiotier och stoppa upp dem i valfritt hål och ansöka om medlemskapet i Liberalerna* istället 🙂
      Brutalt? Jovisst, men det var/är vad social(ist)liberalerna kallar oss renläriga.

      Liten sammanfattning på angreppet på oss BrutalLibertarianer:
      http://christophercantwell.com/2014/03/12/jeffrey-tuckers-case-libertarianism/

      *Vilken satans skymf mot klassiska liberaler det namnet är och samtidigt en idiotförklaring på hela partiet.

      • Peter Harold skriver:

       Ha ha, den stackars Jeffrer Tucker…! 🙂 Ja, ärligt talat, jag vet inte vart han är på väg. Du har nog helt rätt i att det dykt upp en massa vänsterorienterade libertarianer, vilket – åtminstone sett ur ett amerikanskt perspektiv – är ursäktligt eftersom libertarianismen var en vänsterrörelse på 1920-talet. Och tyvärr, nej, jag har inte alls studerat den aspekten någonting. Jag har sett en massa böcker om libertarianism som publicerades på den tiden, men jag tycker det är bättre att leva här och nu.

       Vad gäller Jeffrey Tucker älskar jag hans föredrag, för han kan verkligen skapa entusiasm för den vardagliga kapitalismen. Och han har skrivit en hel del bra texter. På senare tid har han dock ändrat lynne. Han gillar inte att få mothugg, och jag tror också att han är mindre benägen att tro på framgång för den libertarianska rörelsen. Det jag fått indikationer på från folk i hans närhet så är han väldigt besviken på att Rand Paul gör så dåligt ifrån sig under sin valkampanj. Jeffrey Tucker är personlig vän med Rand Paul, och han har försvarat Rands något icke-libertarianska uttalanden, dock utan några sakliga argument. Jeffrey Tucker är i grund och botten ekonom och har inte haft så mycket med politik att göra, och det tycks som att nu när han ger sig in i dessa debatter är han inte längre lika övertygad. Eller övertygande.

       För min egen del brukar jag komma ihop mig med svenska Alexander Bard-libertarianer som tycker att vi skall legalisera knark och sexköp, men fortsätta ha skattefinansierad sjukvård så att de kan få gratis avgiftning och recept på Apoteket för behandling av gonorré, samt fri invandring på skattebetalarnas bekostnad ”i liberalismens namn”. Arghhhhh! 😦

       Själv kallar jag det inte för renlärigt; jag kallar det för konsekvent. 🙂

       • Den anonyme skriver:

        Konsekvent låter bättre än renlärig, gillar dock nog Brutal bäst. Ta låtsaslibertarianernas skällsord och omfamna det istället. Då blir de än mer stolliga och upprörda.

        Tucker har sina ljusa sidor och även Bard emellanåt men de (och tyvärr i stort sett varje ny/neoliberal) vill ju alltid antingen plocka ut vad de tycker vara de saftigaste russinen och eller äta upp hela kakan och sedan begära att få en mer russin eller en helt ny kaka av mamma&pappa Staten.
        Det går ju inte!!! Antingen hedrar man NAP eller så får man kalla sig något annat än Libertarian. (Folkpartist kanske?)

        • Peter Harold skriver:

         Jag vet att det fanns en diskussion om detta hos Liberal-Demokraterna på den tiden som Goth-Barbie var aktiv där. Jag tror att deras svar var att Liberal-Demokraterna är ett parti som man vill att libertarianerna skall rösta på… Någon konsekvent syn på frihetsfrågorna hade man därför inte, och jag tror att hon antingen drog eller blev ombedd att dra, och fler följde hennes exempel.

         Jag själv är medveten att det är en uppförsbacke att vara libertarian. Folk kan bara föreställa sig att endast staten kan ställa upp med solidaritet. Men vad är det för solidaritet? Det är ju artificiell medmänsklighet via stöld. Det är därför jag försöker vara tydlig med att jag inte står för ett politiskt paradisalternativ, utan resultatet hänger helt och hållet på vad medborgarna gör samhället till.

  • Peter Harold skriver:

   Inte det minsta rörigt skrivit kära du!

