Artikel: Är vi på väg in i en ny ”Medeltid”?

[P.g.a. att denna text skapades mellan 23-04 en ljummen sommarnatt är den språkliga kvaliteten under all kritik. Hoppas ändå att resonemanget är någorlunda begripligt.]

 

Bästa läsare!

 

Bloggskribenten West (Andra sidan) ställde i ett blogginlägg frågan om vi är på väg in i en ny mörkrets medeltid? Inte blott han ställer sig den frågan, utan även många andra – inte minst sedan vi fått debatten om Försvarets Radioanstalts rätt att spionera på svenska folkets internettrafik och e-postkorrespondens.

 

Jag har själv sedan många år haft mina onda aningar om vart samhällsutvecklingen är på väg. Jag ställde mig själv den frågan och började skriva en roman som heter ”Moraldepartementet” under år 2000. Åtta år senare ser jag hur den moralistiska dystopi jag beskriver mer eller mindre fullbordas i en betydligt snabbare takt än vad jag vågat föreställa mig ens i denna nedtecknade mardröm.

 

Det krävs inte särskilt lång bakåtsikt i backspegeln för att se vart vårt fordon är på väg. Vi har i Sverige och den övriga världen upplevt en våg av moraliserande uttryckssätt sedan 1990-talet. Jag anser inte att vi kan bortse från moralpanik när vi diskuterar Medeltidens ”renässans” – om den usla ordvitsen ursäktas…

 

I de flesta fall är moralvågen/moralhysterin kopplad till politiska krafter, samtidigt som den fått livligt understöd av den sensationslystna medievärlden. I andra fall, eller i symbios med politikerna och massmedierna, representeras moralvågen av olika intresseorgansiationer och religiösa samfund. Även företag och näringsidkare lever på denna hysteri, vilket förtjänar redovisas som egna exempel.

 

Låt oss börja med vad som hänt sedan 1990-talet. Utomlands märker vi framför allt i USA att den kristna högern fått ett starkt inflytande på både inrikes- och utrikespolitiken. Den kristna högern var synnerligen viktig för president George W Bush för att bli återvald 2004, och därför skall man notera att de haft ett stort inflytande redan under hans första mandatperiod (rent av större då än efter valet 2004). På så vis har ”moralens väktare” fått en framträdande position i USA ifråga om opinionsbildning och lagstiftning. Negativism kring abortfrågan; internationellt bistånd; debatten om evolutionsläran vs intelligent design, samt praktiska inskränkningar i yttrande- och åsiktsfriheten är sådant som utvecklats ”baklänges” under Bush-regimen genom lagstiftning eller angivandet av tonfallet i det allmänna amerikanska samhällsklimatet. Men George W Bush eller det republikanska partiet bär dock inte ensamt skulden till denna situation.

 

I den katolska kyrkans värld, till hans död 200_ ledd av påven Johannes Paulus II, har förvisso inte värdegrunden förändrats, men däremot har den förtydligats och framförts med större energi i det att Johannes Paulus II blev allt äldre och strävan efter storpolitiskt inflytande började skönjas allt tydligare.

 

Konsekvenserna är bl.a. att den katolska kyrkan har förbjudit/bannlyst användandet av kondom i HIV/AIDS-drabbade länder med folk som saknar upplysning om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar. Istället har man predikat levnadsregler som dessa människor sällan följer. Man kan märka att både under Johannes Paulus II och den nuvarande påven Benedickt har den katolska kyrkan blivit mer ambitiös att bli en politisk kraft, även inom Europeiska Unionen där man (initialt) fått med värdebeskrivningar i det som skall bli EU:s nya konstitution. Det är alltså kristna värderingar som skall ligga till grund för den politik som skall föras inom EU samt i unionens relationer till omvärdlen.

