Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 3)

DET UPPVÄCKTA FOLKET – SVERIGE FÖRE, UNDER OCH EFTER INBÖRDESKRIGET

N.b.! Detta är en analys, inte ett program!

Följande text har inte till syfte att uppvigla till brottslig gärning. Den är enbart skapad som en analys av tänkbara scenarios i händelse av en väpnad revolution eller uppror inom Sverige, genererat av ett utbrett folkligt missnöje mot förd politik i Sveriges riksdag, och den diskurs som råder inom medieetablissemangets snäva åsiktskorridor. Och utifrån denna analys vill jag beskriva vilket förlopp som enligt min förmåga att förstå saker och ting kommer vara till störst fördel för landets medborgare.

Utkastet till kapitel ett finns här, och kapitel två här.


 

Kapitel tre: Grundläggandet av den frihetliga nationen Sverige

I mitt scenario talat om ett inbördeskrig. Jag har inte presenterat någon definition av denna konflikt eller dess omfattning, men jag har beskrivit t.ex. hur grupper med ickeeuropeiskt ursprung i samband med en eroderad välfärdsstat vill ha mer än vad svenska staten kan erbjuda, och angriper därför andra medborgare och tar deras egendom. Och detta beteende kan komma att besvaras med motsvarande eller ännu starkare våld från det svenska folkets sida. Om man vill kalla detta för inbördeskrig eller inte är en fråga om semantik.

Inbördeskrig och/eller revolution?

I kapitel två anförde jag potentialen av en revolution utförd av partilösa som en väg ut ur det inbördeskrigsliknande tillståndet vi kan förvänta oss i förlängningen av dagens samhällsutveckling. Jag vill alltså understryka att den partilösa revolutionen och inbördeskriget är två olika saker. Inbördeskriget är konflikten mellan etniska svenskar tillsammans med invandrare som assimilerat sig, kontra de invandrare och politiska våldsverkare som har en totalitär inriktning.

Den partilösa revolten riktar sig mot dagens makthavare.

Den partilösa revolutionen däremot är den part som inte styrs av/involverar extremvänstern, extremhögern, islam/invandrargruppers särintressen, och som är lika mycket motståndare till dessa som till staten (eller snarare den politiska elit som härskar idag).

För att beskriva den inriktning som den partilösa revolutionen och dess anhängare borde anta för att skapa ett frihetligt Sverige måste jag först ägna några rader om denna revolutions legitimitet, och på vilken grund de kan genomföra punkt 1 i tågordningen.

Att förhindra riksdag och regering från att utöva sin lagenliga makt är i sig ett brott. Den svenska lagen medger inte några andra metoder än att via demokratiska val avsätta riksdagens ledamöter.

Jag tror att många skulle anse att den svenska lagen för ett tag måste nullifieras eftersom medborgarna i en resning mot statsapparaten vill hävda att de agerar i nödvärn. Om staten inte kan förhindra att invandrare angriper etniska svenskars liv och egendom skulle denna attityd vara berättigad. De partilösa revoltörerna måste sålunda vänta tills katastrofen är ett faktum, om detta resonemang skall fungera. Men kommer folket anse sig ha råd att vänta? Och ökar detta inte risken för att mindre frihetliga krafter tar initiativet?

Opinionsbildning eller våldskonflikt med politikerna?

Skulle den partilösa revolutionen förebygga den nationella katastrofen? Vore det inte bättre att agera i förväg?

Här talar vi i så fall i första hand om traditionell opinionsbildning. Revoltörerna kommer just då inte agera i rollen som revoltörer. Men av historien att döma kommer genomslagskraften för deras budskap vara tveksam.

Fast kan vi säga att denna fas redan har passerats, d.v.s. genom bl.a. tidigare års invandringskritisk opinionsbildning? Vad mer finns att göra som kan få politikerna att öppna öronen och använda sitt eventuella förnuft? Återstår det för de partilösa revoltörerna nu endast att med olika grad av våld skilja regeringen och riksdagen från sin maktutövning? Jag ger här inget svar på den frågan, utan det avgörs ju av de som är involverade, och den rollen har inte jag.

Däremot kan jag spekulera i hur de partilösa revoltörerna skulle kunna resonera när de ger sig i kast med att bryta de ”folkvalda” politikernas makt.

Staten bryter redan idag mot sina egna principer.

Ett argument är att Sveriges politiker själva bryter mot andan i rikets grundlag. Det finns några punkter som skulle kunna anföras. Jag tänker här på att politikerna inte följer principerna om att den offentliga makten skall utövas med respekt för den enskilda människans frihet och värdighet, eller den enskilde människans ekonomiska och kulturella välfärd.

Framför allt kan vi säga att politikerna inte lyckas leva upp till formuleringen ”Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

Att staten inte lever upp till att den skall verka för att värna om den enskildes privatliv är redan konstaterat sedan länge.

Ett problem är att lagen bara ger makthavarna rätt att tolka huruvida de själva följer grundlagen eller ej. Det kan också tilläggas att den som inte läst Sveriges grundlag på länge bör återuppta bekantskapen, om inte annat så för att konstatera att politikerna ändrat i lagen på senare år för att i allt högre grad tillvarata statens intressen, och inte medborgarnas. Det finns alltså goda argument för medborgarna att ingripa, i synnerhet när den parlamentariska sammansättningen inte tycks spela roll för att hindra utvecklingen mot totalitärsim.

Jag är fullt medveten om att de partilösa revoltörerna med sin frihetliga agenda ställs inför en paradox att samtidigt som man säger sig företräda ideal som skall förhindra angrepp mot liv och personlig egendom ger sig i kast med att bringa landets ledning ur sitt säte.

Men samtidigt så har ju politikerna redan försatt landet i den motsägelsefulla situationen att man bestämt att välfärdspolitik skall påbjudas genom lag, samtidigt som man med en annan lag anbefaller att samhället skall vara multikulturell, fastän staten med sitt agerande för det sistnämnda hotar just välfärden, vilket är ett faktum idag.

Välfärdssamhället skapade krisen.