   Återigen, jag har försökt att förenkla mitt resonemang, och det är nog en hel bok i sig själv enbart om man skall beskriva vad som ingår i svenska värderingar. En sak som jag tycker är en svensk värdering är att vi har tolerans för att andra uttrycker sig som de gör, även om de är kommunister, FI-ttor eller välfärdskramare (även om vår tolerans uppenbarligen är större än deras gentemot oss). Vi värnar om yttrandefrihet och personlig integritet (återigen är de grupper du nämner våra fienden, men har vi inte redan för länge sedan fastställt att de även är fienden till sitt eget land?).

   De mål du nämner ligger väldigt nära det jag själv tänker beskriva. High-five! 😉

   Själv är jag rädd för att min egen text har vissa inslag av rörighet, för jag satt till sju på morgonen och jobbade med kapitel två. I natt blir det dags för kapitel tre.

   • Den anonyme skriver:

    Beröm av PH, jag rodnar nästan ☺️. Kapitel två redan publicerat!? Hur tusan hinner du med, en annan har ju varit fullt upptagen med tre små kommentarer till det första kapitalet.

    Angående
    ”En sak som jag tycker är en svensk värdering är att vi har tolerans för att andra uttrycker sig som de gör”
    så ser jag inte längre det som en svensk värdering.
    Mitt kringflackande liv, både geografiskt och klassmässigt, har gjort att det som skola och övriga indoktrineringsinstitutioner tutade i mig var svensk tolerans istället är tycks mig vara grundat i personens bildning, utveckling och personliga mognad lika mycket som personens hemvist. Nu blev det arv&miljö igen…sorry

    • Den anonyme skriver:


     The secret Powers of time

     Om olika tidspreferenser och hur de skapar olika samhällen/kulturer.
     HH Hoppe är ofta inne på detta ämne men den animerade videon är en bra introduktion.

     (Hur får jag in bilder och videor i kommentarerna så att de syns/kan spelas direkt istf bara länken?)

    • Peter Harold skriver:

     Jag satt hela natten och jobbade. Och jag skippade tvättstugan idag. Folk får hålla för näsan på jobbet nästa vecka…! 😉 Jag hyser stor sympati till din tolkning av vad som är bättre värderingar än vad som kallas svensk värdering.

 3. bjornwiklund skriver:

  Bra skrivet!
  Bara några små frön:

  ”Från folkhem och välfärdsstat till multikulturell moras.”
  kanske tom välfärdsstat under utveckling

  ”men tillsammans med argumentet att Sveriges befolkning måste växa för att klara välfärden. ”
  kan vara bra att någonstans i ”boken” koppla till det faktum att varje kohort de senaste decennierna bara gått back
  http://www.tino.us t. ex.

  faktum är att demografin, om man justerar med de som aldrig kommer i arbete, är värre för gruppen utrikes födda än inrikes…..
  så noll invandring eller väldigt styrd invandring måste tillämpas för att vi inte skall backa…

  ”Dels menar man att Reinfeldt hyste ett personligt hat till Sverigedemokraterna och deras invandringskritiska politik; ”
  eller….så är SD det enda parti som motarbetar ”agendan” från etablissemanget . . .
  någon spik vill man ju ha att hänga hatten på

  ” t.ex. genom att stänga ner vårdinrättningar, flytta åldringar till koncentrerade boenden, omdisponera offentliga lokaler, etc.”
  dessutom det vi sett på 30 och 40-talen dessa volontärer som springer benen av sig för att få vara del av ”agendan”
  deltager i fallskärmshoppning utan nödvändig utrustning men enligt GSG-principen så fungerar det precis lika bra, ett tag.

  • bjornwiklund skriver:

   värre för gruppen inrikes födda än utrikes…..
   skall naturligtvis vara:
   värre för gruppen utrikes födda än inrikes…..
   sorry!!

   [Korrigerat! 🙂 //Peter]

  • Peter Harold skriver:

   Jag måste erkänna att jag inte kan avgöra om SD är kontrollerad opposition eller om de fyller någon nytta. Som det varit hittills har det partiet varit ett vattenhål för invandringskritiska sossar och moderater som hade behövts i sina gamla partier för att förebygga miljöpartiets skadliga inflytande.

   Jag tror att min skrift nog behöver ett appendix med diverse hänvisningar för djupare studier; bra ide där, Björn!