 

Ryssland har alltid befunnit sig i ett tillstånd som aldrig rest sig ur medeltidens mörker. Landet har en lång historia med blodtörstiga furstar och tsarar som sett sitt väl före folkets. Landets omfång är i sig en källa till kulturella konflikter; inte sällan blev dessa lösta genom att ryssarna decimerade de omgivande folkstammarnas makt och mängd (russifiering). Efter tsarväldet tog socialisterna och kommunisterna över med känt resultat (kalla kriget och en degenererad nation). När Sovjetunionen upplöstes fanns det positiva förutsättningar att skapa ett demokratiskt Ryssland, men regimen var korrupt, och under förevändning att göra slut på korruptionen har den sista regimen (under Putins ledning) gjort sig till folkvalda envåldshärkare genom närmast total kontroll av press, radio och TV, samt återinförandet av den sovjetiska traditionen att frihetsberöva oppositionella. I jämförelse med den äkta Medeltiden är Ryssland kanske inte alls i bättre skick; betänk ändå att dåtidens härskare också kontrollerade vad folk tyckte, sa och tänkte. Kriget mot Tchetjenien har använts som alibi för att gå ifrån gällande regler om mänskliga rättigheter. Under Putins regim har den ryska kyrkan (ortodox) fått ett nytt liv med mycket stort inflytande över samhället (ryska politiker måste välsignas av kyrkan).

 

Sverige har också haft sin beskärda del av moralhysteri. Dels en pedofildebatt (barnporrfrågan) under början av 1990-talet där man lättvindigt föreslog dramatiska förändringar av svensk lagstiftning som med några enkla penndrag skulle kunna förvandlas till ett censurverktyg av samma snitt som i gamla nazi-Tyskland. Det finns tecken på att dessa förslag understöddes av en europeisk kristen höger (efter amerikansk modell) som vill manövrera lagstiftningen så att den förbjuder alla ”dekadenta kulturyttringar”. De grupper som är involverade i denna kamp är representerade och verksamma i välgörenhetsorgansiationer som Ecpat och Rädda barnen. För att finansiera sin verksamhet har de inte sällan kampanjer mot företeelser som väcker moraliskt klander, och presenterar rapporter som dock inte är förankrade i verkligheten, t.ex. om barnprostitution på turistorter som besöks av svenskar i utlandet, men som i själva verket inte har den omfattning av problem som Ecpat utmålar. Som en konsekvens av pedofilhysterin försvann en stor grupp manliga barnskötare från omsorgsarbetet, och gjort denna yrkesgrupp allt mindre jämlik.

 

Men det tydligaste exemplet under början av 2000-talet har varit den svenska sexköpslagen. Denna lag – som fått den tragiska konsekvensen att prostitutionsväsendet flyttat inomhus och styrs av hallickar – marknadsförs av svenska politiker i utlandet. Inte sällan har debatten från förbudsivrarna tagit sig övertoner; bl.a. krävde man att svenska fotbollsfans skulle punktbevakas så att de inte köpte sexuella tjänster under sin vistelse i Tyskland (där köp av sexuella tjänster är helt lagligt). Paradoxalt nog visade det sig att de flesta prostituerade blev arbetslösa under de dagar som matcherna pågick… Sålunda är detta ännu ett praktexempel på moralpanik i Sverige.

 

Om än att inte betrakta som moralhysteri, men dock en moralisk fråga som i mina ögon knyter an till den medeltida andan där makthavarna ansåg sig ha auktoritet att granska och övervaka sitt folk; där har vi som det tydligaste exemplet fenomenet ”Bodström-samhället”. Den förre justitieministern Thomas Bodström, socialdemokrat men med värderingar som ligger betydligt närmare Krist-demokraterna, har verkat för att EU skall lagstifta om teledatalagring. Detta för att polisen (eller annan med rätt att ta del av information) skall kunna kontrollera vem som ringt till någon, varifrån och när. Denna databas registerar alla samtal och SMS, och anger var telefonen befunnit sig.