Jag erkänner att det också är en paradox att de partilösa revoltörerna – som förhoppningsvis i mycket stor omfattning bekänner sig till libertarianska idéer – måste riva upp den politiska definitionen av välfärdssamhället, samtidigt som man försvarar sitt ingripande p.g.a. att politikerna genom sina beslut skadat densamma.

Anledningen till att de partilösa revoltörerna bör ha denna agenda om att ersätta statligt kontrollerad välfärdspolitik med en välståndsbaserad politik är att det är med stöd av välfärdspolitiken som politikerna lyckats leda väljarna till att rösta fram en politik som är skadlig för nationen, och detta utan att det haft någon större betydelse för vilken färg respektive parti haft.

Den partilösa revolutionen kan bli totalt oblodig (i jämförelse med det etniska inbördeskriget).

När det gäller själva genomförandet av den partilösa revolutioen kan jag mycket väl tänka mig att den kan verkställas med betydligt mindre våld än vad som kommer äga rum under inbördeskriget i övrigt. Allt detta hänger på hur de andra parterna agerar (extrem-vänstern, extrem-högern, staten med polis och militär).

De partilösa skulle kunna genomföra sin revolution medelst strejker och fysiska blockader. I vissa sammanhang hyllar politikerna konceptet med ”civil olydnad”, och jag föreställer mig att partilösa revoltörer med förtjusning erbjuder mycket av denna vara. Ett exempel skulle kunna vara att bilda en mänsklig kedja runt riksdagshuset och regeringskansliet. Med lite uthållighet skulle dessa byggnader även kunna ockuperas för att förhindra maktutövning.

De partilösa revoltörerna skulle även kunna inrätta alternativa organ som ersätter de statskontrollerade. Man skulle också kunna genomföra alternativa folkomröstningar. Beroende på statens motståndsbenägenhet finns det dock en risk att det blir en mer tekniskt våldsmässig konflikt mellan medborgarna och statens representanter. Helt klart är en av framgångsfaktorerna huruvida de partilösa revoltörerna har folkligt stöd eller inte, och om de även kan få stöd av enskilda som fungerat inom den statliga sfären. Det bör inte heller uteslutas att politikerna skiljs från sina uppdrag på mer osympatiska sätt. Jag kan bara spekulera.

När den ordinarie regeringen och riksdagen berövats möjlighet att utöva sin makt bör man skyndsamt presentera en ny konstitution. I enlighet med principen ”Slösa inte bort en bra kris” vet jag att andra grupper inom såväl den autonoma vänstern (med stöd av internationella aktörer) liksom extrem-högern väldigt gärna skulle vilja fylla vakuumet med sina egna idéer om hur Sverige skall styras i framtiden. Jag anser att det därför är påkallat att även de frihetligt sinnade bör ha samma attityd, och slåss för sin sak med samma iver som alla andra.

Sverige behöver ändå en ny konstitution under alla omständigheter.

Jag har länge förespråkat att frihetliga aktörer i Sverige bör samarbeta och ta fram ett förslag till en ny konstitution för vårt land. Detta arbete kan genomföras vare sig vi störtas in i ett inbördeskrig eller ej; det är under alla omständigheter redan nu nödvändigt att ersätta dagens grundlag med förordningar som skyddar medborgarnas intressen före statens.

Förslaget till frihetlig grundlag skall presenteras för svenska folket, och medborgarna får i enlighet med gällande ordning som i dag folkomrösta.

Det jag kan se i denna konstitution är bl.a. en övergång till det republikanska tänkandet som existerade då USA bildades. Jag kan också föreställa mig en maktöverflyttning från stat till regioner och kommuner, till och med ända ner på nivå för respektive tätort. Det jag närmast förväntar mig är också att de flesta statliga lagar och regleringar försvinner. Och till detta följer också ett ökat individuellt ansvar för den enskilde.

Allt detta hade kunnar realiseras även utan ett inbördeskrig och väpnad revolution, och dessutom betydligt smärtfriare. Men vi står inför faktum.

Vilka ställer sig bakom den partilösa revolten?

Jag har redan nämnt att det finns grupper som kommer se den nationella krisen som ett gyllene tillfälle att gripa makten, som t.ex. icke-demokratiska socialister inom extrem-vänstern, och fascister inom extrem-högern.

Eftersom vi med största sannolikhet kan räkna med att det i ett inbördeskrig blir en väpnad konflikt mellan etniska svenskar och rovgiriga invandrare (med passusen att det finns invandrare som inte har denna egenskap), så är det synnerligen destruktivt om vi skall låta extremister på den politiska ytterkanten sätta målet för kampen om Sveriges nationella och kulturella överlevnad. Vare sig det blir socialister eller facister (oräknat deras likheter) som tar kommandot, så blir resultatet med största sannolikhet ett samhälle som är mindre fritt än det vi har idag, och det är illa nog redan nu, och definitivt ett samhälle med en ännu starkare stat.

Eftersom både extrem-vänstern och extrem-högern alltid saknat ett bredare folkligt stöd är det troligare att de utsatta medborgare som i desperation sökt sig till dem avstår från dessa gruppers inhumana radikalism, om det finns en mer frihetlig, human och rättvis väg för att slå vakt om landets frihet och skydda det från nuvarande och framtida övergrepp.

Det är min övertygelse att svenska folket en dag kommer känna att det är hög tid att ta politisk ställning för en idé än att som vanligt bara leta efter en väg att protestera emot etablissemanget.

Man skall inte heller utesluta att i den fas där vi har ett aktivt inbördeskrig, bör vi låta extremvänster och extremhöger initialt gå i klinch med varandra, företrädesvis på sådant sätt och på sådan plats att de inte skadar andra än sig själva. (Drömma kan man ju alltid göra)

(forts. följer i kapitel fyra)

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

67 kommentarer till Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 3)

 1. Läsare skriver:

  Sverige befinner sig redan i ett lågskaligt inbördeskrig, och har gjort så sedan minst 1985. Svenskarna har trängts ut från bostadsområde efter bostadsområde. Idag finns det minst 50 bostadsområden som är No-Go zoner, där inte ens polisen åker in om de inte är minst två polisbilar.

