Vad hade Voltaire sagt om vår tid med ”toleranslagar”, FB-censur och web-filter?

sb voltaire

Bästa läsare!

Innan någon bestämmer sig för att läxa upp mig skall jag inleda med följande uttalande: Voltaire – eller François-Marie Arouet som han egentligen hette – har aldrig någonsin sagt ”Jag gillar inte det du skriver, men jag kan gå i döden för din rätt att fortsätta skriva”, även om detta är ett av världens mest kända ”citat”.

Jag har försökt att föreställa mig varför Voltaire ens skulle vilja offra sitt liv för att någon annan skall få säga saker som han inte alls instämde med? Vadan denna extremt osjälviska offervilja? Vore det inte bättre att försöka leva så länge som möjligt om man är vän av yttrandefrihet i en tid då denna hotas av kungar, präster, adel och njugga publicister?

Det är förvisso sant att Voltaire tog ställning för yttrandefrihet. År 1758 publicerade hans forne skyddsling Claude-Adrien Helvétius ett alster med titeln ”De l’Esprit”. Det franska parlamentet förklarade omedelbart att boken var bannlyst och en stor del av utgåvan konfiskerades och kastades på bål om jag inte är felaktigt upplyst. När jag säger ”bokbål” misstänker jag att de rationella parlamentsledamöterna lät polisen frakta böckerna till någon ugn istället för att riskera en eldsvåda utomhus.

Vad hade Helvétius skrivit som upprörde makthavarna i Paris? Jo, han hade förargat dem genom att sätta en gammal iakttagelse på pränt, nämligen att om människan skapats med hovar istället för händer, då skulle hon inte ha kunnat fullborda allt som civilisationen uppnått, utan hade istället precis som hästen förblivit en vandrande varelse.

Detta resonemang som sådant – hur filosofiskt korrekt det än var – kunde endast betraktas som en skymf mot Gud och en kränkning av det heliga sakramentet, enligt de dåvarande styrande dårarna i Frankrike (nya dårar har naturligtvis tagit deras plats).

I mina ögon kan man faktiskt utan överdrift sätta ett likhetstecken mellan 1700-talets kyrkomän och de andra dogmatiska makthavarna i Paris, kontra vår egen tids politiskt korrekta ”kyrkomän” och politiska skrå. Helvétius tänker logiskt men hängs ändå ut som en kättare och bespottas av den tidens maktelit. Vi kan ju se hur svenska medier och politiker bemöter de som kritiserar t.ex. migrationspolitiken med logik och fakta. Då som nu vill man slänga oönskade yttringar i brännugnen så att inte vanligt folk skall få syn på dessa.

Voltaire ansåg att de reaktionära reaktionerna på Helvétius bok var löjeväckande och överdrivna. Vi skall komma ihåg att upplysningstiden var en revolutionerande era i Europas historia under vilken vetenskapen gjorde fantastiska framsteg, och mycket av den tidens forskning imponerar än idag. Det borde inte ha varit kontroversiellt att lyfta fram nyttan och lyckan med att människan var begåvad med händer. Och Voltaire uppskattade denna upplysningstid, även om den inte alltid var förenlig med hans egen moraliska åskådning.

Voltaire tog offentligt ställning för Helvétius rätt att publiceras och läsas. Det var bl.a. detta han sade som omvandlats till ovan nämnda citat:

Jag tycker om författaren till denna bok, ”De l’Esprit”. Han är mer värd än alla fienden tillsammans. Men jag har inte samtyckt med de fel som denna bok äger, eller de triviala sanningar som [Helvétius] framför så pompöst. Jag har beslutsamt ställt mig vid hans sida bara därför att dessa absurda män fördömer honom, även för hans sanningar.

Voltaire offrade inte sitt liv för den älskade Helvétius rätt att yttra sig. I själva verket – trots Voltaires publika och inofficiella stöd för författaren som han adresserat till enskilda personer med inflytande – uppmanade han Helvétius att lämna Frankrike för sin egen säkerhet, och den yngre författaren lydde rådet för en tid.

sb paris 18C

Kanske är det synd att förstöra myten om Voltaire som stridbar försvarare av yttrandefrihet. Men i sak förändras ingenting av det som Voltaire stod för. Ingen skall behöva gå i döden för att försvara yttrandefriheten. Och ingen skall behöva gå i döden för att ha nyttjat sin rätt att yttra sig.

