Det behövs en nyanserad och mångfasetterad bild av vilka som utgör eliten.

I all hast!

Bästa läsare!

Denna bloggpost har ett tema som legat och gnagt i mitt bakhuvud en längre tid, men med anledning av Stures kommentar i en tidigare post tänkte jag kasta ur mig vad jag funderat på, fast som tyvärr inte på något vis besvarar min fråga. Snarare får detta ses som ett inlägg om vad debatten om New World Order behöver. Inlägget är hänsynslöst långt, och jag befarar att jag förlorar många läsare till denna post redan efter de första styckena, ändock känner jag ett behov av att formulera hela min tankegång. Om någon vill tillägga något, eller föreslå en ändring (dock ej förkortningar), så mottages detta tacksamt i kommentarsfältet.

*

För det första: Jag har alltid föredragit att använde termen One World Order, vilket jag tycker illustrerar det som jag ser som ett konceptuellt hot mot all individuell frihet och det som utgör det bästa med det verkliga begreppet av mångfald. I en One World Order är vi alla dirigerade av en och samma (element av) härskare, och vart vi än vänder oss kommer samma restriktioner mot individens frihet att råda. Och för den som är mer kollektivistiskt orienterad innebär detta också ett hot mot nationellt särdrag.

För det andra: Vi måste ha klart för oss vad motivet för One World Order är. Den gode filmmakaren G Edward Griffin – som grundade Freedom Force International och den alternativa nyhetssajten NeedToKnow.News sade en gång att en gemensam världsordning inte alls behöver vara något dåligt om den är grundad på respekt för individens rättigheter och förhindrar kollektivism och som istället baseras på voluntarism. (Kollektivism åsyftar här majoritetens ”rätt” att förtrycka minoriteten, vilket är någonting vi lider av i alla demokratiska samhällen som utgår från s.k. representativ demokrati, även om detta faktum förnekas).

Det Mr. Griffin uttrycker är nog vad man skulle kunna säga är den libertarianska drömmen. Men vi har ingenting som tyder på att det är denna dröm som skall förverkligas i konceptet om New World Order/One World Order.

Enligt min mening är One World Order det yttersta målet för ett härskande element som har ambitionen att styra hela planeten. Nidbilden av en världshärskare föreställer t.ex. Adolf Hitler – den galne diktatorn – som håller jordklotet i sin hand.  Jag anser att vi bör försöka komma bort från den bilden. Måhända hade Hitler syfilis – okänt hur han skulle kunnat ha smittats eftersom han var asexuell? – men det är inte mycket som tyder på att Hitler uppfyllde den medicinska definitionen av galen. Därför är ”Hitlerbilden” en distraktion som avleder uppmärksamheten från de element som i verkligheten önskar härska över hela mänskligheten. Det är så illa att denna nidbild också maskerar demokratiskt valda politikers övergrepp mot mänskligheten i vår egen tid.

Det jag saknar i diskussionen om NWO/OWO är en nyanserad och mångfasetterad bild över de element som vill erövra denna globala kontroll. Enligt min mening är det omöjligt för en enda person att uppnå status av världshärskare i den mening att vederbörande kan regera över en hel planets befolkning. Detta ”projekt” kan inte vara ett enmansföretag. Sålunda måste det finnas en hel grupp av människor som samverkar för att uppnå sitt mål om att kunna styra hela världen. Därför är det rätt att tala om en konspiration eftersom detta kommer ske mot människornas vilja.

Men kan en grupp av konspiratörer lyckas erövra denna makt? Well, det kommer behövas resurser, inflytande och tid för att uppnå detta. Framför allt bör vi betona behovet av tid. Ingen kan ställa sig upp och hävda sin totala makt över jordens befolkning och deras tillgångar. I själva verket måste människorna berövas makten över sig själva och sina tillgångar över tid, i en lång och utdragen process, helst på ett sätt så att de själva tror att de är skuld till sin situation. Denna process kan dock påskyndas genom artificiella katastrofer, såsom krig och ofred.

Det är dock här jag upplever att diskussionen om NWO/OWO måste bli nyanserad.