 

I egenskap av justitieminister har Thomas Bodström haft ett dilemma med krympande resurser till det svenska polis- och rättsväsendet, samtidigt som det blivit dyrare att driva dessa. I hopp om att rationalisera hanteringen skall det bli lättare att få brottslingen dömd. En ambition som vilken ärlig svensk som helst skulle kunna ställa upp på, om det inte vore för att metoderna i detta rationaliseringsarbete ibland är tveksamma. Ty de bygger på att man lättare skall kränka oskyldiga människors integritet. Därför önskade man få avlyssna även personer som inte var föremål för brottsmisstanke. I samma anda har nu den nuvarande regeringens proposition om reglering av FRA:s signalspaning i kabel (även detta initierat under den förra socialdemorkatiska regeringen) kommit fram till att försvaret skall på uppdrag av regeringen få spionera på svenska folkets e-post och internettrafik som korsar landets gräns utifrån ett dataprogram med en kvarts miljon sökkriterier.

 

Debatten om FRA förs på många ställen, både i gammelmedia och bloggosfären, och för varje ny information framkommer fler frågor om deras verksamhet. Den information som FRA och regeringen framlägger visar tydliga tecken på att vilja vilseleda debatten. Det har dock visat sig vara förgäves emedan lögnerna avslöjas av både kompetenta debattörer samt läckor från FRA. Man har tragiskt nog tagit beslut i en mycket svår fråga utan att ha redovisat sakliga fakta för vare sig medborgarna eller de ansvariga politikerna. Vilket dock inte är unikt inom svensk politik. Det skall dock i ärlighetens namn sägas att FRA spanar bäst de vill, vare sig med eller utan tillstånd. Men politikerna (regeringen) kan inte briljera med FRA:s insamlade kunskap förrän vår lagstiftning tillåter det (även kallat ”utrikesministerns önskan att kunna framträda mer auktoritärt i sina förbindelser med utlandet”).

 

Handlar kampen mot sexhandel, terrorism och osedligt leverne om att makthavarna vill föra oss in i en ny ”mörkrets medeltid”? Borde vi inte vara tacksamma för att de vill folkets väl? Riktigt så enkelt är det inte.

 

Det handlar faktiskt om kampen för frihetsfrågan. Vill du som vanlig hederlig medborgare bli betraktad som en potentiell brottsling, och därmed frånsäga dig din integritet? Vill du att det skall vara tillåtet för en helt främmande människa att ta reda på vem du mejlat och vad du skrev? Vill du att det skall vara fullt tillåtet för polisen att sätta in en avlyssningsmikrofon i din telefon bara för att de anser att de för säkerhets skull bör bevaka dig eftersom du har en bekant som ofta reser utomlands och träffar ett visst slags folk?

 

Vill du att det skall vara fullt tillåtet för polisen att skicka ut en 24-årig polisstudent till diskot där hon sedan skall låtsas att hon är 17 år och villig att utföra en sexuell tjänst om du hjälper henne med pengar till flygbiljetten till Ibiza så att hon kan hänga med sina polare på semester? Troligtvis skulle du aldrig få frågan av en riktig 17-åring, men systemet med brottsprovokation bygger på att sätta dit de som tillfälligtvis råkar tumma på sina moraliska regler. Genom brottsprovokation kan polis- och rättsväsendet få upp sina siffror över uppklarade brott (man är ju gubevars med och anstiftar dessa brott), och på så vis blir de andra ouppklarade brotten (våldtäkt, mord, inbrott, bilstölder) inte lika allvarliga i statistiken.

 

Vill du att polisen skall kunna slå i biblioteksregistret för att kunna se vilken sorts litteratur du läser för att sedan mata in informationen i en databas som anger vad du har för personlig profil? Vad skulle du säga om t.ex. jag förföljde dig och tog anteckningar om dig, och filmade alltsammans samtidigt? Du skulle sannolikt polisanmäla mig. Nu är problemet att det är övervakaren som är polisen.

 

Åter till medeltidstråden…

 

Var allmänheten på medeltiden ofria? Det kan måhända vara frestande att hänvisa till en roman som ”Arn” för att låta skapa en bild av hur medeltiden gestaltade sig, men jag vill inte lura läsaren att tro att det vore ett bra sätt att lära sig förstå den tiden.

