Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 4)

DET UPPVÄCKTA FOLKET – SVERIGE FÖRE, UNDER OCH EFTER INBÖRDESKRIGET

N.b.! Detta är en analys, inte ett program!

Följande text har inte till syfte att uppvigla till brottslig gärning. Den är enbart skapad som en analys av tänkbara scenarios i händelse av en väpnad revolution eller uppror inom Sverige, genererat av ett utbrett folkligt missnöje mot förd politik i Sveriges riksdag, och den diskurs som råder inom medieetablissemangets snäva åsiktskorridor. Och utifrån denna analys vill jag beskriva vilket förlopp som enligt min förmåga att förstå saker och ting kommer vara till störst fördel för landets medborgare.

Utkastet till kapitel ett finns här, kapitel två här och kapitel tre här.


Kapitel fyra: Genomförandet av det frihetliga Sverige

För att kunna göra en bedömning av mitt tankeexperiemnt måste vi här förutsätta att utvecklingen gått ungefärligt som jag beskrivit det, d.v.s. att en återhållsam mobb eller motsvarande ”skrämt bort” regering och riksdag; att en folkomröstning hållits om en ny konstitution; att staten fått ett begränsat uppdrag.

Motsvarande förändring på individnivå innebär att svenska folket lärt sig att detta med att ha en bössa i garderoben eller pistol eller en effektiv pepparspray i damväskan är succé sedan allt färre ligister vågar sig fram för att stjäla kontanter, kort, PIN-koder, smycken, bilar eller andra lättförflyttade egendomar.

Från kollektivism till individualism

Svenska folket bör också ha förstått att det var det gamla politiska systemet – det som baserades på kollektivism och som ledde till den skatte- och kreditfinansierade välfärdsstaten – som skapade det samhälle som ledde till katastrof. Och de bör också förstå att ett samhälle som bygger på frivillig samverkan mellan enskilda människor leder till ett sundare välstånd.

Har vi tur innebar mitt scenario att Sverige omdanades utan alltför mycket blodspillan, eller att i vart fall den partilösa revolutionen inte vållade någon harm för medborgarnas tillvaro i större utsträckning. Vad själva inbördeskriget ställt till med vågar jag inte tänka på, men vi bör vid det här laget kunna se en väg ut ur detsamma när Sverige fått en frihetlig konstitution som medger att medborgarna agerar för sitt eget bästa, istället för att staten får behålla sitt agendadrivna våldsmonopol.

En viktig grundprincip i ett land med frihetlig konstitution är att det skall kunna fungera utan politiska dekret och direktiv. Jag tror dock att under inbördeskriget kommer frihetsidealen att stöta på patrull gång efter annan, förhoppningsvis utan att denna strävan efter individuell och naturlig frihet störs alltför mycket av extremvänstern och extremhögern (så snart de stångat sig trötta mot varandra).

Folket måste ha rätt att värja sig mot angrepp, vare sig det utförs av staten eller barbarer

En annan lika viktig grundprincip är att den enskildes rätt till liv och egendom respekteras. Här har vi frågan om hur detta skall säkerställas, och där kommer libertarianismen in med sin minimala stat, eller anarkisten som förespråkar frivillig samverkan. Då Sverige i detta skede fortfarande befinner sig i efterdyningarna av inbördeskriget, eller kanske till och med är mitt uppe i det, kommer den minimaliserade staten få ägna sig åt sina kärnuppgifter. Och alla envar skall själv eller i samarbete kunna få försvara sitt liv, sin hälsa och sin egendom.

Invandringsproblemet måste lösas utan rasism

Utifrån den frihetliga konstitutionen kommer vi att kunna utläsa att staten inte längre har några åtaganden för de invandrare som de tidigare regeringarna lockat hit. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att avgöra om han eller hon vill ha kvar sina hyresgäster, och upp till invandrarna att själva stå för sina uppehållskostnader.

Det kommer också vara fritt fram för organisationer att samla in frivilliga bidrag för att upprätthålla flyktingmottagning och ge bistånd till hjälpbehövande. Omfattningen på denna verksamhet beror helt och hållet på de medel de kan få fram. De som saknar egendom och medel för sitt uppehälle, ej är dokumenterade gäster samt ej är svenska medborgare kommer att avvisas enligt detta scenario.

Enligt min bedömning kommer vi inte se någon etnisk utrensning om den svenska sidan vinner inbördeskriget och/eller fullbordar den partilösa revolutionen och antar en frihetlig konstitution. Det är först ifall inbördeskriget fått en sådan omfattning att vi talar om tusentals dödsfall i regelrätta strider som svenska folket kan komma fatta det gemensamma beslutet om en omfattande repatriering. Det skulle innebära att hela stadsdelar och kanske delar av de större städerna skulle tömmas. Detta är en enormt stor apparat, och det skall mycket till innan vi kommit så långt (och troligtvis har NATO-trupper redan tagit över Sverige, vilket i sig är ett problem som måste adresseras).

Sverige kommer under alla omständigheter få betala priset för tidigare misstag

Jag tror därför att vi kommer att få se hur enklaverna runt om i storstäderna förblir intakta, och kanske till och med utvecklas till autonoma zoner med övervakade gränser. Det är mycket troligt att i samband med inbördeskrigets utbrott kommer ske en förflyttning av invandrare från glesbygd till storstäder, företrädesvis invandrare med muslimsk bakgrund.