Voltaire skulle sannolikt ha haft ett och annat att tycka till om han levt i vårt eget århundrade. På 1700-talet var det ett brott att ifrågasätta kyrkans dogmer. I vårt eget århundrade kallas kritik och ilska mot de styrandes politik för ”hat” och ”intolerans”. Och de styrande vill med samma iver som 1700-talets franska parlamentariker stävja dessa yttringar med stränghet.

Yttrandefriheten i Sverige finns inskriven i vår grundlag. Men ovanför grundlagen finns EU-lagen. Inom EU pågår det försök med att lagstifta om tolerans. I dokumentet ”A European framework national statute for the promotion of tolerance” framtaget av European Council on Tolerance under ledning av ordförande Yoram Dinstein, vill gruppen att EU skall tvinga medlemsländerna att i namn av toleransen lagstifta om långtgående riktlinjer för hur samhället skall förhålla sig till yttrandefrihet, multikultur och nationell säkerhet.

Det har redan i kommentarsfältet i en tidigare tråd nämnts huruvida detta dokument kan hjälpa till med att fastslå att det finns ett svenskt folk, vilket många samhällsdebattörer med kulturmarxistisk agenda (dagstidningar, radio, TV) förnekar. Men hela dokumentet innehåller skrivningar som innebär framför allt en fara för yttrandefriheten. Det är särdeles förrädiskt därför att man försöker påskina att dokumentet skulle stärka yttrandefriheten. Men det är något som man bara kan luras att tro om man inte läser dokumentet i sin helhet.

Sektion 2 i dokumentet uppger att staten skall garantera vissa rättigheter som listas upp, bl.a. yttrandefrihet, inklusive rätten att ”söka, ta emot och sända information och idéer, såväl muntligen, skrivet, tryckt eller utsänt eller förmedlat i elektroniskt medium.”

Detta är en rättighet som faktiskt är självklar även utan en politisk lagstiftning! Vill man ha yttrandefrihet, då krävs det bara att man avskaffar all lagstiftning om yttrandefrihet. För det är lagstiftningen som begränsar yttrandefriheten.

Och även i detta dokument – som påstås ”garantera rättigheter” – har vi också mycket riktigt en hel avdelning som handlar om begränsningarna som European Council on Tolerance vill ha införda för att alla inte skall kunna säga vad de tycker.

I namn av ”den nationella säkerheten” får staten vissa hur mycket intolerans den själv önskar: ” – Tolerans får inte användas för att förhindra att terrorism fördöms, eller som skydd för de som vill störa nationell eller nationell fred och säkerhet.” Staten kommer definiera vad som är ”terrorism” eller som stör den nationella och internationella freden. Vad sägs om publiceringen av en karikatyr av profeten Muhammed…?

För att säkra ”den allmänna ordningen” må staten och lagstiftarna skita i att garantera sina medborgare yttrandefrihet om ”det är troligt att en demonstration kan leda till upplopp eller hota andras rättigheter” enligt sagda EU-förslag. Vidare skall medborgarna inte kunna täcka sina ansikten på allmän plats om polisen vill bekämpa brott. Vi har förvisso maskeringsförbud redan idag, men detta innebär att vi inte kan göra vår hyllning till filmen ”V som Vendetta” med tusentals personer som omringar riksdagshuset och Rosenbad med Guy Hawkes-maskar för vår ansikten utan att alla envar blir brottslingar. Lugn, jag ger er amnesti efteråt… 😉

sb v for vendetta

En annan begränsning enligt EU-förslaget är att en grupp inte medges att segregera sig från övriga samhället. Detta innebär att det inte kommer vara tillåtet att bilda självförsörjande kollektiv enligt libertarianska modeller. Intressant nog kan man fråga sig hur EU ställer sig till muslimska enklaver? Kommer de med polismakt försvara statens rätt att försörja invånarna där med bidrag och integrationssatsningar?

Många av styckena i EU-dokumentet är krav som riktas mot invandrare, med anmodan om hur de skall förhålla sig till det samhälle de flyttat till. Vissa formuleringar ligger säkert i linje med vad SD:are och vanligt folk skulle skriva under på. Men är det verkligen statens roll att peka på hur människor skall umgås och integreras? Måste staten ha rätt att tvinga en invandrare att gå en utbildning i svensk värdegrund för att lära sig att måttlig könshygien förstärker upplevelsen av tungsex i analen på sin homosexualle partner? Nej, överlåt interaktionen åt frivillighet istället för av tvång. Staten har genom århundradena visat sig göra mer skada än nytta när den försöker hjälpa människor att sköta sina liv.