   • Risto Matinen skriver:

    Jag är benägen att se SD som kontrollerad opposition. De vill förvisso minska massinvasionen, men är för assimilering och ”öppen svenskhet”. Låter faktiskt judiskt…

    De som hoppas på SD, hoppas förgäves, även om jag som sällan röstat, röstade på SD senast. Mest för att skicka en signal till antisvenskarna i staten…

    • Peter Harold skriver:

     Tro mig, folk får rösta hur de vill, och jag instämmer till fullo att vid valet 2010 fanns det inga andra alternativ där man tydligt kunde ge det politiska etablissemanget ett mellanfinger. Dessutom, hade Fredrik Reinfeldt suttit kvar vid makten lär han nog inte dragit på långledighet lika länge som den försvunne Stefan Löfvén, utan hade sannolikt redan i måndags kommenderat fram fler tältläger och tömning av ålderdomshem för att ge plats åt hans älskade ensamkommande ankarbarn.

   • Läsare skriver:

    SD var patrioter från början, sedan händer det som alltid händer, budar infiltrerar alla nationalistiska partier i alla länder. Vanligt är också att judar startar ”patriotiska” partier.

    ”Chefsideolog” i SD är P Beiler, jude. Det är hon som ligger bakom ”öppen svenskhet”.

    Tvillingarna Ekeroth är judar och ledande i SD. Bägge är stenhårda zionistjudar. Den andra tvillingen har fått pris för hans jobb för zionismen. Kent Ekeroth har varit med på TV i den judiska staten Pizzrael flera gånger. Han har ränt runt i de judiska staten Pizzrael i judiska militärkläder. Vad han gjorde då är oklart, men om jag minns rätt stod han utanför en pansarbandvagn, trupptransportfordon som skickas till fronten. Bepansrat infanteri.

    Att Kent Ekeroth är en av de ledande SDarna är det inget att snacka om, det är ett faktum. ALLA judar i ”media” vet att Kent Ekeroth är jude och stenhård zionister.

    Ändå är SD ett ”nazist”parti i jude”media”. SD är alltså ett nazistparti som leds av en jude. Om inte det är kontrollerad opposition då vet jag inte vad kontrollerad opposition är.

    • Läsare skriver:

     Jag kan säga exakt när judarna tog över SD. Det var när SD splittrades i två och en del blev ND, NationalDemokraterna.

     Ganska nyligen blev hela SDU, SD Ungdom uteslutna. Och det enkla skälet var att det fanns en del i SDU som hotade judarnas kontroll av moderpartiet. De som blev uteslutna en och en innan SDU slängdes ut, var med nått undantag som blev utesluten över nått personligt med nån ledande SDare, alla som opponerade sig att Pizzrael skulle vara det heligaste av heliga för SD.

    • Risto Matinen skriver:

     Där är väl du och jag helt ense för första gången!

     Kan/vill du berätta varför du hänger här? Du är innerst inne emot allt vi libertarianer står för. Utom folkmord förstås, där kan vi förenas. Vi libertarianer vill inte heller utrotas…

     • Den anonyme skriver:

      ”Utom folkmord förstås, där kan vi förenas. Vi libertarianer vill inte heller utrotas…”

      Dödskul 🙂

     • Anna skriver:

      Hmm. Så du menar att bara liberalister ska hänga här och kommentera? I så fall har jag väl inget här att göra, heller. Problemet är ju då att det inte finns något forum för alla som inte har någon klockren hemvist… Jag visste inte att folk hänger på bloggar i syfte att samla ”likes”. Själv vill jag bara ventilera någonstans där inte dödshoten haglar så fort man trycker på några bokstäver…

      • Risto Matinen skriver:

       Nej, det menar jag inte! Min fråga till Läsare beror på att han skriver så mycket här, ibland mer än vår käre blogginnehavare. Han (Läsare) torde vara nationalsocialist, dvs mycket, mycket långt ifrån libertarian.

       Förvisso, har jag anat bland en del sådana, att de blivit allvarligt intresserade av frihet och att de börjar ta intryck från vårt håll.

       Man kan givetvis läsa Peter H:s blogg och även kommentera utan att vara libertarian. Själv gillar jag hans sätt att skriva, och det vore nog för mig.