Frågan är hur hållbar denna nya samhällsordning är? Mycket hänger på hur svenska folket väljer att disponera sin nyvunna frihet och om vi kan bygga upp samhället utan intervention från andra makter, t.ex. NATO eller FN. Det är mycket sannolikt att dessa institutioner tillsammans med organisationer som Internationella Valutafonden och framför allt EU kommer försöka förhindra en orientering mot ett självständigt libertarianskt/frihetligt/anarko-kapitalistiskt samhälle. Det är mycket troligt att utomstående kommer att försöka förstöra den nyvunna folkliga friheten genom att aktivera de invandrarkontrollerade enklaverna, och på så sätt initiera en ny omgång av oroligheter som kan leda till inbördeskrig igen.

Omvänt kan man fråga sig hur enklaverna kommer att förhålla sig till det frihetliga Sverige. Bör de inte se fördelar i att vi avslutar experimentet med statssponsrad artificiell multikulturalism? Vi kan redan idag se att de strävar efter självstyre genom upprättandet av s.k. no go-zoner. Religiösa företrädare ”föreslår” (kräver) att de skall få överta ansvaret för ordning och utveckling i de invandrartäta förorterna.

Delar av landet är förlorat, och resten måste avsocialiseras

I mitt föreslagna scenario där statens åtaganden ersatts av medborgerlig makt finner jag stora likheter med den avsocialisering som ägde rum i Östtyskland när det landet återförenades med Västtyskland och kommunistväldet avskaffades. Hans-Hermann Hoppe utvecklade en del intressanta tankar om ämnet innan återföreningen fullbordades, och fokuserade sig på hur statens ägodelar borde överföras/återföras till folket. Eftersom jag i mitt scenario avskaffar det statliga ägarskapet är jag medveten om att detta innebär att samhällsägda egendomar i de s.k. enklaverna också kommer beröras.

Enligt Hoppes teori för avsocialisering i Östtyskland skulle statsägda fabriker och bostäder övergå till de anställda och de boende, företrädesvis i form av ägarandelar som människorna kan förfoga över och behålla eller sälja vidare. Hoppe resonerade också kring mer kollektivt hållna egendomar, såsom gator och infrastruktur, och önskade praktisera en motsvarande lösning, baserat på att en invånare som betalat skatt i en kommun skall kunna erhålla en andel av t.ex. kommunens vägnät, sjukhus, skola, etc.

Denna modell skulle kunna appliceras på de samhällsägda egendomarna i enklaverna. Jag rådbråkade Hans-Hermann Hoppe ang. invånarnas rätt till samhällsägda bostäder fastän de erhållit ekonomiskt understöd av samhället; alltså att de boende i allmännyttan fått sin hyra betald, och att de därmed inte skulle kunna göra anspråk på ägandet. Hoppe hade tyvärr inget färdigt svar eller ens ett resonemang kring detta, och jag har i detta skede inte heller någon färdig lösning. Jag väljer därför att leka med tanken på att det som befinner sig inom enklaverna blir sålunda enklavernas eget ansvar att hantera.

Ett samhälle grundat på medborgarnas villkor – inte statens

Konsekvensen av den partilösa revolutionen innebär att en hel del strukturer och funktioner kommer att förändras eller kanske till och med upphöra att existera. Det kommer att innebära en mycket omfattande avreglering inom de flesta områden. För att inte trigga fram en kontrarevolution med totalitära förtecken är det nödvändigt att genomföra reformer i flera steg. Vi kommer inte längre kunna definiera riksbank, upplåning och lagstiftning på samma sätt som vi gör idag, men samtidigt kommer modellen att bli både tydligare och mer förenklad. Universella principer ersätter hyllmeter av lagböcker, förordningar och andra regelverk. Framför allt kommer vi också se en mycket kraftigt decentraliserad ordning.

Även om Sverige med detta ställts om till att bli en stat präglad av individualism kommer vissa samhällsfunktoner kvarstå – men bedrivas i annan regi än av staten – helt enkelt av den enkla anledningen att människor känner samhörighet med likasinnade, och därmed kommer att känna ansvar för sin omgivning. Men medborgarna kommer nu kunna agera helt frivilligt i enlighet med de enkla frihetliga principerna.

Exakt hur det frihetliga samhället kommer se ut går inte att fastställa helt kategoriskt. Jag kan mycket väl tänka mig att det uppstår en mångfald som öppnar sig för en helt ny marknad som staten inte kan manipulera, där likasinnade människor samlas i sina favoritområden. Jag skulle inte utesluta att vissa städer blir till sin egen nation, där det i en stad praktiseras anarki i dess ädlaste form med fullständigt kroppslig autonomi (Christiania i Danmark, typ), medan det i någon annan sker en mer kollektivistisk inriktning, med lokal skatt och allt därtill som förde olycka över vårt land, men som kanske fungerar bättre när det finns en lokal avgränsning och en större närhet till fattade beslut. Det fina är att det kommer bli enklare för människor att forma sina liv efter egna önskemål och sin förmåga jämfört med hur det är idag.

Kapitel fem ägnas åt innebörden av den frihetliga politiken som Sveriges nästa konstitution bör bygga på.