  Ingen svensk skulle ens komma på tanken att flytta till dessa Ghetton om de så fick gratis hyra. Dessa bostadsområden är etniskt rensade på svenskar.

  Ytterligare minst 150 bostadsområden kommer också att bli No-Go zoner. Frågan är inte om – utan när. Ett exempel är en småstad med mindre än 10’000 invånare som har ett blatteghetto. För några år sedan funderade jag på att kanske flytta till denna staden. Ringde det kommunala bistadsbolaget. Jag visste inte vem hon som svarade är, hon vet inte vem jag är. Nästan det första hon säger är, och detta är citat: – Du vill inte bo i X-bostadsområde.

  Jag hade mobilt internet i mobilen för tio år sedan, hade ingen burkdator eller laptop, utan jag klarade mig med mobilen. Men så var det en sak jag måste kolla och då behövde jag en stor skärm, alltså gick jag till biblioteket. Detta var i Falkenberg och jag var på resande fot. -Vad i hel… Var är jag? Mogadishu? Hela biblioteket var fullt med somalier. Jag måste bara kolla detta så jag bokade tid. När det var min tid satt en somalier. Vi snackar inavel här, svår inavel. Pekade på handleden och sa till honom att det är min dator nu. Han glodde dumt och fortsatte bara att glo på bilder. Sa till apan flera gånger, ja APA. Det finns ingen möjlighet att beskriva detta DNA-avfall som en människa.

  Han bara fortsatte att klicka på bilder. Gick och sa till bibliotekarien, hon suckade bara: -Så håller de på hela tiden. Jag ville inte lämpa över det på henne så jag gick tillbaka och nu var apan jävligt nära att få en smäll. Till sist fattade idioten att han skulle släppa datorn. När apan gick glodde han på mig och sa med hela kroppen att jag skulle vara tacksam för att han lämnade över datorn.

  Det är fan i mig jag som betalat datorn. Det var sista gången jag gick till ett bibliotek för att använda datorn. Mitt bibliotek är bara blattar. Jag drar mig för att ens gå dit. Jag har blivit utkörd av blattarn. Och det är inte bara jag, har läst åtskilliga kommentarer av folk som berättar att de drar sig för att gå till biblioteket. Nyligen, hösten 2015 var det en flicka som blev våldtagen – på biblioteket. På BIBLIOTEKET!!!

  Jag känner en som några veckor före jul berättade att på vardagarna handlade han i den affären, men på helgen handlade han i en annan affär, därför att då satt det en zigenare där på helgen. Bolaget är stängt.

  Svenska flickor och kvinnor attackeras fysiskt av flockar med blattar. Rånas och våldtas. Svenska pojkar och vuxna män rånas av flockar med blattar. Gamla människor med rullator eller käpp rånas och ofta misshandlas av flockar med blattar – mitt på ljusa dagen.

  Alla offentliga badhus har invaderats av flockar med blattar. Svensken slutar gå dit. Allt fler offentliga platser tas över av blattar. Akuten i Ronneby, Blekinge hade/har en väktare på heltid. Väktare på akuten?! Brandkåren möts av ett stenregn, när det är säsong, raketbeskjutning. Inget av detta existerade innan invasionen av Africus Arabicus till Sverige.

  Det pågår ett lågintensivt inbördeskrig redan och har gjort så i årtionde. Ett sätt att bli av med detta bottenavskrap av Africus Arabicus är att skruva åt bidragskranen. Och då kommer inbördeskriget att eskalerar.

  Hemtjänsten attackeras av flockar med blattar. Orkar inte räkna upp mer nu, fattar du inte nu …

  • Läsare skriver:

   Mångkulturen bryter ner den typen av förtrolighet och gemensamma referenser. Sverige är i dag ett segregerat land med många olika kulturer, varav några befinner sig i konflikt med varandra. Det är absolut ett sämre och olyckligare land än det etniskt homogena Sverige vi hade ännu för ett halvsekel sedan.

   exponerat.net/personportrattet-karl-olov-arnstberg

   Nej, det är inte jag som skrivit denna kommentar, på artikeln ovan. Men den är klockren till mitt inlägg.
   ________________

   Britt-Marie Ekför en timme sedan

   Vi måste ju få slut på det här folkflyttningen som våra politiker håller på med?

   De har valt en väg som inte kommer att fungera med oss svenskar! Vi vill inte ta en konflikt om varje plats och varje rättighet på våra allmänna platser som simhallar, bibliotek, etc!

   Eftersom dessa platser inte ger oss något tillbaka längre så går vi nu inte dit, just för att vi inte vill bråka om våra rättigheter? När invandrarna inte följer regler och de gör det på så många plan att vi snart inte har någonstans att ta vägen, så tror jag att folk snart börjar använda pengar som påtryckning!

   Vi betalar inte skatt om vi inte kan nyttja simhallen tex? Eller om vi är siste man till bostad och vård?

  • Läsare skriver:

   Mångkulturen bryter ner den typen av förtrolighet och gemensamma referenser. Sverige är i dag ett segregerat land med många olika kulturer, varav några befinner sig i konflikt med varandra. Det är absolut ett sämre och olyckligare land än det etniskt homogena Sverige vi hade ännu för ett halvsekel sedan.

   exponerat
   personportrattet-karl-olov-arnstberg

   Nej, det är inte jag som skrivit denna kommentar, på artikeln ovan. Men den är klockren till mitt inlägg.
   ________________

   Britt-Marie Ekför en timme sedan

   Vi måste ju få slut på det här folkflyttningen som våra politiker håller på med?

   De har valt en väg som inte kommer att fungera med oss svenskar! Vi vill inte ta en konflikt om varje plats och varje rättighet på våra allmänna platser som simhallar, bibliotek, etc!

   Eftersom dessa platser inte ger oss något tillbaka längre så går vi nu inte dit, just för att vi inte vill bråka om våra rättigheter? När invandrarna inte följer regler och de gör det på så många plan att vi snart inte har någonstans att ta vägen, så tror jag att folk snart börjar använda pengar som påtryckning!