       Du (Anna) skrev i någon annan tråd att de fick betyget a i matematik. Då borde du vara äldre än jag, som är ålderspensionär. Men det stämmer rimligen inte, då du skrivit att du är ensamstående mor…

       • Anna skriver:

        Jag tar aldrig personligt vid mig på kritik, när det gäller allmänna frågor. Skiljer alltid på själslivet och sexlivet Höhö. Skämt åsido- jag är rätt ”unik” såsom kvinna och samtidigt öppen och intresserad av samhällsfrågor. Dock samtidigt hopplöst ”kvinnligt infantil” då jag inte är särskilt intresserad av sakfrågorna i politik utan drivs enbart av sociala skäl, som invandringsfrågorna är i allra högsta grad. Jag fick betyget litet a i allmän matematik och också 1 (!) vilket betyder kraftigt utvecklingsstörd i matematik. Gick ut gymnasiet som 19- åring och är nu 50 bast nästan fyllda!

        • Peter Harold skriver:

         Det är inte fel att vara intresserad av samhällsfrågor som berör ens egen tillvaro. Finns nog många politiker som säger sig vara intresserade av samhällsfrågor, men som inte har en aning om hur det är att leva i din tillvaro.

    • Han har stängt ner sin blogg för omkring en månad sedan. Men den hade inte blivit uppdaterad på ett år eller så. Han är väl för upptagen med sionism, Avpixlat och riksdagen för att ha tid med bloggandet längre. Trots att jag är kritisk till både honom och partiet så har han sagt en del bra saker i riksdagen. Som att man borde vaddera väggarna där så hade man fått sitt kompletta dårhus t ex.

 4. Pingback: Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast av kapitel 2) | Peter Harold – Skrivarens blogg

 5. P Ljungqvist skriver:

  hej, skall först test att jag kan kommentera. tidigare inlägg försvann när jag försökte logga in

 6. P Ljungqvist skriver:

  Ett strålande uppslag. En sak som helt fattas i dagens begränsade debatt, åsiktskorridoren sätter ju sina gränser, är framskrivningar, prognoser och scenarior för vad som kan tänkas hända.

  Det lyckliga i situationen är att fienden heter islam, och dess företrädare. De går nu in i en intensivare fas för att kolonisera västeuropa med sitt värdesystem, som man på ett intellektuellt plan måste förvånas över att det så lättvindigt accepteras av europeerna. Islams värdesytem innehåller trots allt folkmord av icke troende, och judar i synnerhet, samt förtryck av kvinnor, två värdegrunder som Europa lämnat bakom sig. Kostnaden för att bli av med folkmord som ideologi, nazismen, var oerhörd, eller närmare 60 miljoner dödade människor.

  Så vari ligger det lyckliga? Jo, i att islam inte har förändrats. Historien är därför en god grund för framskrivningar och prognoser.

  När islam invaderade den iberiska halvön på 700-talet så gjorde man det på två vägar. Mot män kämpade med stort mod, rent dödsförakt, grymhet och bestialitet. Likheten med ISIS halshuggningar är slående. Militärt var man också framgångsrika.

  Mot kvinnor tillämpades en annan taktik. De togs med våld, och gjordes så till muslimer, i varje fall om de var sexuellt tillfredsställande och födde barn. Väl konverterade packades de om i tältmöten, och syntes aldrig mer som människor, endast som tältmöten.

  Islam tillämpar precis samma taktik än idag. Attackerna mot Charlie Hebdo och Bataclan är exempel på djärva räder mot ‘maskulina’ mål, liksom de publicerade halshuggningarna från Syrien. De kommer att fortsätt, växa i storlek och bli mer frekventa. De kommer att dyka upp på många orter, orter där alla trott att man är säkra, men där hela den icke-muslimska befolkningen kan bli avlägsnad (läs 25 jihadister med automatvapen på en ort med 10.000 innevånare).

  Mot kvinnor har terrorangreppen inte varit så omtalade ännu, men nu har jihadisterna troligen bedömt att tiden är mogen. Genom sina kommandokanaler, dvs moskéer och internet, gör man klart för soldaterna att sätta planerna i verket.

  Nyårets attacker i Tyskland visar tydligt att det finns en planering bakom attackerna. I Finland har polisen gripit ett halvdussin män som försökt uppvigla andra muslimer till samma terrorbrott som i Tyskland och Sverige.

  Situationen i Sverige blir ju inte heller bättre av att olika skolor under 2015 försökt förhindra kvinnliga elever att anmäla våldtäkter där förövaren är invandrare och/eller muslim. ’Tänk efter, det var väl inte så farligt. Tänk istället på hur det kommer att gå för den stackars grabben om Du anmäler honom. Ta en dag på Stadshotellet med honom och se om Du inte kan få honom att rivas i Sverige istället, vi betalar.’