Låt oss först övertyga oss om att det ens är teoretiskt möjligt att någon – låt oss säga vem som helst – vill ha makt att härska över jordens alla folk? Jag tror att historien kan råda oss att besvara frågan jakande.

Alexander den store från Makedonien ärvde en regional kungamakt efter sin far, och lyckades med sin armé (arméer) erövra allt i sin väg fram till Persien. Resultatet blev en hellenistisk ”världsordning” som rådde i östra änden av Medelhavet och bort mot persiska viken och nästan ända till Indien. Tiden och resurserna räckte inte till att tränga längre bort när han dog, och måhända var det eventuella bytet inte värt priset.

Efter grekerna kom romarna, vilka lyckades erövra hela medelhavsområdet och tog sig ända till brittiska öarna, och försökte komma ännu längre norrut på fastlandet. Under vissa perioder rådde en välgörande fred – t.ex. pax romana under kejsar Julius Ceaesar – vilket kan ses som ett slutresultat efter erövringskrigen.

Mongolernas Djingis Khan får representera den asiatiska sfären om att önska råda över hela världen. Man tog sig genom dagens Ryssland och ända till centrala Europa. Detta krävde minst tre generationer av en härskande familj. Det enda som hejdade mongolernas framfart var storkhanens dödsfall, varför soldaterna inte längre hade någon som beordrade dem att fortsätta. Då var man nästan framme vid Wien.

Napoleon Bonaparte kanske inte behöver presenteras, men jag har inte riktigt en klar bild av hans motiv. Fransmännen och britterna var i luven på varandra, men detta hindrade inte Nappe från att försöka erövra Ryssland – arma idiot – och Nordafrika. Han beskrivs som en fransk prototyp av Adolf Hitler, men jag har svårt att avgöra hur stor del av världen han ville ha.

Vi kanske inte behöver ställa kravet om globalt härskande för dessa historiska exempel, eftersom det på deras tid inte var praktiskt möjligt (för dem) att erövra hela planeten. Trots allt, det var under Napoleon den förstes tid lättare att resa från Nantes vid Atlantkusten till Västindien än till huvudstaden Paris, ty Frankrike hade ingen riktig infrastruktur för samfärdsel genom stora delar av sitt land. Och Alexander den store hade nog inte kännedom om de amerikanska kontinenterna, än mindre skepp att erövra dem med. Vad dessa krigiska erövrare lade under sig är ändå tillräckligt mycket att de för alltid kommer ha en plats i historien, och deras härskarlystnad tycks ha varit omättlig. Med dessa beskrivna exempel måste vi erkänna att erövrarlusten tycks ligga i mänsklighetens natur i alla tider, och vissa individer hade och har privilegiet att förfoga över verktyg för att gå i denna riktning.

Fast idag har vi ingen Alexander den store som står öppet framför sin här och talar om erövringens sötma. Det vi kan komma närmast är förtroendevalda politiker och deras tjänstemän som i olika forum talar om nödvändigheten att gå i krig mot enskilda nationer för att garantera sin säkerhet eller uppnå humanitära syften, etc, vilket är lögner för att maskera erövrandet. Vi har internationella överstatliga organisationer (t.ex. Förenta nationerna) som dömer nationer eller folk till underkastelse av… ja, av en världsordning. Och detta är bara vad vi kan se i det offentliga; det som sker i det fördolda är den verkliga konspirationen.

Det är dock här vi bör skjuta in att analysen måste vara bred.

När vi talar om NWO/OWO ser vi flera fenomen som bestyrker beskrivningen om att det finns element som önskar kontrollera mänskligheten, men samtidigt kan fenomenen som påvisar deras ambition vara motsägelsefulla. Wikipedia skriver i ämnet att man ”i vissa konspirationsteorier för [fram] idén att ett hemligt sällskap planerar global dominans genom en världsregering.” [LÄNK] Här ser vi direkt ett exempel på hur Wikipedia  vilseleder läsarna genom att beskriva teorin om ett hemligt sällskap. Varför skulle det bara finnas ett enda sällskap – hemligt eller offentligt – som vill kunna utöva så pass mycket makt att de kan kontrollera världshändelser, eller rent av vilja styra dem? Är det inte troligare att det finns hundratals?