 

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

89 kommentarer till Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 4)

 1. Sofia skriver:

  Christiania i Danmark är inte en god förebild.

  Hållbart samhälle börjar så här:

  • Den Anonyme skriver:

   ”Exakt hur det frihetliga samhället kommer se ut går inte att fastställa helt kategoriskt….Det fina är att det kommer bli enklare för människor att forma sina liv efter egna önskemål och sin förmåga jämfört med hur det är idag.”

   Förhoppningsvis finns det plats för både Christiania och Rodnoe efter sammanbrottet. Det ena utesluter inte det andra i en decentraliserad värld.

   • Den Anonyme skriver:

    I en centraliserad värld kommer det alltid pekas finger på andra när ledaren blir ledsen för att dennes storvulna planer går i kras:

    ”– I Sverige hade vi under oktober och november ett antal flyende som motsvarar en halv miljon flyktingar varje år. Vi har nått en nivå där detta inte är hållbart för det svenska samhället. Men jag var mycket ledsen, för att jag vet att EU med 500 miljoner invånare hade kunnat hantera situationen om vi hade samarbetat, sade Löfven.”//SvD

    Löfven tror fortfarande att antalet migranter till Europa inte är ett stort problem. Det är bara fördelningen som behöver rättas till, med tvång givetvis.

    • Peter Harold skriver:

     Det tråkiga med Stefan Löfvén är att hans utspel triggar mig att fälla invektiv. Jag känner att han förolämpar svenska folkets intelligens varenda gång han öppnar munnen. Han är en politikens Mr Chance, men utan trädgårdsmästarens visdom.

     • Sofia skriver:

      Dessutom skryter han om att han har stor kompetens inom området ´invandring´ eftersom han härstammar från Balkan!

     • Läsare skriver:

      Löfven: Tiden knapp för EU EU har högst några månader på sig att lösa flyktingkrisen och komma fram till ett rimligare mottagande och mer delat ansvar än nu, sade statsminister Stefan Löfven på en pressträff på Världsekonomiskt forum i Davos. -Sedan är det vår och då kommer anta- let flyktingar till Europa stiga igen. Löfven varnar för att hela unionen kan svaja om problemen inte löses. Det vore en katastrofal förlust om Schengensamarbetet bröt samman defini- tivt, enligt statsministern.

      Han sade också att Sverige inte planerar att sätta ett tak för asylmottagandet.

      Texttv.

      • Peter Harold skriver:

       Låt Schengen braka. Jag kan stå ut med att visa upp mitt pass för gränskontrollanten när jag åker genom EU, så länge den rätten står mig kvar. Jag vill också ha en fin liten stämpel också som minne från resan. Och jag vill också att jag skall kunna ha med mig vapen, knark och sprit i valfri mängd för eget bruk. Ja, jag är ju trots allt för kroppslig autonomi (tänkte skriva till ”fnask” på listan, men de lär väl ha egna pass, och dessutom så hoppas jag på ett fagert resesällskap ändå när jag far).

     • Läsare skriver:

      den attityd Löfvén uppenbarligen håller, så kan vi räkna med att sexuella ofredanden och våldtäkter från flyktingar skall fortsätta:

      http://www.cnbc.com/2016/01/20/migra…wedish-pm.html

      Citat:

      ”Sexual harassment is not automatically binding to migration and immigration. We have had sexual harassment in Sweden for many, many years, unfortunately,”

      Citat: Video

      https://www.flashback.org/t2676256

      • Peter Harold skriver:

       Jag håller med Stefan Löfvén. Vi har haft sexuella övergrepp i Sverige under många år. Men det är fortfarande samma grupp som är överrepresenterade då som nu (och ser vi till Finland så tycks det vara så att en grupp står helt och hållet för en typ av sexbrott, vilket är iögonfallande).

   • Anna skriver:

    För att önskemålen ska uppfyllas krävs det att förmågan finns först. Det ironiska i sammanhanget är ju att spelreglerna ju ser helt olika ut beroende i vilket gäng du hamnat i, eller ”väljer” i det liberalistiska samhället. Jag menar ju att det inte handlar om ett aktivt val- utan mer att just hamna någonstans och bli just ännu mer beroende av andra. Det hade ju som sagt var, KANSKE funkat i sådär 50% av mindre samhällen FÖRUTSATT att medborgarna hade samma mål/ ”värderingar”/ humor….

    Därav att jag är övertygad nationalist framför att jag tror att ett liberalistiskt samhälle hade fungerat eller varit önskvärt för egen del…

  • Peter Harold skriver:

   Sådär kan man absolut göra i ett frihetligt land. Men i Sverige är det nog stopp. För att göra någonting liknande måste man ha en massa dispenser av stat och myndigheter. Jag tar Christiania som ett ytterlighetsexempel. Jag lär nog hellre bo i Rodnae än i haschdimmhöljda kvarter… 😉

   • Det är dock oerhört njutbart att lyssna på musik när man är stenad. Man kan ju alltid avstå att bli beroende av det och bara avnjuta det vid enstaka tillfällen.