Det är faktiskt ganska tydligt vad EU:s arbetsgrupp för tolerans är ute efter; de vill ha godtyckliga lagar sim möjliggör för staten att med hjälp av sitt våldsmonopol begränsa medborgarnas frihet och möjligheter att värja sig mot en centraliserad maktordning.

Det som berör svenska folket allra mest i EU-dokumentet är den förrädiska formuleringen att ”frihet får inte användas till att kränka andra grupper”. Hela diskussionen om vad som är en kränkning kommer aldrig längre än att man kan fastslå att upplevelsen bara kan vara subjektiv. Det allra farligaste är när lagstiftarna vill att det är den som mottagit yttrandet som skall ha rätt att definiera sig som kränkt efter sitt eget mått. Och i Sverige kan man bli kränkt av en glass, så läsaren förstår vilka konsekvenser det kan bli med dylika lagar som endast gynnar totalitärism.

Vi kan för svenska förhållanden se hur kritik mot invandringspolitiken och dess genomförande systematiskt avfärdas som ”hat” och ”främlingsfientlighet” av medier och politiker. Sett ur mitt libertarianska perspektiv är individens rätt att frivilligt samverka eller avstå från samverkan en grundregel. Det innebär att jag skall ha rätt att vägra ge mitt samtycke (diskriminera). Eftersom staten har stulit pengar (skatt) från medborgaren/skattebetalaren skall denna ha rätt att uttrycka sitt motstånd till att någon annan nyttjar dessa medel. Detta motstånd skall aldrig klassificeras som hat eller kriminell handling. Det är bara först ifall vederbörande agerar fysiskt på så sätt att någon annans liv, hälsa eller egendom äventyras som man kan gå in med en upprättning. Staten skall aldrig agera åsiktspolis. Därför faller också EU-förslagets sats om begränsningar av yttrandefriheten.

Som om inte det vore nog med att EU har inskränkningar i yttrandefriheten så kan vi notera att vi har problem med denna redan nu, och att det snart kommer bli ännu värre i namn av den förbenade toleransen.

Bloggkollegan Jan Milld uppmärksammade i en bloggpost med rubriken ”Webb-filter” att han själv och andra som använder Internet-leverantören Telia inte kan skicka adressen till hans blogg via e-post. Ett s.k. ”spamfilter” gör att dessa mejl aldrig når mottagaren. Hur det gått till är Telia otydliga med, men vi kan förmodligen gissa att Jan under sitt värv med att upplysa och fråga ett antal beslutsfattare om olika saker kommit i kontakt med personer som haft möjlighet att påverka Telias spamfilter och vilka adresser som skall förbjudas.

Samtidigt uppenbaras det att den av den nyblivna filantropen Mark Zucherberg skapade koncernen Facebook skall på den tyska förbundskanslern Angela Merkels begäran tillse att tyskar, engelsmän, polacker och svenskar inte kan dela ”intoleranta” länkar och texter mellan varandra. Vissa personer på Facebook kommer sålunda finna att de inte längre uppfyller Facebooks ”gemenskapsregler” och kommer antingen stängas av eller inte längre kunna dela länkar till Avpixlat, Fria Tider, Nyheter Idag eller Exponerat. Ja, kanske kommer det inte ens vara möjligt att länka till Jan Milld eller Skrivarens Blogg snart?

Detta är också en metod som används för att tysta oliktänkande. Just det faktum att det har gjorts medvetet höjer allvaret på det hela till samma dignitet som när franska parlamentariker beslutade sig för att dra in upplagor från tryckeriet som producerat oönskade skrifter på 1700-talet. Det hjälper inte att man talar om fakta och verkligheten; makthavarna vill inte att deras dogmer skall ifrågasättas, vare sig det gäller Guds paradis i himlen eller det multikulturella paradis som vi lovas på jorden.

Jag vill inte ta livet av mig för att Jan Milld skall ha rätt att yttra sig, men likt Voltaire som ställde sig vid sidan av Helvétius ämnar jag stå jämte Milld för att visa motstånd mot de absurda män och kvinnor som anser att yttrandefriheten skall brukas selektivt.