Låt mig ta ett lokalt och mycket påtagligt exempel på en konspiration där flera grupper vill ta kontroll över 9 miljoner människors liv och leverne. Vi har åtta politiska partier i Sveriges riksdag (eller nio egentligen, om vi skall beakta den senaste månadens utveckling). Deras mål är att utöva makt över en hel nation. Låt vara att sammanslutningarna inte är hemliga, men maktambitionen finns där, och de talar inte alltid öppet om vad deras verkliga politiska mål är (ett exempel är Fredrik Reinfeldts falskspel i fildelningsfrågan, och innan dess Göran Perssons beslut att göra Sverige till ett värdland för NATO, bara för att ta två hastiga men illustrativa exempel). Att förneka detta är naivt. Partiernas medel är Sveriges riksdag och svenska folkets beskattningsbara tillgångar.

Lyfter vi på blicken ser vi att det utanför Sveriges riksdag finns grupper och företag som också vill ha makt, men som inte kan öppet begära makt av svenska folket, utan går till svenska folkets folkvalda representanter, och övertygar dem på olika sätt om att göra si eller så i olika frågor. Denna påverkan kan vara offentlig, men är sannolikt oftare hemlig eller informell. Ibland får de som de vill, ibland inte. Inte ens här kan vi kalla detta för en konspirationsteori, utan detta är ett faktum.

Vilka är då dessa kring riksdagen utomstående element som vill påverka riksdagsledamöterna? Eller rättare sagt, vilka är dessa element som är mest framgångsrika med att påverka riksdagsledamöterna? Jag lämnar denna fråga obesvarad, eftersom just nu gäller det att förstå principen över det jag vill komma åt att beskriva för läsaren (som sannolikt redan har samma tankar som undertecknad).

Nu kommer jag till min poäng.

Rent allmänt – eller i vart fall i de kretsar som jag tror mig själv tillhöra och säkert många läsare också gör – så talar vi väldigt gärna om en elit som säger sig vilja påverka, styra och skapa vinning för sig själv. En elit är enligt  statsvetenskapens definition ”en begränsad grupp, som utövar ett oproportionellt inflytande i förhållande till en större grupp som den interagerar med.”

Det är ofrånkomligt att det finns eliter. Som kyrkoherden där hemma sade när han ombads att kommentera en av kyrkofullmäktiges kvinnliga ledamöter som alltid missförstod allting och skapade en allmänt dålig stämning: ” – Guds goda gåvor ojämnt fördelade, liksom lidandet oss människor emellan”. Damen ifråga ansåg sig nog vara ensam elit i denna församling, men det kyrkoherden insinuerade så försynt var att vissa människor är goda tänkare och kan uppnå resultat därefter, medan andra inte är det. Detsamma kunde vi ju se i skolan, där klassens ljus betade av räkneböckerna på nolltid utan att be om förklaringar av magistern eller fröken, medan vi andra ritade sjunkande slagskepp och brinnande stridsplan på ett papper i väntan på deras hjälp. Ok, det var bara jag som ritade sånt. Jag har passerat den fasen, for your information.

Även om det är allmänt etablerat att tala om en elit som vill uppnå global kontroll så är denna enligt mig knappast homogen grupp som bildat ett sällskap med mål att styra världen, vare sig vi nämner illuminaterna eller Bilderberggruppen. Jag menar att man måste förstå att det finns en rik flora av intressenter som vill uppnå global makt, men som vet att de inte kan få all makt inom alla discipliner, utan kanske måste inordna sig i ett system som ger dem deras beskärda andel av inflytandet, men med målet att oavbrutet försöka expandera detta inflytande tills gruppen uppnår den totala makt man eftersträvar. För att kunna arbeta för detta mål krävs som jag redan sagt resurser, inflytande och tid.

Det är här vi kommer till uppgiften att identifiera de misstänkta och de skyldiga, exponera deras motiv och mål. Enligt min mening kommer man här finna så många kandidater att man kan bli förvånad över att de över huvud taget kan göra framsteg i sin ambition att erövra världsherravälde, eftersom konkurrensen är uppenbar, och att medlen de använder kan bli hinder för rivalerna.