    • Anna skriver:

     Musiken? Hehe…

     • Anna skriver:

      Röka är och har alltid varit ett direkt motgift för mig. Funkar inte. Däremot om det doppas i något annat starkare, då jävlar! Röka är en riktig ”downer”. En riktig nojja. Jag vet flera som upplevt samma sak men de vågar inte säga det rakt ut eftersom det är så ballt att kunna bli stenad…. Folk funkar olika…

      • Jag gillade aldrig att vistas ute bland folk. Kändes ungefär som om alla tittade på en och visste vad man hade gjort. Men att röka på bland likasinnade var en helt annan femma.

       • Anna skriver:

        ingen gillar att vara ute bland folk som påverkad. Ordet nojig lär komma från just den här situationen. Har du tagit mdma någon gång, eller LSD så förstår du. Cannabis funkar inte på vissa. Antingen har man receptorer som funkar eller så har man det inte. Jag ville verkligen bli både nikotinist och pårökt och gjorde mitt bästa i nästan 2 år i yngre 20- årsåldern. Det var samma sällskap jag hade när jag hade som roligast och förtroligast och det var i dejter med andra kemikalier än just tobak gräs och alkohol. Det som är så bra med de här träffarna är att det inte blir ett beroende, utan mer som en ” been There Done that – upplevelse. Åtminstone blev det så för mig. En några gånger- upplevelse som känslorna för den första kärleken. Vetskapen att denna känsla aldrig kommer att infinna sig igen- det är att känna avgrunden och Guds anlete på en och samma gång. Gud finns inte. Det lever inuti mig.

    • Peter Harold skriver:

     Det kan jag hålla med om. Jag spelade gudomligt vackert på mitt piano när jag käkade kraftiga värktabletter p.g.a. min axelskada. Gud vad bra jag spelade…! (Efter tabletterna så har jag återigen tappat bort min musikalitet) 🙂

 2. Sofia skriver:

  Hur blir det med detta?

  • Den Anonyme skriver:

   Det är pyramiden med den centraliserade tvångsmakten i toppen som är problemet inte vad pyramiden kallas. I det ryska originalet var tsarfamiljen högst upp under den ryska örnen istf en dollarsäck.
   Maktpyramider har/kommer alltid skapas i alla statssystem men ju fler olika pyramider som tillåts bygga upp desto mindre skada kan de åstadkomma.

  • Peter Harold skriver:

   Tack och lov lär denna pyramid hamna i historieboken när vi övergår till ett frihetligt samhälle. Nu är detta i o f s ett propaganda alster för de röda som per automatik anser att kapitalism är av ondo (någon får förklara hur kommunist-kina lyckas förena kommunism och kapitalism utan att darra på manschetten), och man lyckas trots revolutioner och reformer aldrig förändra fallordningen på pyramiden. I det frihetliga samhället finns inte statsapparaten som kan ge topparna favörer, utan de får konkurrera ärligt istället. Det denna pyramid beskriver är förhållandet som kallas ”crony-capitalism”.

   • Läsare skriver:

    Kommunism är statskapitalism. Det är ett skäl till att judiska bankirer finanserade de judiska kommunisternas statskupp i Ryssland 1917. De kunde sedan köpa råmaterial för cents on the dollar.

    Det börjar med att staten äger allting, dvs har totalt monopol på allting. Kapitalistens våta dröm.

    Sedan fördelar staten X procent av den totala tillgången till ett företag som säger att vi vill tillverka X av något och behöver Y ton råmaterial och Z antal arbetare.

    Sedan tillhandahåller staten summan av X + Y + Z och företaget betalar ** procent av inkomsten till staten.

    • Peter Harold skriver:

     Ja, i stort så går det till, men med en uppsjö av variationer. Som t.ex. efter ryska revolutionen då bolsjevikerna ville ha in utländska investerare.

     • Läsare skriver:

      Den JUDISKA statskuppen år 1917. Finns inget ryskt där inte, samma sak med ”Franska revolutionen”. Finns inget franskt där inte.

      • Den Anonyme skriver:

       ”Det börjar med att staten äger allting, dvs har totalt monopol på allting. Kapitalistens våta dröm.”

       Staten är en parasit på samhället. Den äger bara vad den kan stjäla av de individer/företag de tilltvingat sig våldsmonopol över. Att staten äger allt är ingen början, det är slutet.
       Kapitalistens våta dröm är att göra största möjliga vinst. Monopol innebär inte alltid det då varor/tjänster felprisätts på icke fria marknader. Sund och fri konkurrens kan medföra större vinster för flera olika kapitalister än en monopolmarknad.

       • Den Anonyme skriver:

        ”The socialist movement takes great pains to circulate frequently new labels for its ideally constructed state. Each worn-out label is replaced by another which raises hopes of an ultimate solution of the insoluble basic problem of Socialism—until it becomes obvious that nothing has been changed but the name. The most recent slogan is ”State Capitalism.” It is not commonly realized that this covers nothing more than what used to be called Planned Economy and State Socialism, and that State Capitalism, Planned Economy, and State Socialism diverge only in non-essentials from the ”classic” ideal of egalitarian Socialism.” //Ludvig von Mises

      • Peter Harold skriver:

       Jag tror att det är en geografisk hänvisning… 😉

 3. pllay skriver:

  Kan ett libertarianskt samhälle med en passiv stat fungera i en global, kapitalistisk världsordning? Kommer inte omvärlden att ganska omgående köpa upp alla produktionsmedel och därefter exploatera folket. I ett fritt samhälle finns inget som hindrar monopol, oligopol och utpressning (hunger, ränta….). Kapitalism är ett utmärkt system om kapitalisterna finns inom bösskotts avstånd från arbetarna, typ gamla bruksorter, i en global värd är kapitalism kanske ett av de sämsta tänkbara samhällssystemen, inbjuder till gränslös maktkoncentration och utplundring.