   Vi betalar inte skatt om vi inte kan nyttja simhallen tex? Eller om vi är siste man till bostad och vård?

  • Sofia skriver:

   Unga muslimer avslöjar sin grupps agenda.
   Erövring av andras länder!
   Muslimska pojkar skriker åt en brittisk pojke att han får inte vara i muslimskt område;
   därefter misshandlar de den brittiske pojken, hånflabbar, filmar och lägger upp på YT.

   • Läsare skriver:

    Jag har sett den innan. Inte bra för mitt blodtryck. Det finns goda skäl till att härskarna i arabländer hänger DNA-avfall på torget så att alla kan se.

    När vi börjar med det också då kommer dessa arabäckel inte att vara så tuffa längre. Det är det enda språk de förstår. Dom har ingenting annat än förakt till övers för vår dialogtänk. Dom vet att dom kan föra vad som helst och komma undan med det. Direkt, hårt och brutalt, då fattar dom.

   • Anna skriver:

    Märkligt egentligen att muslimernas agenda var allmänt känd hos de jag umgicks med, redan på 80- talet.

 2. Läsare skriver:

  Det är Ilkka Koskimäki, Helsingfors vice polischef, som sagt till The Telegraph att ”sexualbrott i parker och på gator var okända i Finland innan 32 000 asylsökande anlände till landet i fjol”, uppger finska Hufvudstadsbladet.

  https://www.nordfront.se/finsk-polischef-asylsokarna-gav-forra-aret-upphov-till-nya-former-av-sexbrott.smr

 3. Risto Matinen skriver:

  Något som också måste tas itu med är antisvenska hatmedia, dvs MSM. De har i årtionden försökt tysta oss. Dags att tysta dem! Kan man inte ta över redaktionerna kan man hindra dem ifrån att sända eller att utges.

  • Risto Matinen skriver:

   Hittade för ett tag sedan en mustig kommentar av signaturen Slabadang på klimatupplysningen.se, som jag tycker passar här:

   Aldrig tidigare har makten varit mer sårbar och blottad. Den försöker nu spänna ringmuskeln allt hårdare men till slut måste skiten ut i alla fall! 2016 kommer det där lilla laxermedlet som befriar oss!

   • Peter Harold skriver:

    He he, den gode Slabadang! Slabadang har väl ibland varit mustigare än vad moderatorerna på Klimatupplysning alltid gillat. Skribenten skulle dock få fritt fram här på Skrivarens Blogg.

    • Risto Matinen skriver:

     Förvisso. Han har censurerats många gånger. Om han blivit avstängd vet jag inte. Många blev avstängda för några år sedan. En femtehjulsmoderator stängde av ett flertal, som nu inte längre är kvar. Jag var en av de avstängda, för min del för livstid. Jag är långsint och om/när jag stängs av, kommer jag aldrig åter…

     Numera är det snarare kutym, vad jag då skrev i bisatser…

   • Ser fram emot att få se Cantwell, Helin, Mattsson, Wolodarski, Kjöller, Aschberg med flera alla hänga prydligt på rad. Det kommer bli många nya statusuppdateringar på Facebook och andra sociala medier när så sker.

  • Peter Harold skriver:

   Bortsett från att det är olagligt, kanske? 😉 Fast uppriktigt sagt, jag tror att allt fler börjar vända sig bort från MSM. Faktum är att jag nu börjar vilja att de fortsätter som de alltid gjort, för det innebär att de gräver sin egen grav. De tendenser vi sett på senare tid med självkritiska reflektioner är blott förrädiskt, och ett försök till att lura tillbaka folk till deras fålla.

 4. Läsare skriver:

  Stefan Löfven höll idag sitt sommartal i Stockholm, i det talet citerade han, ironiskt nog, Judinnan och författarinnan, Eisel Weisel: “Du skall icke stå stillatigande”…

  http://avpixlat.info/2016/01/10/fler-detaljer-om-attackerna-pa-unga-svenska-tjejer-av-afghanska-ensamkommande-2015/

  Det där talet har ju Stefan Löven själv skrivit. Eller hur! Så fan heller, det är en jude som skrivit det talet. Judarna skriver en text och ger till deras sprattelgubbe och säger: Läs högt!

  När Obama blev ”president”, då tillsätter han folk på viktiga poster och var börjar du som ”president”? Med de viktigaste och närmast rådgivarna. Den förste Obama tillsatte var Rahm ”Rahmbo” Emanuel. Han blev Chef of Staff White House. Behöver jag säga att han är jude och en jävla gangster? Du kan ju undersöka hur han har fått öknamnet ”Rahmbo”.
  ____________

  Deogan var tidigare själv med och anordnade festivalen, som tidigare hette “Ung08”. De hade ständiga problem med att locka dit just svenska ungdomar då killarna blev rånade, misshandlade och utsatta för hot och tjejerna utsatta för sexuella trakasserier, våldtäktsförsök och kränkningar.

  Under årets festival anmäldes uppemot 300 anmälningar om sexuellt ofredande -och trakasserier under fem dagar, av dessa var 100% av offren/ målsägarna svenska tjejer. 95% av gärningsmännen var Afghaner – detta enligt säkerheten och polisen på plats.

  Igår kväll fick även vi – jag och Jeanette – så dela denna verklighet när en närstående ung tjej utsattes för grova sexuella ofredanden. Vad som skiljer sig från tidigare år är att denna problematik – rasism – uppgick till hela 70% av all problematik på festivalen, tidigare har denna problematik delats med annan men inte varit så dominerande som i år.

  Under hela festivalen utmärkte sig ett större gäng med Afghanska ungdomar genom att sexuellt ofreda samt trakassera svenska tjejer, oftast i skydd av mörkret.

  http://avpixlat.info/2016/01/10/fler-detaljer-om-attackerna-pa-unga-svenska-tjejer-av-afghanska-ensamkommande-2015/

  Detta skulle vara förstasida i alla tidningar. Istället teg de som äger alla tidningar stilla … Vilken folkgrupp som äger och kontrollerar alla ”tidningar”? Se Löfvens talskrivare.