Men kanske vi finner svaret i hur dessa har agerat genom historien.

Det första exemplet jag vill lyfta fram – eftersom jag anser att den monetära frågan är grundläggande för skapandet av en global världsordning – är bildandet av Federal Reserve Systems (FED) i USA. Detta skedde på 1910-talet och yttrade sig som så att ett antal konkurrerande banker gick samman i en kartell och lyckades lura i den amerikanska kongressen att överlåta landets myntning till en organisation som är skapad av dem, men konstituerad som ett ”hybridföretag” med bankirernas inflytande, d.v.s. officiellt fristående från regeringen, men med uppgift att trycka pengar som regeringen lånar av FED, och som regeringen betalar ränta för. Med olika lagändringar har man uppnått en situation där FED kan skapa pengar ur luft, och där större delen av den federala inkomstskatten går till FED som betalning på regeringens skuld till ”hybridföretaget”. På detta vis har man under åren garanterat de medverkande bankerna likvida medel. Misstänkta: Storbankerna i USA och Europa (inkl. Rothschild).

Mitt andra exempel blir i all korthet den tilltänkta expansionen av brittiska imperialismen såsom den förmögne Cecil Rhodes föreställde sig, där ett uttalat mål var att göra stora delar av världen brittisk, både ifråga om språk och kultur, men också politiskt. Rhodes bildade institutioner för att kanalisera sin ideologi till de agenter som skulle förverkliga hans ideal via näringsliv, lärosätena och inom politiken. Enligt min mening är denna sfär en av de mest underskattade sett ur perspektivet om nuvarande förhållanden, eftersom alltför mycket fokus riktas mot Rothschildklanen, George Soros och Bilderberg, och att man är vilseledd av de brittiska koloniförlusterna efter 2:a världskriget.

Men låt mig också ge exempel på en paradox i skapandet av en global världsordning; en paradox som vi måste ta lärdom från eftersom exemplet mycket väl kan komma att återvändas, om så redan inte är fallet. Jag syftar på att amerikanska bankirer finansierade Lenin och hans bolsjeviker så att de kunde ta makten över Ryssland och bilda Sovjetunionen. Den ideologiska skillnaden är uppenbar, men vinstintresset krävde inflytande över kommunisterna. Syftet var att den nya regimen skulle begränsa landets tillgångar till några få aktörer, under skenet av socialistisk diktatur. Under 1920-talet salufördes ”det politiska experimentet” i revolutionsdrabbade Ryssland av företrädare hos de amerikanska bankerna (Rockefeller), och detta banade även väg för fascismens etablering som ideologi – vilken hyllades även i västvärlden under mellankrigsåren. Resultatet blev en polariserad värld skild mellan demokrati i väst och totalitär socialism i öst. Hur förhåller sig detta historiska exempel till dagens relation mellan USA-Kina-Ryssland? Misstänkta: Storbankerna, JP Morgan, Rockefeller, m.fl.

När det kommer till bilden av storbankerna som konspiratörer som vill erövra den globala makten får man beakta principer om att money rules the world. Det behövs inte ett utpekat namn på en person som sitter på en tron och kallas världshärskare. Vi kanske inte ens kan peka ut ett enda namn, utan måste tala om ett galleri av personer som i dagsläget uppnår ett stort inflytande – ett inflytande som är så stort att det kan påverka situationen för hela nationer. För att förstå deras roll behövs en detaljerad anklagelseakt. George Soros är ett av de namn som nämns frekvent, men vet vi att han är ensam herre över sina tillgångar? Svar: Nej, snarare tvärtom. Vi vet att han inte är en helt självständig aktör. Och denna omständighet måste man också beakta i vartenda exempel.

Sålunda handlar det om att inte bara nöja sig med att kalla de med ambition att behärska världen för ”en elit”, utan vi måste i detalj identifiera dem vid namn och gärning, samt vilka de interagerar med, och detta måste ske sanningsenligt och ärligt.