Jag tänker inte gå i döden för att ge andra rätt att yttra sig, men jag ser gärna att den som försöker förhindra min yttrandefrihet blir [censurerat verb].

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet, Historia. Bokmärk permalänken.

31 kommentarer till Vad hade Voltaire sagt om vår tid med ”toleranslagar”, FB-censur och web-filter?

 1. Sofia skriver:

  VÅRA TJUSIGA EUROPEISKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  ANTTI PENTIKÄINEN, (Finland)
  statsministerns specialmedarbetare inom FN:s fredsmäklarnätverk:
  ”Till Europa fientligt inställda länder ligger bakom flyktingkrisen. Stater i Mellanöstern drar politisk nytta av flyktingströmmen. Cyniskt används det som vapen mot Europa. Europa destabiliseras.
  http://meritwager.wordpress.com/2016/01/20/finland-gamla-europeiska-varderingar-

 2. Läsare skriver:

  Låt oss titta på vilka de mest högljudda hatarna av sann yttrandefrihet är. Låt oss titta bakom Potemkin-kulisserna.

  Lasse Wilhelmson är jude och nått så ovanligt som en jude som INTE ljuger.

  I sin bok Rom och Jerusalem, som utkom 1862, förklarar Moses Hess ordagrant: ”Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära”.

  Den judiska nationalsocialismen, som sedermera kom att kallas ”sionism”, föregick alltså den tyska. Något som självklart inte nämns i någon av Expos ”djuplodande” och ”avslöjande” exponeringar av nazismen.

  Israel var och är en nation skapad endast för judar.

  Varför mörklägger Expo den judiska rasismen? För att få ett svar på den frågan är det nödvändigt att ta en titt på tidskriftens chefsideologer, finansiärer och kadrar.

  Expo stöds,

  enligt egen utsago,

  av den judiska frimurar-organisationen B’nai B’rith och dess underorganisation Anti-Defamation League (ADL). Tidigare tackade Expo ADL i varje nummer.

  ADL är en judisk organisation för etnisk aktivism som verkar för att kväsa all kritik av Israel och sionismen genom diverse fula metoder. ADL har ett intimt samarbete med den israeliska säkerhetstjänsten Mossad, vilket avslöjades i en självbiografi av ADL-höjdaren Arnold Foster (Square One: A Memoir, 1988). Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA) är den svens

  https://lassewilhelmson.wordpress.com/expo-exponerar-eller-morklagger/

  EXPO är en judisk terroristorganisation med kopplingar rätt in i den judiska regimen i Jerusalem/Tel Aviv.

  EXPO och alla som har det minsta med denna judiska terroristorganisation att göra är det största hotet mot yttrandefrihet i Sverige.

  Yes stupid – it’s the jews.

  • Peter Harold skriver:

   Ja, just det. Jag borde sätta igång min Förintelsedekalkylator igen…

  • Läsare skriver:

   faktum är att det som i våra skolböcker kallas för den ”ryska” revolutionen i själva verket var ett judiskt maktövertagande.

   De judiska bolsjevikerna igångsatte en fruktansvärd och systematisk förintelse av miljontals ryska kristna. Kyrkor och moskéer förstördes, men inte en enda synagoga.

   I sina memoarer skriver Olof Aschberg entusiastiskt att ”det som Sovjetunionen uträttat övergår hans djärvaste förväntningar”.

   https://lassewilhelmson.wordpress.com/expo-exponerar-eller-morklagger/

   • Läsare skriver:

    Robert Aschberg fullföljer sin familjs långa tradition av judisk etnisk chauvinism. Genom sin post på Expo har han sett till att tidskriften ihärdigt främjar judiska etniska intressen. Men Aschberg är långt ifrån den enda judiske aktivisten bakom Expo. 

    https://lassewilhelmson.wordpress.com/expo-exponerar-eller-morklagger/

    Igen: Ja, det är juden – dumskalle.

    Juden = den organiserade globala maffian som kallar sig själva för judar.