  Så med historien som ledstjärna så är det bara vänta mer av samma sak. Gå tillbaka två år, till januari 2014 och fundera på hur mycket jihadistnyheter som Du då hörde, jämfört med idag.

  Det är då inte så svårt att tänka sig följande TT-nyheter före God Morgon Världen i P1 i januari 2018: “Under den gångna veckan har de islamska angreppen i Europa legat kvar på ungeför samma nivå som i december. I 19 angrepp i 5 länder har 2367 personer dödats, och 1153 sårats och ligger kvar på sjukhus. Medborgargardena har förlorat 459 soldater med 213 sårade. Det kalla vädret har medfört att antalet anmälda och konstaterade våldtäkter minskat till cirka 19.500. 36 kvinnor miste livet i samband med dessa våldtäkter.
  Nu till övriga nyheter:
  Hennes&Mauritz meddelar att man efter konsultationer med det Europeiska Kalifatets råd slutar sälja europeiska kvinnokläder också i den sista butiken som haft ett sådant sortiment, i tax-free på Heathrow flygplats.
  Åsa Romson uppmanar i ett sista offentligt uttalande alla som tror på en grönare miljö att, liksom hon, konvertera till islam, när hon nu drar sig tillbaka och in i burkan.

  Attacken mot den västerländska kulturen är väl planerad. Och de som skulle försvarat våra samhällen begår landsförräderi – så förklarade Reinfeldt i TV4 i jultid 2014 att han för sin del ansåg att Sverige i första hand tillhör invandrarna. Ja, då har han ju fört en pollitik i konsekvens med sin övertygelse. Däremot skulle nog de flesta andra anse att han gjort sig skyldig till landsförräderi.

  Blir det enkelt att fördriva invandrarna? Nej knappast. Det tog 700 år att bli kvitt dem i Spanien och Portugal.

  På vilka grunder kan islam fördrivas? Det värdesystem som islam utgör rättfärdigar folkmord och förtryck av kvinnor. Det är inte värderingar som inte skall att finnas i Europa. De skall väck helt enkelt. Folkmord är folkmord, vare sig det beordras av en nazist eller en imam.

  Att sedan locka hit asylsökare med förmåner som är bättre än vad Sverige erbjuder sina egna medborgare är sanslöst, men så har ju tyskarna ett uttryck för detta: “Die dumme Schweden!”. Tro inte att det klimatet, eller lyckan att bo i en humanitär stormakt som lockar. Det är förmånerna som är skälet till den långa promenaden från Grekland till Sverige.

  I Sverige kommer den förda politiken, med undertryckande av verklig information, överslätande Public Service rapportering, nu att leda till att fok i gemen inser att man har blivit förda bakom ljuset. Stödet för partier som talar klarspråk ökar, och väljare som inser att de blivit lurade, kommer att vara svåra att vinna tillbaka.

  Bränderna på boendena är en tydlig opinionsyttring, och den visar hur explosiv den underliggande stämningen är. Finns det ingen bättre kanal att ventilera sina synpunkter? Nej, tydligen inte. Insändarspalterna är stängda, på jobbet kan man inte ventilera frågorna, facket slår till som en råttfälla om synpunkterna kommer fram.

  Bättre då med några liter tändvätska.

  Pressen? Nej, den sjunger inom ramen för vad som är tillåtet. Åsiktskorridoren.

  Vanlig brottslighet bekämpas ej längre.

  Skolan dras ner till de sämsta elvernas nivå. De kan inte ens tala svenska.

  Varför bjuder vi på hemspråksundervisning och integrtion är målet?

  Varför sätter vi inte fotboja på dem som skall utvisas?

  Varför går det inte att skicka paket med DHL till alla postnummerområden i Sverige? Därför att bilarna är förbjudna att köra i vissa områden, där de regelmässigt blir rånade.

  OSV

  Det är en mycket bra ansats. Jag ser fram mot att läsa nästa del, och få komma med mera synpunkter då.