  • Peter Harold skriver:

   Du menar allt detta till skillnad från hur vi har det idag?

   Jag kan mycket väl tänka mig att ett frihetligt samhälle kan fungera även i ett globalt perspektiv. Något som vi måste räkna med är faktiskt att utländska företag definitivt kommer vilja investera i Sverige när vi inte har en kostsam välfärdsapparat som sprider pengar till kulturmarxistiska skrytprojekt istället för att låta arbetarna behålla sina pengar och företagarna sina vinster.

   Vissa saker kommer ”kapitalisterna” att inte hurra över. De kommer t.ex. inte kunna be staten om dispens för att skita ner miljön. De kan skita ner den yta de äger, men de är i enlighet med de universella principerna om att inte skada annan persons liv, hälsa och egendom tvingade att ta vara på sitt avfall.

   Jag tror också att ett fritt samhälle kommer öka medvetenheten för sunda värderingar, så det kommer ligga i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att ha en fungerande relation för att lösa konflikter. Med fel människor kan det givetvis gå åt pipan. Ing3en kan ge garantier.

   Vad gäller monopol så är det i ett fritt samhälle alltid möjligt att konkurrera till skillnad från idag där statliga regleringar stryper konkurrensförmågan. Utplundring är väldigt typiskt för länder med stark stat där härskaren eller härskarklassen kan tillåta vissa företag att profitera på resurser som tillhör medborgarna.

   • Sofia skriver:

    Visdomsord att nedteckna:
    ”… vissa företag…profitera på resurser som tillhör medborgarna”.

   • Anna skriver:

    Men vad skiljer staterna i amerikat från ditt nämnda scenario? Jag är ju en fan av southpark och michael moore så tror mig kunna vara lite up to dated här… Sorry. Har druckit ekologisk prosecco och kollat hollwoodfruarna och blivit under the influence av de där staterna i det stoooora landet. Gunilla Persson skulle jag bra gärna vilja klippa av håret på. Urrk. Ibland skäms man rejält över det svenska ryktet…

    • Peter Harold skriver:

     Staterna? Du menar som i USA? Oj, det är ju där som ”crony capitalism” mer eller mindre uppfunnits. Det finns inte mycket i USA idag som kan kopplas ihop med en frihetlig politik. De har sin socialism fast den kallas för liberalism. Hollywoodfruarna kan jag inte se på. Den där Gunilla Persson är inte ens mänsklig. Dessutom är hon småkåt på en individ i min periferia bekantskapskrets.

 4. Björngunnar skriver:

  Det jag alltid trott vara bäst är så små avgränsade cirklar som möjligt.
  Vi kunde undersöka möjligheterna att bilda en konfederation till Ryssland eftersom Nato med all rätt utmålas som en farlig fiende.
  Vi har ju alla med fasa sett resultatet av Eukrafters övertagande av Ukraina.

 5. Sofia skriver:

  RON PAUL
  varning och råd;
  vad händer den19 feb 2016?

  • Peter Harold skriver:

   Om jag inte ser helt fel är detta ett gammalt videoklipp där Ron Paul berättade om konsekvenserna av att FIAT-dollar upphör att fungera som ett trovärdigt betalningsmedel. Jag har ingen kalender som talar om vad som händer den 19 februari, men det talas om en ny finanskris igen. Och denna gång handlar det om att den amerikanska dollarn kommer sjunka i värde, vilket experterna i Sverige säger kommer få stora och allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Tja, om man binder upp sitt kapital i papperspengar så…

 6. Den Anonyme skriver:

  Ron Paul talar sunt om problemen med FIAT-systemet men han är oskyldig till att peka ut den 19 feb 2016.
  Lite taskigt* att blanda in RP i en ”teori” att månens position och judisk kalender kan fastställa ett specifikt datum för en dollarkrasch.
  Krasch kommer någon gång om inte pengasystemet ändras (krascher kommer även hända med ett sundare system men de hinner då inte växa till sig så hejdlöst som idag) men exakt datum kunde/kan varken Nostradamus, Mayakalendern eller Shemitahanhängare pricka in.

  *Inte du Sofia utan den som namngav klippet.

 7. Läsare skriver:

  Vid 18:30 P4, 21 Jan 2016. Pratades det oavbrutet skit om Ryssland i allmänhet och om Putin. Den enda anklagelse som inte sas var att Putin skall ta över hela världen.
  ________

  Kulturnytt SR Stockholm promoter ”Bajsfilmen”.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4416&artikel=6350118

  BAJSFILMEN – Dolores och Gunellens Värld – Trailer

 8. Risto Matinen skriver:

  Minst tiotusentals svenskar tror jag skulle stryka med, om inte ca en miljon av asylparasiterna redan utvisats eller gett sig av frivilligt. Deras enklaver skulle snarare neutronbombas, istället för att tillåtas finnas kvar där. De äger i princip inget och har ingen som helst rätt att stanna kvar.