  Vi har redan haft ett Köln i Sverige. Hade det inte varit för internet hade vi aldrig hört talas om detta. I Köln är det uppe på nästan 400 anmälningar. På den här festivalen är det 300 anmälningar.

  Att inte berätta – det är det samma som att ljuga. Och all jude”media” ljuger konstant om allting.

  Frågan är inte om jude”media” ljuger, frågan är: Vad mer ljuger jude”media” om?

  Och vem är det som får betala för judarnas lögner? Hela svenska folket.

  • Läsare skriver:

   Övergrepp på We are Sthlm i somras – myt eller sanning?

   Idag i DN skriver en kolumnist om att massor av tjejer på festivalen We are Sthlm i augusti blev utsatta för sexuella övergrepp. Jag har inte sett en rad om saken, vare sig i redaktionella eller sociala medier. Har ni? Finns det en tråd här om det, t ex? Jag har letat men inte hittat.

   __________________

   https://www.flashback.org/t2671114

   • Läsare skriver:

    Problem med sexuella trakasserier på festival för unga

    Publicerat onsdag 12 augusti 2015 kl 05.00

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6230414

    • Läsare skriver:

     Jag skulle också tro det. Proppen har gått ur PK-censuren efter händelserna i Köln. Nu kommer allt fler historier av den här typen att rapporteras.

     Jag kan inte låta bli att hånskratta lite för mig själv när jag läser om detta. När man föreställer sig hur Twitter-feministen & blattekramaren Zara Larsson står där på scenen & låtsas sjunga, samtidigt som hennes unga kvinnliga fans blir skändade av närmare 100 av de ”barn” som Zara vurmat så mycket för. Den kognitiva dissonansen måste vara helt öronbedövande.

     ________

     Efter att tsunamin med flyktingar nått Tyskland i höstas och tramsandet med ”Refugees Welcome!” var som allra störst bestämde nån lokal AFA-gruppering att man skulle hålla en välkomstfest.

     Vänsteridioter och kaosflyktingar på samma plats, vad kan gå fel?

     Slutade med att många av tjejerna blev taffsade på, utnyttjade, verbalt trakasserade och fan vet allt. De blev behandlade som djur. Hon som berättade hade aldrig varit med om något liknande, dessutom hade det skett en jävla massa mobilstölder under kvällen  

     Verkligheten kan vara jobbig ibland, men fan va kul det är när den drabbar vänsterpack.

     https://www.flashback.org/t2671114

 5. Läsare skriver:

  Unga flyktingar blir som barn på nytt när de får klättra upp i Pippis träd runt Villa Villekulla. Rogen Shameh är en av många som testar att posera på trähästen Lilla gubben.

  Foto: Roger Turesson

  Vid grillplatsen mellan Villa Villekulla och Den lilla staden utbryter spontandans. Bashar Hamed och Abdifatah Hiowle tar tåten och plötsligt är det party mitt i Astrid Lindgrens värld.

  Foto: Roger Turesson

  På vandring i de idylliska miljöerna i Astrid Lindgrens värld. Tonåringarna från introduktionsklassen från Hultsfred fotograferar flitigt.

  Foto: Roger Turesson

  Olaa Sharaaf och Rogen Shameh har både flytt krigets Syrien och blivit vänner i Hultsfred.

  Foto: Roger Turesson

  I lekparken bortom Mattisborgen testar Bashar Hamed att åka rutschkana.

  Foto: Roger Turesson

  Dags att redovisa skoluppgiften om Sveriges mest berömda barnboksförfattare. Läraren Kim Engström lyssnar.

  Foto: Roger Turesson

  Astrid Lindgren

  Foto: Lars Epstein (Epstein = jude)

  http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/nar-flyktingkrisen-kom-till-sagolandet/

  Undrar hur många av de afghanska skägg”barnen” som var med i Kalmar?

  Kvinnor antastade av invandrare i grupp – Kalmar Nyår 2015-16

  https://www.flashback.org/t2668426

  • Läsare skriver:

   Unga män i flock begår sexövergrepp på ung flicka på Gustavsvik Lost City (Örebro)

   https://www.flashback.org/t2670016

   • Läsare skriver:

    Ung kvinna i Gävle blir antastad och sexuellt trakasserad av flera män (video).

    https://www.flashback.org/t2668200

    • Läsare skriver:

     STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja hur tidningen Dagens Nyheter medvetet mörkade omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm i samband med en konsert i Kungsträdgården i augusti förra året. “Blotta misstanken om att övergreppen ansetts som besvärliga att beskriva innebär ett svek mot de drabbade”, skriver tidningen själv om händelsen, nästan ett halvår senare.

     Lördagen den 15 augusti toppade artisten Zara Larssonungdomsfestivalen “We are Stockholm” med en fullsatt konsert i Kungsträdgården i centrala Stockholm. Tusentals ungdomar var på plats för att ta del av arrangemanget under några av de sista sommarkvällarna på året.

     Men för ett okänt antal tjejer kom det att utvecklas till en mardröm. Gäng av killar tryckte sig mot unga tjejer, tafsade och försökte föra in händer under kjolar, byxor och tröjor. Det var grova sexangrepp som pågick mitt framför scenen där artister som Zara Larsson spelade.

     Under en enda kväll ingrep polisen och ordningsvakter mot ett 90-tal killar, men även vuxna män, som ägnat sig åt övergreppen, berättar ett ögonvittne för Nyheter Idag.

     Ögonvittnet har själv arbetat inom Polismyndigheten i sitt yrke som psykolog, varför han har god yrkesmässig insyn i polismyndigheten.

     Polismannen sökte DN flera 

     http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

     Vet du vad juden Wolodarski har bekymmer med? Inte är det svenskarnas väl och ve i alla fall. Från dagens DN på nätet.
     _____________

     Ledare

     Polen: Obegriplig svensk tystnad om utvecklingen

     Peter Wolodarski: Obegriplig svensk tystnad om attackerna på den liberala demokratin i Polen.
     ___________

     Liberal demokrati = Judar kontrollerar ”media”. Nu är det polska patrioter som kontrollerar media i Polen. Nu är det media – inte ”media”.