 7. Pingback: Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 3) | Peter Harold – Skrivarens blogg

 8. Anna skriver:

  Den här nyhetsuppläsningen verkar inte alls så verklighetsfrämmande, kusligt nog. Jag kom att tänka på en film jag såg nyss (minns inte vad den heter) där de styrande raderat minnet från medborgarna och förvandlat miljön till att endast gå i gråskalor och där vädret alltid var detsamma. Syftet var att skapa likvärdighet utan etnicitet och starka känsloyttringar. Alla fick en daglig injektion på morgonen, vilket hindrade folket från att göra något spontant och göra onyttiga saker som att bli kär och spela musik och ha roligt.

  Känns som att vara instängd i den där filmen… Vi går mot en grå värld, färglös och fri från glädje och spontanitet. Den som vågar sig ut i kanten, faller ner i ändlösheten. Utan minnesbanken, vad vore vi då?

  • Anna skriver:

   Glömde klistra in texten: Det är då inte så svårt att tänka sig följande TT-nyheter före God Morgon Världen i P1 i januari 2018: “Under den gångna veckan har de islamska angreppen i Europa legat kvar på ungeför samma nivå som i december. I 19 angrepp i 5 länder har 2367 personer dödats, och 1153 sårats och ligger kvar på sjukhus. Medborgargardena har förlorat 459 soldater med 213 sårade. Det kalla vädret har medfört att antalet anmälda och konstaterade våldtäkter minskat till cirka 19.500. 36 kvinnor miste livet i samband med dessa våldtäkter.
   Nu till övriga nyheter:
   Hennes&Mauritz meddelar att man efter konsultationer med det Europeiska Kalifatets råd slutar sälja europeiska kvinnokläder också i den sista butiken som haft ett sådant sortiment, i tax-free på Heathrow flygplats.
   Åsa Romson uppmanar i ett sista offentligt uttalande alla som tror på en grönare miljö att, liksom hon, konvertera till islam, när hon nu drar sig tillbaka och in i burkan.

   • Peter Harold skriver:

    Ha ha, jag hoppas att jag bor någon annanstans den dagen dessa morgonnyheter sänds…! Tyvärr tror jag att en del av detta blir verklighet. I synnerhet H&M:s dammodesavdelning.

  • Peter Harold skriver:

   den där filmen du säger att du såg… det var inte Rapport eller Nyheterna TV4… 😉

 9. Pingback: Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 4) | Peter Harold – Skrivarens blogg

 10. anders skriver:

  Om Mannarätten, på utrikiska Natural Law:
  http://ivansbj.blogspot.se/2014/02/mannaratten.html
  http://ivansbj.blogspot.se/2014/02/natural-law.html

  I övrigt är protesterna i Oregon intressanta:

  Caravan To Midnight – Ryan Bundy Reports In From Oregon Standoff

  The Bundy Court history explained:

  The Truth About The Oregon Rancher Standoff
  .
  The Constitution explained:
  http://www.heritage.org/constitution/#!/articles/4/essays/126/property-clause

  The details explained related to the case:

  What’s Really Going on in Oregon! Taking Back the Narrative ! KrisAnne Hall
  .
  BLM explained:

  The Truth About the BLM – Bundy Ranch Dispute Explained

  BLMs land posession:
  http://bigthink.com/strange-maps/291-federal-lands-in-the-us?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
  .
  The bigger story explained:
  http://www.newswithviews.com/Coffman/mike147.htm
  .
  Last but not least, a statment from the protesters:

  Oregon Militia Press Conference

  https://www.youtube.com/channel/UCIVPq7ybILJnY0B2aqpaXNA
  LaVoy Finicum

  • Peter Harold skriver:

   Jag gillar valet av namnet ”mannarätten”, även om jag tror att folk i allmänhet tilltalas mer av namnet ”naturrätten”. Jag hade faktiskt funderat på att skriva om detta som ett appendix till frihetsmanifestet.

   Oregon kan vara intressant att studera i takt med att vår polis blir mer beväpnad och våra politiker allt mer auktoritära. Tackar för länktipsen!

 11. Pingback: Tack för er, Stefan Löfvén och Åsa Romson. Det räcker nu. Utlys nyval nu! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 12. Pingback: Staten vill stoppa medborgerlig trygghetspatrull i Stockholm | Peter Harold – Skrivarens blogg

 13. Pingback: All makt utgår från mediernas redaktioner? Nej tack! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 14. Pingback: Det sjuder lite i monarkin… | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s