  Betänk att Sverige polis, militär inklusive hemvärn, består på papperet av högst ca 50 tusen personer,

  Vad skulle asylparasiterna livnära sig på, när bidragskranarna stängts, samt alla subventionerade och onödiga skattefinansierade födkrokar upphört?

  Horder av asylparasiterna skulle dra igång plundringar, både i affärer och i svenskarnas hem.

  Gällande avsocialisering har jag varken läst eller funderat själv, annat än i skrivande stund. Tycker inte alls om HHH:s förslag.

  Varför skulle bara anställda och boende i statligt (offentligt”) ägda få dela på statens stöldgods? Man borde få tillbaka i proportion till vad man betalt in i skatt och hur många generationer i släkten man har levt i landet. Det innebär också att de som livnärt på skattefinasierade jobb helt blir utan, eftersom de kan inte anses ha betalt någon skatt alls. Att asylparasiter blir helt utan, och har snarare en skuld att betala…

  De boende skulle snarare kunna få första tjing på att köpa bostaden de bor i, omvandlade till bostadsrätt.

  Peter H:s text förtjänar ett utförligare svar från mig, men jag känner mig inte klar i knoppen…

  • Handel med sexslavar och organskördning kommer nog bli luckrativa verksamheter. Det blir vi svennar som drabbas i vanlig ordning.

  • Risto Matinen skriver:

   Inte bättre i knoppen idag heller, men kom på följande:

   Staten har en gigantisk pensionsskuld till svenskarna som måste betalas, även efter en frihetlig samhällsomvandling. De inbetalade tvångspremierna har staten redan försnillat, och endast en nära försumbar del finns i AP-fonderna som kanske räcker till 2-3 års utbetalningar.

   Hur det skulle gå till vet jag inte, men statens tillgångar kan säljs och samlas i några slags fonder som man får andel i efter hur mycket skatt man betalat. Även tidigare offentligt anställda får vara med där, för även de har fått avstå lön, och inte kunnat spara till egen pension.

   Jag tror inte på att bara rakt av dela ut allt på en gång, främst av två skäl: Risk för hyperinflation och att det blir orättvist. Det senare ger jag ett exempel på:
   Vem ska få ta del och varför just då? Ta en svensk syskonskara, säg att de är två. Så delas alla pengar och/eller andelar ut. Så föds ett tredje syskon, som då får noll…

   Betänka att om staten inte rånat folk så grovt, skulle de flesta heltidsarbetande kunnat själva spara till pensionen och ha flera miljoner på kontot när man går i pension. Nu har man noll på statskontot, och endast ett vagt löfte om pension…

   Vad göra med statens andra skulder? De som beslutat om det får överta samtliga skulder, men deras tillgångar räcker inte långt.

   • Peter Harold skriver:

    Japp, detta är min tanke också. Vi har massor av människor som ”jobbat in” pengar till staten för att betala nuvarande pensioner. Självfallet skall statens intäkter vid försäljning av dess egendom gå till ”fordringsägarna”.

  • Risto Matinen skriver:

   Kom på ett par andra invändningar, emot utbölingar:

   Förutom tur och skicklighet, la våra förfäder grunden till vårt välstånd. De, precis som vi, jobbar inte bara för eget bästa, utan även för framtida generationer och främst för våra barn. Politiker däremot, de ser bara till sig själva och sina, numera OWO/NWO, uppdragsgivare. De blev ett självutnämnt frälse, ingen mentalt frisk människa vill ha.

   Kolla på Sydafrika! Där skapade vita ett fantastiskt samhälle, främst av egen kraft. Sedermera invaderades landet illegalt av svartingar som ville ta del av de vitas framsteg. Till sist blev negrerna så många i landet att skaparna tvingades ge upp sin suveränitet.

   Hur gick det? Det pågår ett folkmord på vita i Sydafrika. Protesterar någon potent i vita länder emot det högljutt? Inte vad jag känner till, så folkmord på vita är inget problem för våra makthavare blir slutsatsen. Då blir det klarare varför Sverige översvämmas…

   Apropå Sydafrika. Lyssna på Motpols podd om tillståndet där! Länkar den jag lyssnade på senast: Kill the Boer!

  • Peter Harold skriver:

   Helt berättigade synpunkter. När jag satt och läste genom min egen text kände jag att jag verkligen tassat förbi inbördeskriget på ett synnerligen försiktigt sätt. Detta var avsiktligt eftersom jag tror att många människor är bättre än jag på att gestalta hur ett inbördeskrig kommer te sig i Sverige, både vad gäller dramaturgi och insikt i hur lidandet kommer fördelas. Varför jag gick till skrivbordet för att börja skriva istället för att lägga mig i sängen som jag tänkt mig (jag hade redan pyjamasen på mig…) berodde på att jag kände ett kall att försöka få till en diskussion om vad som skall hända med Sverige den dag inbördeskriget inträffar.

   Om vi utgår från det politiska läget i Sverige idag och den närmsta framtiden, så ser vi att det mesta – eller kanske till och med allt – talar för att när välfärdsstaten kollapsar så kommer vi gå i en totalitär inriktning. Kriser leder till mer makt åt politikerna. Min idé var att bryta den utvecklingen, och presentera en möjlighet för folket att beröva politikerna makten (att sko sig själva och makteliten), samtidigt som folket själva får makt att lösa problemet med folkutbytet.