     • Peter Harold skriver:

      DN är inte en nyhetstidning. Det är propagandaorgan. Så jag är inte förvånad över att man tiger om flyktingars sexövergrepp mot tonårsbrudar.

      • Läsare skriver:

       Ta en fysisk DN, klipp ut det lilla som har läsvärde, går snabbt och vad har du kvar? Ett reklamblad som delas ut på Sööööödermalm. Idioterna på söööööder betalar 30 kronor för ett reklamblad. Kanske inte konstigt att de som äger DN anser att svenskarna är idioter.

       Hade jag gjort i alla fall.

 6. Läsare skriver:

  All attention has been turned toward Europe’s problems, but we are now learning that Australia has had a black New Year.

  “African Rioting Tears through Melbourne, Australia

  “Hundreds” of African invaders engaged in a widespread orgy of violence over the Christmas weekend in Melbourne, AUSTRALIA.

  https://elliotlakenews.wordpress.com/2016/01/07/australia-experiencing-the-joys-of-diversity/

 7. Den anonyme skriver:

  Vilken cliffhanger du lämnar oss med när man trodde att ”upplösningen” skulle komma i avsnitt 3.
  Helt ok om det blir än fler kapitel i din sannsaga; det är lätt att bli beroende av din penna.

  Min penna lägger jag dock ned nu och återgår till att bli en anonym läsare av dina alster.

  Detta av respekt till dig och de bloggläsare som inte vill se en bräcklig vapenvila brytas.
  Ordet är fritt här och hoppas Risto och övriga frihetliga läsare fortsättningsvis levererar intressanta och relevanta repliker i det hav av spammande med länkar och inklippta testblock som härskar i dina kommentarsfält.

  Allt väl, må väl & farväl

  Ps.
  Att:PH Mailet som startar med ”i” är aktivt om något vill dryftas framledes

  • Peter Harold skriver:

   Du är alltid välkommen tillbaka och skriva när du önskar. Är jag inte sjuk läser jag alla kommentarer, och jag försöker också besvara dem. Dock med reservation för perioder då jag måste jobba med mina egna texter, då kan det bli kortfattade vinkar eller kanske inget svar alls. Det tar mig tre-tio timmar varje dag att läsa alla länkar som Läsaren lägger upp… he he! ;-=

   • Läsare skriver:

    Gör det inte alls Peter. Läste första gången om detta igår Lördag. Vägrade först att tro att det är sant. Hur fasen har det kunna gå under radarn? Någon borde ha skrivit om det på Flashback. Vilket gjordes igår för första gången vad jag vet.

    Sedan i natt kom det fram mer och mer info och det visade sig att SR hade skrivit om det. Då borde det iaf finnas någon substans i påståenden om grova sexkränkningar på konserten.

    Sedan trillade det hela tiden in ny info. Hade jag haft en laptop hade jag redigerat all info och gjort ETT inlägg här om det. Att redigera längre texter och en massa länkar och whatnot låter sig inte göras på mobil. Alltså blev det kortaste tänkbara länktext och länk här på Skrivarens blog.

    Om det här inte är lågskaligt inbördeskrig vet jag inte vad det är. Detta är koordinerat, det händer över hela EU och det är afghanäckel som är flest och mest drivande.

    Blattarna håller på att ta över HELA det offentliga rummet i hela Sverige, och de flesta säger inte flaska.

    • Läsare skriver:

     SVT Text Söndag 10 jan 2016 UTRIKES PUBLICERAD 10 JANUARI

     Minister: Kaoset i Köln planerat

     Tysklands justitieminister Heiko Maas säger att de sexuella övergreppen mot kvinnor i Köln på nyårsnatten måste ha varit organiserade.

     Misstanken är att ett specifikt datum och en förväntad folkmassa utsågs, säger han till Bild am Sonntag. Enligt tidningen har män rest från bl.a Belgien och Frankrike till Köln efter upprop på sociala medier.

     Antalet polisanmälningar i Köln har stigit till 516. Polisen i Hamburg har tagit emot 133 anmälningar om brott, varav flera om sexbrott, men inga misstänkta har identifierats.

     • Läsare skriver:

      i augusti förra året. Då arrangerades Europas största ungdomsfestival ”We are Sthlm” i Kungsträdgården. I publikhavet framför scenen, där stjärnor som Zara Larsson uppträdde, passade stora killgäng kväll efter kväll på att trycka sig mot unga flickor och stoppa in sina händer innanför tröjor och byxor.

      Polisernas och ordningsvakternas strategi blev att så snabbt som möjligt få bort gärningsmännen med stöd av polislagens trettonde paragraf, som tar fasta på ordningsstörningar, och enbart under en enda kväll avlägsnades ett 90-tal unga män.

      Att upprätta anmälningar och inleda brottsutredningar fick komma i andra hand. Enligt vad DN erfar har ingen heller hittills dömts.

      http://unvis.it/http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnors-ratt-att-festa-sakert-kan-inte-offras/

      • Läsare skriver:

       Frugan har hårdnackat hållit fast vid sin digitala prenumeration på DN, men nu hände det: Det här blev droppen som gjorde att hon sa upp den efter många års trogen läsning. Hon lär inte återvända. Helvete vad arg hon blev när hon läste artikeln i Nyheter Idag  

       Bra jobbat DN!  

       https://www.flashback.org/t2671421p16

       😂😂😂😂

       • Risto Matinen skriver:

        Ja, även min fruga höll krampaktigt fast vid DN. Sa upp skiten för några år sedan, men hade gjort det flera år innan, om det inte vore för henne. Hon ser krampaktigt på propagandakanalernas (SVT-TV4) s.k. nyhetsprogram och en massa tramsprogram på samma analer.

        Jag vill säga upp hela skiten och inte betala för antisvensk fulteve. Men inte hon…
        Hur som helst, jag säger upp Radiotjänstbetalningen, så får hon göra vad hon vill.