I många fall kommer man inte kunna tala om enskilda individer, utan man måste se till hela gruppers strävan efter total makt. Samtidigt måste man ge akt så att man inte tillgriper missledande generaliseringar. Här kommer jag helt osökt att tänka på problematiken med den judiska frågan. Det finns massor av judar som ser hotet om en världsregering med samma oro och avsky som många icke-judar, och som anser att det inte ens är en försonande tanke att denna världsregering bemannades av enbart judar. Trots detta kan man inte avfärda att det finns en sfär av judar – företrädesvis de vi kallar för sionister – som i en eller annan form ser det som ett mål att uppnå en så pass dominerande global politisk roll att de har makt att påverka världsutvecklingen i en för dem önskad riktning. Även här är det förtjänstfullt att exponera dessa individer och grupper vid namn och med beskrivning av gärningar och mål.

På samma grund måste ju även global islam nämnas. Medan det idag bara finns en renodlat judisk stat (Israel) och en judisk-dominerad vasallstat (USA) så är islam som statsbärande religion ett faktum i större delen av Mellersta östern (Syrien är ett sekulärt undantag), norra Afrika och delar av centrala Afrika, Centralasien (inkl. fragment av västra Kina) och delar av Sydostasien (bl.a. Indonesien och Malaysia), samt fragment av Europa (Balkan) och i egenskap av en växande minoritetsbefolkning i samma världsdel. Även om det finns olika läror av islam så är det en religion som står i konflikt med många sekulära västerländska värderingar, och ett hot mot den individuella friheten även om den har dogmatiska beröringspunkter med judendom och kristendom. Den globala islamismen har som mål att erövra hela världen, vare sig anhängarna ser det som realistiskt eller orealistiskt.

Jag har nu här exemplifierat att global maktambition delas av många, men jag har av tidsskäl inte tagit med alla exempel som förtjänar att tas upp.

Även om det är oroväckande att så många kan uppnå så mycket inflytande utan att vara krönt till kung av hela planeten så finns det en positiv faktor, och det är att konkurrensen om världsherraväldet är så pass tuff att det inte kommer vara lätt att nå denna position. Å andra sidan kan denna kamp i sig själv vara nog så skadlig för oss vanliga medborgare. Det är just av den anledningen vi måste bli mycket bättre på att identifiera den klump som vi i brist på bättre precision kallar för ”eliten”.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

31 kommentarer till Det behövs en nyanserad och mångfasetterad bild av vilka som utgör eliten.

  • Peter Harold skriver:

   Intressant artikel! Det kan ju i flera av hans uppräknade exempel vara på sin plats att kalla dessa personer för ”oligarker”, även om jag själv nog använder uttrycket ”politisk adelsklass”. Detta förtjänar att uppmärksammas. Jag instämmer i hans fråga om vad det kan bli av Stefan Löfven när han slutar som statsminister. Jag tror att vilket uppdrag som helst som inte inbegriper hantering av kvast och skyffel kommer betraktas som ett hån mot det företagets kunder.

   • hllviken skriver:

    Tydliga exempel på hur systemet är.

    På din fråga vad vi bör kalla dem som befinner sig överst i den globala maktordningen; svårt – vi vet ej exakt vilka de är och hur de har organiserat sig inbördes.

 1. Rune skriver:

  ”En elit är enligt statsvetenskapens definition ”en begränsad grupp, som utövar ett oproportionellt inflytande i förhållande till en större grupp som den interagerar med.””
  ———————————
  Håller inte med!
  Man menar förstås ett ”etablissemang”.
  En Elit är ju de bästa av de bästa. Tänk på Elitidrott så förstår ni. Det går inte i längden fuska sig till resultat inom elitidrotten.
  Sverige (och världen) styrs inte av en elit (de bästa av de bästa). Sverige (och världen) styrs av ett etablissemang som ofta har, på ett eller annat sätt, fuskat sig till sina positioner.
  Eliten (de bästa av de bästa) finns inte i styrande positioner i Sverige. De hukar i snålblåsten på blygsamma platser och kommer inte fram förrän vi kallar på dem.

  • Peter Harold skriver:

   Jag skulle nog vilja skjuta in här att etablissemanget är väl den struktur som leds av de som inberäknas i eliten. T.ex. att du har en ondskefull f.d. Aftonbladsredaktör som blir chef för statsmediekoncernens TV-utsändningar och som styr agendan – den personen är ”elit”, den bästa av de bästa på att skapa, sprida och upprätthålla propaganda; och ”etablissemang” blir alla institutioner som befattar sig med hans agenda.