    Detta är bara ett litet urval av alla tusentals judiska organisationer. Judar är organiserade på ett sätt som ingen annan folkgrupp ens är i närheten av.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Jewish_organizations

    • Den Anonyme skriver:

     Hur ska vi lösa judeproblemet enligt dig?
     PH skissar bra i sin hittils tredelade analys – Sverige före, under och efter inbördeskriget – om problemen med dagens maktelit och vad han önskar efter/om den kan bringas på fall av fria, självständiga, och tänkande människor som får rå sig själva istället för att styras av centraliserade makteliter.
     Vill du också bli av med makteliten eller bara byta ut den mot en annan som passar dig bättre?

   • Peter Harold skriver:

    Någon dag när jag har tid över skall jag skriva färdigt på min bloggpost om Olof Aschberg. Hade ett uppslag som jag tyvärr glömt bort.

 3. Läsare skriver:

  Nu är det barnavårdscentralen i Sunne som larmar om situationen då horder av migranter slukar resurserna.

  – Vi går in och jobbar på kvällar och helger för att hinna med administrationen. Det har kommit 130 asylbarn under sex års ålder, vilket är fler än antalet nyfödda på ett helt år i Sunne.

  Under rådande förhållanden kan vi inte bedriva barnhälsovården enligt uppdraget, säger BVC-sköterskan Kristin M Birgersson.

  http://avpixlat.info/2016/01/20/massinvandringen-pressar-varden/

 4. Den Anonyme skriver:

  Göran Persson är en av ECTRs medlemmar

  ECTR members
  – Tony Blair- former Prime Minister of the UK, Chairman of ECTR (2015-)
  – Moshe Kantor – President of the European Jewish Congress and the World Holocaust Forum,
  Co-Chairman of ECTR (2008-2015), President of ECTR (2015-)
  – Jose María Aznar – former Prime Minister of Spain
  – Erhard Busek – former Special Coordinator for the Stability Pact for Southeast Europe and former
  Vice-Chancellor of Austria
  – Talât Sait Halman – former Minister of Culture of the Turkish Republic, Professor of Bilkent University
  – Igor Ivanov – former Foreign Minister and Secretary of the Security Council of Russia
  – Milan Kučan – former President of Slovenia
  – Alfred Moisiu – former President of Albania
  – Göran Persson – former Prime Minister of Sweden
  – Rita Süssmuth – former Speaker of the German Bundestag
  – Vilma Trajkovska – President of the Boris Trajkovski International Foundation, Macedonia
  – George Vassiliou – former President of the Republic of Cyprus
  – Vaira Vīķe-Freiberga – former President of Latvia
  – Ireneusz Bil – Secretary General of ECTR

  TORParbonde, JKL:are och ”tolerans”förespråkare. Många strängar på lyran har han och verkar som ECTRmötena är som en klassträff för gamla presidenter och premiärministrar.
  EU är bra på att skaffa reträttposter till de sina medan folket betalar (i både pengar och inskränkt frihet)

  • Peter Harold skriver:

   En organisation som med politiska medel skall reglera dynamiken mellan olika folkslag, d.v.s. tvinga fram uppblandning. Undrar hur det går när folk inte går med på detta? Men politikerna har nog en arsenal med lagar mot det också…

 5. Dom nya restriktionerna kommer givetvis bara att gälla Andersson, Pettersson och Lundström. Däremot kommer Mohammed, Ahmed och Mustaffa kunna fortsätta att vara intoleranta på nätet.

  Det falska Voltaire-citatet myntades av Evelyn Beatrice Hall runt 1905 om jag inte minns fel.

 6. Den Anonyme skriver:

  Hmm…den här brådskande utredningen kommer (o)lämpligt om ECTRs toleranslagar införs.

  http://www.bahnhof.se/press/press-releases/2016/01/22/flash-svenska-staten-forbereder-filtrering-av-internet

  ”Svenska staten är på väg att för första gången tvinga operatörerna till filtrering av internet.
  Den nya spelutredningen handlar officiellt om att regeringen ”vill införa en licens för att släppa in fler aktörer på den svenska spelmarknaden”. Men de som inte får licensen ska stängas ute ”på ett effektivt sätt” – via ett tvingande IP-filter som gör det omöjligt för vanliga användare att nå sajterna.

  – Utredningstiden är mycket kort, skriver regeringens utredare Håkan Hallstedt i ett mejl till Bahnhof.”

 7. Pingback: Webb-filter | Jan Millds blogg

 8. Pingback: Media i stormaktens tjänst | Jan Millds blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s