        Fruntimmer är inte sällan konstiga. Har finska vänner, som inte hade TV-licens. När det knackade en kontrollant på dörren erkände kvinnan att de har TV och haft i åratal. Fick tusentals kronor, eller snarare euro i ”böter”…

        • Anna skriver:

         Hmm. Jag klarade mig ifrån tv- licens tills att jag fick total insyn till tv:n. Då gick det inte att ljuga längre. Frugan visste väl att hon/ ni hade bättre ekonomi/ gemensam utgiftskassa? Måste man inte vara smart så kan man vara ärlig?

  • Risto Matinen skriver:

   Hehe, jag är ålderspensionär och har all tid i världen att kommentera här. Dock är jag inte riktigt alert i knoppen. Väntar på läkarutlåtande. Knaprar normalt inte huvudvärkstabletter, men nu går de åt som smör i solsken…

   Annars har jag renoveringsarbeten på gång. Har rivit den gamla bastun i källaren och allt som fanns i relaxavdelning. Nya avlopp med betonggjutning (gjort), nytt tak, nya väggar, ny bastu, in med tvättställ och duschkabin, klinkergolv i våtdelen och heltäckningsmatta i relaxdelen, dragning av nya vatten- och elledningar, osv…

 8. Läsare skriver:

  Araber, araber, araber, araber, araber ….. sa jag ARABER?

  FINSK POLIS: Arabiska män sextrakasserar småbarn

  https://www.flashback.org/t2671037

  • Risto Matinen skriver:

   Jag har listat ut att du skriver på Flashback under signatur ET (av mig förkortat till dina initialer). Du får själv avgöra om du vill ”avslöja” dig själv här…

   Du har där skrivit >17 tusen kommentarer. Är inte publiken större för dig där, än här?

   • Läsare skriver:

    Hehe … Okay, avslöjad. Not. Nä, jag har inte skrivit några 17.000 kommentarer på Flashback. Sist jag skrev på Flashback är väl ett halvår sedan. Blev avstängd av en snorvalp till ”moderator”, vilket jag skrev till honom.

    Vadå? Det år bara att regga ett nytt nick. Brukar normalt inte skriva på lågtrafikbloggar. Peters blogg sköter jag med vänsterhanden. En av mina bloggar rundade 100’000 klick för år sedan.

    • Risto Matinen skriver:

     Förvisso kan jag ha fel. Men du kopierade en text skriven av en på Flashback, som om det vore din egen…

     Har kanske missat länkar till dina bloggar. Har du lust att ge en sådan?

 9. Läsare skriver:

  Konserten i Stockholm sexangreppen är nu bekräftade. Var förstanyhet på P4 nyheter midnatt.

  Detta kommer att kosta Bonnier-judarna prenumeranter, dvs pengar. Snart är det inte många kvar som tror på DNs lögner.

  • Läsare skriver:

   Jaha, DN-judarnas damage control concept är klart: -Det är polisens fel.

   Den borde jag ha tagit på ett tidigt stadie. ”Media”-judarnas basic MO är att ALLTID skylla på polisen. Det var faktiskt dåligt av mig att inte ta den tidigare. Men nu glömmer jag aldrig det.

  • Läsare skriver:

   Germany: Cheering crowds give refugees a warm welcome in Frankfurt

 10. Bara varat skriver:

  Mualimerna har redan startat sitt inbördeskrig mot oss vem såg SOM institutet vår optimism med mera jo dom har gjort oss rädda, dom har börjat våldta/misshandla vår barn och äldre! vart är inte detta ett inbördeskrig ja just vi måste svara men låt det börja hända mer i norr där rykten går fort och folk bli förbannad på riktigt inge jävla fjolleri hänna inte alla ha minst en bössa då smäller det….

 11. Janne D. skriver:

  Peter, investera några minuter och se vad kloka människor kan åstadkomma med sunt förnuft och lokalt samarbete, sunt förnuft när det är som bäst, observera uttrycket ” nonincorporated” tadaaa googla på YT : Max Nebraska the most dangerous city in America
  Mycket nöje

 12. Läsare skriver:

  Flicka återigen sexuellt antastad på Eriksdalsbadet (2016-01-10)

  https://www.flashback.org/t2671657

  Eriksdalsbadet – Sveriges nationalarena för simidrott

  http://www.stockholm.se/eriksdalsbadet

  Om inte detta är en attack på hela Sverige. Undrar hur många svenskar som slutat gå till Eriksdalbadet på grund av blattarna? Svensken trängs ut från allt fler offentliga rum.

  • Läsare skriver:

   Anna 15 var en av de tusentals ungdomar som besökte We are Sthlm med sina kompisar. Hon känner igen bilden som nu har börjat målas upp av festivalkvällarna. Speciellt på konserterna var det väldigt hemskt. Direkt när man kom ut i folkhavet började de att tafsa. De ringade in en, en av mina kompisar ramlade omkull och då kastade de sig över henne direkt. De brydde sig inte om att man sa nej, eller att man hade pojkvän. Man har tänkt på hur obehagligt det var, men det hände liksom alla. Det var olika killgäng hela tiden. Det förekom

   https://www.flashback.org/t2671746

  • Anna skriver:

   Åh fan. Själv har jag haft årskort 2 år i rad på stadens simhallar. Men förnyade inte senast för att sonen är för gammal för att uppskatta att bada flera ggr i veckan. Senast jag var i Vällingby och badade med sonen och hans kompis blev jag rätt skärrad faktiskt. Jag ringde tom. till anläggningsansvariga där efter besöket. Då hon ( ung muslimsk tjej, verkade det som, kommit till sin plats bananglidande bortskämda som fryshusbarnen brukar vara) verkade ointresserad av mina synpunkter efter badhusipplevelsen- valde jag att kommentera på stadens hemsida. Hoppas att min kommentar är kvar! Jag tänker göra PRECIS tvärtom de som undviker de här situationerna. Jag tänker försöka gå till allmänna platser som simhallar och bibliotek och TA PLATS och vägra ge plats åt terroristerna så ofta jag bara kan och orkar!