 2. Mjölner skriver:

  Testar om WordPress fortfarande djävlas med mit password.

 3. Mjölner skriver:

  Det gör de inte!!!

 4. Mjölner skriver:

  Har läst allt två gånger. Precis beskrivet med rimlig längd på ett stort ämne. Den som eventuellt inte hänger med i svängarna har en del litteratur att plöja igenom för att kunna greppa detta ämne. Rek.läsning, Sprickor i järnridån, Wilhelm Agrell, Historisk Media(Sveriges förh.till Nato). Hotet mot livet, William Engdahl(Anarchos förl.) Den sanna historien om Bildeberggruppen Daniel Estulin(Anarchos) De vita linjerna i skyn, Maximilian Schnell(Vulkan). All litteratur har en gemensam nämnare Globalism, Världsherravälde, NWO, OWO. svält, död, krig, etnisk rensning. ”Och detta är bara vad vi kan se i det offentliga, det som sker i det fördolda är den verkliga konspirationen”.

 5. Sture skriver:

  Peter,
  när det gäller J.P. Morgan så var han endast en bulvan för Rothschild, som de senare skulle visa sig.
  Jag skulle tro att det var samma sak med Cecil Rhodes. Denne dog ju tidigt, redan i 40-årsåldern, hade inga barn och skrev då över allt till sin kompanjon Milner.
  Man frågar sig hur det var möjligt att i så unga år bli en sådan stor diamanthandlare – skulle gissa att han var upp till öronen belånad av Rothschild, som han var nära vän med. Det vill säga att det egentligen var Rothschild som ägde allting som med J.P. Morgan, men detta fickk inte komma ut till allmänheten.

 6. Lennart skriver:

  Finns kristna som menar att det måste till en religiös inspirationskälla för att driva en plan mot världsherravälde. En sådan inspirationskälla menar somliga finns i den judiska kabbalan men också i Talmud. Samma inspirationskälla har skapat det politiska frimureriet.
  Det finns exempelvis uppgifter om att frimureriet låg bakom den franska ”revolutionen”, eg, statskupp. Vår egen Gustav den III var beredd att skicka svenska trupper för att rädda monarkin i Frankrike. Därför mördades kung Gustav av frimuraren Anckarström, vars byst i dag finns i frimurarlogen Grand Orient de France. Även Lenin tillhörde Grand Orient. Frimurarledaren Albert Pike i sin tur lär ha planerat världsherravälde genom tre världskrig och flera revolutioner.
  För att återgå till den tidigare nämnda religiösa inspirationskällan kan den studeras närmare på
  hemsidan http://www.eaec-se.org/ och artiklarna
  1. Judarnas kabbala
  2. Rothschild – den som har guldet styr
  3. Kjell Sjöberg och Sions Äldstes protokoll
  samt böcker om kabbalan som kan köpas genom nämnda hemsida.

 7. Mjölner skriver:

  Lögnarna i OPCW hårt pressade säger Rysslands delegat Aleksandr Sjulgin.
  De tre angriparländernas delegater var hårt pressade vid OPCW:s möte och undvek helt att gå till omröstning om ett förslag från Ryssland och Iran. Ryssland kan vid nästa möte i OPCW förete vittnen som deltagit i iscensatta gasanfall i Syrien. Vi varnade dem att vid nästa sammanträde ta med oss personer som deltog i Vita hjälmarnas iscensättning. Vittnen som medvetet eller omedvetet varit delaktiga i provokationerna i Douma eller i Khan-Sheikhun, sade Sjulgin till Tass.

 8. Sture skriver:

  @ Peter,
  Detta tal av en f.d. CIA-agent, som fick nog, klargör skillnaden mellan ”the Secret Government” och ”the Deep State”:

 9. Lars Lindeberg skriver:

  Lenin satte namn på dessa s.k. eliter! Han kallade dem nyttiga idioter kort och gott!
  Såvitt de inte var judar, då tillhörde de det utvalda folket!

  Useful idiots!

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s