   Sedan till Hans-Hermann Hoppes resonemang om att överföra statlig egendom till medborgarna. Ja, det har sina brister att överföra resurser som skapats med skattemedel till enskilda människor. Hoppe var väl kanske fortfarande lite småvänstrig på den tiden, he he, men vad gällde publika utrymmen var han faktiskt inne på ditt spår om andelar.

   Nu var detta bara ett utkast, och jag tror att varje kapitel kan utökas med olika scenarion och alternativa lösningar. Om jag nu skall våga skriva. Har hört rykten om att mina formuleringar inte skulle ha varit helt lagenliga.

   • Risto Matinen skriver:

    Förstår din försiktighet! Känner mig så under isen mentalt, att jag har svårt koppla ihop mina olika tankar. Men, gör ändå ett försök:

    Bra vinkel att hoppas på en frihetlig lösning. Dock som du antyder, verkar det barka tvärtom, precis intresset förespråkarna för OWO/NWO.

    Rykten om olaglighet? Låter illavarslande, men vad skulle kunna fela i dina texter? Häst mot folkgrupp?

    • Risto Matinen skriver:

     Äsch. Häst mot soffgrupp…

     Hetsen mot legitima vita folkmajoriteter som nu eller igår, förmodligen går mot sitt slut. Vi blir fler och fler som har allt mindre att förlora. Vad är vi kapabla till?

     Kan svara för mig själv: Vad som helst, för att få ett slut på invasionen!
     Svara

 9. Läsare skriver:

  Feminism är en judisk sinnessjukdom.

  Why have so many leaders in the feminist movement been Jewish?

  http://forward.com/articles/2305/why-are-there-so-many-jewish-feminists/

  Forward är en av, om inte den ledande judiska tidsskrifter i det judestyrda Amerika. Faktum är att alla ledande feminister är och har varit judar. På exakt samma sätt har alla bögsexorganisationer i Amerika startats och letts av judar.

  • Peter Harold skriver:

   Det brukar ju skämtas på TV att judar har dåliga relationer med sina mödrar (det är naturligtvis judiska skådespelare/karaktärer som säger detta, allt annat vore anti-semitism).

  • Risto Matinen skriver:

   Nja! Tokfeminism (alá Gudrun Avskyrman) är en subversiv rörelse, eller snarare orörlig skitkorv. Att söndra och härska är inget specifikt judiskt om du tror det…

 10. Hesham skriver:

  En partilös revolution vore säkert att föredra framför ett inbördeskrig. Men så länge Sverige hör till världens tio största vapenexportörer, (något som förstås aldrig avhandlas bland de s.k. valfrågorna), så lär Staten ha råd med att muta Hansson, Petersson och Lundström med bröd och skådespel och bekämpa de bråkigaste dissidenterna. Det scenario/analys som Peter beskriver bygger på en total ekonomisk desintegration där välfärd nollställs och staten inte kan ta hand om folket längre så de går bärsärk. Men Världsekonomin som Sverige är en del av är så funtad att jag tror vi tvingas leva med en centraliserad Stat ett bra tag till: En situation där anakronistiska grupperingar som går under benämning höger och vänster får betalt av samma Central bank! Samma centraliserade, realpolitiska och ekonomiska fundamentalism på båda sidor om gränsen!

  Kinas president dansade förra veckan med den saudiske kungen svärdsdansen, bara en vecka efter att 47 människor avrättats med svärd på ett torg i Riyad! Kina, USA, Saudiarabien och Iran leder ju de avrättningsgladas liga, som bekant! Och nu, efter dansen, ska Kina bygga ett kärnkraftverk åt saudierna. För att tala om centraliserade, realpolitiska beslut när det gäller världsekonomi: Tror ni inte att många svenskar gärna hade velat se vår kung dansa med svärd i handen intill deras kung, bara vi fick bygga deras kärnkraftverk åt dem istället för kineserna? Hur många ”svenskar” bryr sig verkligen om vad som händer i Saudiarabien (och i Israel för den delen) och som är den största och dolda anledningen bakom den flyktingsituation vi har.

  Hursomhelst, det som är absolut nödvändigt just nu är att ändra lagstiftning, så att flyktingar från krigsdrabbade områden ska kunna skickas hem igen när läget tillåter, med hedern i behåll. Inget krig varar för evigt! Ändrar man inte lagstiftningen snabbt så lär vi snart få den regering vi förtjänat. Det gäller då att ge flyktingarna den utbildning och de medel som behövs för att kunna återbygga sina länder, och det skulle Sverige säkert kunna bidra med, nu när landet har fixat sin välfärd på att sälja vapen i så många årtionden, vapen som direkt eller via tredje man når ut till de krigande och används för att förstöra de länder som flyktingarna kommer ifrån.

  Att däremot låta hundratusentals ”flyktingar” få svenskt medborgarskap som det hittills varit brukligt kommer att påskynda det värsta scenariot, en våldsam utveckling och mycket onödigt lidande. För dessa hundratusentals blir miljoner om en generation. Vi lever genom ett undantagstillstånd och då måste lagarna anpassas därefter. Alltså visst behövs det en ny lagstiftning, en ny konstitution, nya regler men utan att behöva avhumanisera de nödställda eller polemisera bara för polemikens skull. Det bästa ordet jag läst i dessa fyra artiklar är nog ordet ”partilös”.