 13. Läsare skriver:

  Det här är en HASBARA-jude.
  ______________

  Så mörkade DN omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm

  https://www.flashback.org/sp55979153

  Public diplomacy in Israel (also hasbara, Hebrew: הַסְבָּרָה‎ hasbará, ”explaining”) refers to public relations efforts to disseminate abroad positive information orpropaganda about the State of Israel and its actions.[1][2] The term is used by theIsraeli government and its supporters to describe efforts to explain government policies and promote Israel in the face of negative press, and to counter what they see as delegitimisation of Israel around the world. Hasbara means ”explanation”, and is also a euphemism for propaganda.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Public_diplomacy_(Israel)

  New York Times är judarnas Pravda i västvärlden. DN, är en lokal bilaga till judarnas New York Times i Sverige. DN rapar bara som papegoja upp vad som skrivs i New York Times. Du kommer aldrig att läsa något i DN som säger emot minsta lilla som skrivs i New York Times.

  Agendajudarnas plan är att utrota den vita rasen. Det första steget i den planen är att göra alla vita till en bespottad minoritet i deras egna länder. För att kunna göra det propagerar alla judiskt ägda tidningar oavbrutet FÖR massinvandring. Högpigmenterade invandrare kan ALDRIG göra något fel, oavsett vad så är det ALLTID den vite mannens fel.

  Första steget när det gäller att dölja importblattarnas grava överrepresentation i grov brottslighet är att inte skriva ett ord om det.

  Nästan steg är att när det inte går att dölja längre, påstå att vita män minsann är mycket värre än de högpigmenterade, alltså är det de vita männen som är problemet.

  Tredje steget är att skylla på polisen, vilka är till största delen vita män, alltså är det de vita mämnen det är fel på och alltså är hela problemet de vita männen.

  Det finns inte en vinkel eller ett påstående som är för dumt, så länge det slutar med att ALLTING – ALLTID är de vita männen som är grundproblemet. Och blir vi bara av med de vita männen, då blir allting bra.

  Det som hänt nu är att magnituden av kaozblattarnas naturliga beteende har blivit så i ansiktet uppenbart att det inte längre går att dölja och att till och med de värsta PK-idioterna kan se att DN döljer fakta genom steg ett, det vill säga att inte berätta, dvs DN gör det DN är bäst på – att ljuga.

  Att allmänheten och i synnerhet den malliga, uppblåsta, självgoda, självinbillade ”elitsvenskarna” (läs: sööööermalmsbor) förtroende för DN fått sig en knäck, det skrämmer agendajudarna.

  Flashback är det största öppna forumet på svenska och det är många som läser och skriver på Flashback. Hasbara-judarnas uppgift är att gå in på alla forum i hela världen och och genomföra skadekontroll, dvs skylla på vad som helst och börja pladdra om vad som helst – utom huvudsak – och lägga all fokus på bagateller och i bästa fall rent nonsens.

  Om du för ett ögonblick inbillar dig att Flashback är ett obetydligt forum som inte har någon betydelse, förklara då för mig varför den judiska ”staten israel” satsar enorma pengar och anställda som Hasbara-judar?

  Signaturen Frank.Einstein på Flashback är en klockren Hasbara-jude. Läs igenom Frank.Einstein inlägg och visa mig ett enda inlägg han gjort som tillför något, utom pladder och förvirring.

  Frankensteins monster är ett judiskt påhitt. Einstein är jude.

  • Läsare skriver:

   And third, stop threatening to annihilate my country, Israel, the one and only Jewish state.

   (APPLAUSE)

   Transcript of Netanyahu’s Speech to Congress

   By BENJAMIN NETANYAHU

   Tue, 03 Mar 2015

   jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Full-transcript-of-Netanyahus-Speech-to-Congress

   Benjamin Netanyahu Speech to Congress 2015 [FULL] | Today on 3/3/15 | New York Times —- 43 min

   Som du ser så är det judarnas VALDE ledare som själv tjatar om att ”Israel är en JUDISK stat”. Nutanjahoooo började tjata om att ”Israel är en JUDISK stat” för ett år eller två sedan.

   • Peter Harold skriver:

    Jodå, detta är väl känt. Och varför accepteras detta märkliga förhållningssätt? Jo, p.g.a. att ”Förintelsen” gjort judar till en utrotningshotad art. Eller i vart fall skall de pysslas om som om de varit det. är man av annan åsikt är man en antisemit.

  • Lusekofta skriver:

   FB är ju dödligt att kommentera på! Hade jag låtit bli att skriva där hade jag aldrig fått problem med farbror blå… Hälsningar anonym, haha…

 14. Läsare skriver:

  Köln Nyår även i Malmö. När det tar Slut? Aldrig, tills de vita tar tillbaka makten i deras egna länder och sparkar ut DNA-avfallet.
  _____________________

  Något som stack ut från tidigare år var att ett par hundra som jag ser som ”ensamkommande från Afganistan” drev omkring i city och var allmänt stökiga.

  Flera fall där stora gäng av dessa omringade framför allt berusade tjejer/kvinnor och ofredade dessa. Inget som under natten blev någon anmälan.”

  Precis som i Finland uppger Malmöpolisen att detta är ett nytt beteende som inte förekommit i Sverige tidigare.

  http://avpixlat.info/2016/01/11/migrantvald-aven-i-malmo-pa-nyarsafton/

  • Peter Harold skriver:

   Som sagt, jag tror inte på någon samordnad konspiration. Det räcker med att de vet att det är fest i stan 31/12 och att någon eller några hunnit köpa ut lite dekadensvatten från ”Butiken Med Gröna Skylten” (vissa av de nyblivna kunderna kan inte läsa, därav beskrivningen), och därefter kommer generna och deras kulturarv aktivera spetsen på penisen.

 15. Ping: Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 4) | Peter Harold – Skrivarens blogg

 16. Ping: Tack för er, Stefan Löfvén och Åsa Romson. Det räcker nu. Utlys nyval nu! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 17. Ping: Staten vill stoppa medborgerlig trygghetspatrull i Stockholm | Peter Harold – Skrivarens blogg

 18. Ping: Det sjuder lite i monarkin… | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s