  Saken är att inget land idag uppstår i vakuum. Världen består av ett system med kommunicerande kärl av olika skepnader men som fylls med samma fluidum, penningens luktlösa vätska. Med tanke på att kärlen har olika utformningar och att vätskenivån ser densamma ut överallt så tror man att det är jämlikt fördelat. Man glömmer att vissa kärl är smala och andra tjocka och rymmer därför mycket mer än de förra. Så är FN uppbyggt. Och så är alla så kallade ”demokratier” också utformade. En rättviseillusion som sprids via television och andra medier, medan de rika blir allt rikare och de fattiga allt fattigare.

  Ett ord till: Mono- och multikulturer i all ära! Det vi behöver är en kultur som bejakar livet, inte döden, en kultur som förstår att balansera de stora sammanhangen mot de små detaljerna för att minska förvirringen och rädslan för det okända. Och då spelar det ingen roll hur denna kultur beskrivs. Man ser direkt på resultatet om det handlar om sann ”kultur” eller ”indoktrinering” och ”hjärntvätt”. Läs gärna min artikel om ”Krigskonstens ädlaste princip” på min blogg. Dit når man via http://www.alhambra.se och tack för en inspirerande genomgång.

  Förläggaren

  • Risto Matinen skriver:

   Vi svenskar var mer än tillräckligt mångkulturella innan invasionen av monokulturella islamister! Så där var våra dödgrävare fel, redan från början…

   Det finns knappt några flyktingar i Sverige, >98 % är parasiter och kriminella, som ska utvisas eller dödas…

   • Anna skriver:

    Precis. Det ÄR ju just MÅNGkulturella som kommit HIT i massor- som de INTE ÄR! När DE kommer, ju MINDRE mångkultur FÅR VI. De är ju just MONOKULTURELLA!

    När vi har comviq blatten är allt frid och fröjd. När det kommer 20 000 fler som vill ta över comviqsblattens kiosk är det inte riktigt lika kul längre för comviqblatten. Det är DÄRFÖR som SD har en jävla massa sympatisörer ibland just svenska blattar (alltså såna som var här INNAN massinvasionen).

  • Peter Harold skriver:

   Tack för kommentaren, och än en gång tackar jag för att ditt förlag gav ut Jules Verne’s ”Den envise Keraban” som jag skall läsa ytterligare en gång till och eventuellt låta stå till grund för en reseblogg i framtiden när oroligheterna norr om Svarta havet lugnat ner sig.

   Jag håller med och anser att det är en skandal att vi i Sverige skall betrakta människor som flytt från krigshärjade länder som en arbetskraftsegendom som vår stat tagit över. Dessa människor behövs i sina hemländer. Det är ju en katastrofal åderlåtning som ägt rum.

 11. Björngunnar skriver:

  Vapenindustrin är internationell.
  En del kallar internationell för Zog, de flesta vågar inte av rädsla för repressalier.
  Jag undrar inte vad och vilka som infiltrerats av Zog utan om det finns något, några som inte gjort det!
  Svenska politiker måste inte bort för att de är dåliga utan för att allihop är de lydiga redskap åt Zog.
  Zog är en ockult makt och ockult betyder dold, söker man på Wikipedia( en judisk sida) så står det att Zog är en konspirationsteori.
  Ändå kan man bli dömd för att skriva död åt Zog, hur hänger det ihop?

 12. Läsare skriver:

  Poliser som arbetar runt T-centralen i Stockholm har tröttnat på att gripa samma killar varje dag. Foto: TT/Arkivbild

  Polisen klarar inte längre av att göra sitt jobb. En starkt bidragande orsak: De kriminella unga männen vid och runt Stockholms central som upptar stora resurser från en redan ansträngd kår.

  … grupper av killar som rör sig i och kring Stockholms city.

  – De här killarna är ett enormt problem för oss. De snor grejer överallt och misshandlar ordningsvakter på centralen. Tar tjejer mellan benen och ger dem örfilar när de säger ifrån. Alla poliser vet om det här, säger han.

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/polisens-larm-vi-gar-pa-knana-nu

  Arabkräk från Marockos avloppsystem.

  • Peter Harold skriver:

   Jag har faktiskt inte varit inne i centrum kvällstid på mer än ett år nu. Jag brukade ta en sen kvällspromenad från Johanneshov, Årstaviken, Västerbron, Kungsholmen och sen tunnelbana från Odenplan eller Hötorget. Men i år ändrade jag vana, och ger mig bort mot någon förort och vandrar genom skogen till nästa ort och tar tunnelbana eller pendeltåg hem. Känns otryggt att vara inne i stan.

  • Anonym skriver:

   Hade jag haft resurserna hade jag åkt dit en fredagskväll och gett de här tjejerna diverse vapen. Och poliserna permis just då. Det är det man har maffian till. Det saknas maffia i Sverige.

 13. Ping: Tack för er, Stefan Löfvén och Åsa Romson. Det räcker nu. Utlys nyval nu! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 14. Ping: Staten vill stoppa medborgerlig trygghetspatrull i Stockholm | Peter Harold – Skrivarens blogg

 15. Ping: Det sjuder lite i monarkin… | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s