 

Först av allt skall vi definera vad som är ”Medeltiden”. Enligt de gamla uppslagsverken infaller denna under en period efter Västromerska rikets upplösning på 400-talet och varade ungefär fram tills Genua-sonen Christobal Colon (Kristoffer Kolumbus) med sitt sällskap blev upptäckta på en ö i Västindien 1492. Att medeltiden beskrivs som mörk och ond beror på företeelser som ”inkvisitionen” och en allmän omvälvning där religionen tog plats och vetenskaperna från den klassiska civilisationen sattes åsida och glömdes bort. När denna återupptäcktes hade ”renässansen” börjat.

 

Så låt oss se om det går att utläsa några paralleller mellan forntidens ”medeltid” och en ”renässans” av densamma.

 

Kunskapsförakt: I USA har man till förmån för tolkningar ur Bibeln degraderat Charles Darwins (m.fl.) evolutionslära till att bli ”evolutionsteorin”. Denna teori, som framför att människan har ett historiskt band i biologin med aporna, ställs nu mot Bibelns budskap om att människan skapats av en gudomlig kraft, sk. intelligent design”. Den gamla medeltiden visade upp liknande mönster; bibeln var den enda källa till skriven kunskap allmogen fick ta del av, och egentligen inte ens det eftersom prästerna läste bibeln på latin. Men en likhet blir ifall statens myndigheter skall ”licensiera” medborgarjournalistiken. ”Om detta må ni berätta” blir kanske en dag ”om detta må ni inte berätta” – om man vill fortsätta i samhällsdebatten utifrån bloggperspektiv. Ryssland visar hur medeltiden och nutid är förenat i denna fråga.

 

Korstågen: En klok man sade mig när jag gick i skolan att korstågen inte handlade om att man reste till främmande land för att göra ofrälset kristna, utan för att man ville ort från sina fruar där hemma i Europa och få slåss och handla lite innnan man åkte hem igen. Ungefär som fotbolls-EM. Same, same, but different, säger jag.

 

Inkvisitionen. Denna domstol, upprättad av den romersk-katolska kyrkan, hade till uppgift att ”uppspåra och bestraffa irrläriga och affällingar”. Med andra ord; de som inte tyckte som den romersk-katolska kyrkan skulle elimineras. Inte sällan skedde det med våld, men inte regelmässigt under hela tiden. Syftet var att skapa en enhetlig kristen kyrka. Därför jagade man medlemmarna i de andra kristna sekterna. Under påven Gregorius VII började man ta i med hårdhandskarna. Eftersom man vid denna tiden uppfunnit ”helvetet” gav inkvisitionsdomstolarna pöbeln en försmak av denna genom att bränna de dömda på bål. I hundratlas år torterade och avrättade man folk som ansågs vara emot den katolska kyrkan. Gör man så idag?

 

För att finna en likhet med den romersk-katolska inkvisitionen är det frestande att tro att det krävs en extrem jämförelse. Men så är icke fallet. Man kan utgå ifrån dessa domstolars arbetsmetoder. Det kunde räcka med angiveri för att hamna i tortyrbänken – skyldig eller icke skyldig. Dömdes man till straff var det för att Gud tyckte det. I vårt trygga civiliserade 2000-tal finns godtycklighet kvar i rättsväsendet; man kan dömas mot sitt nekande även när bevis saknas. Flera sexualbrott i Sverige har haft denna prägel där män utpekats som sexualförbrytare och dömts, men i efterhand friats sedan det visat sig att målsägande ljugit. Dessa fall har uppmärksammats i svenska medier. Men det finns fler exempel där indiciebrott gått till fällande dom men måste ryckas upp sedan bevis om oskuld framkommit.

 

I Europa och Kanada förekommer tankebrott. Det är ett främmande begrepp i svenskt rättsväsende ännu, men det kommer ifall vi verkligen går mot medeltidens renässans. Jag tänker på forskare och historiker som ifrågasätter omfattningen på nazisternas förföljelse av judar under 1930- och 1940-talet. Juridiskt sett kan man bli åtalad för att man har två eller fler böcker i sin ägo som ifrågasätter Förintelsen. I Tyskland sitter ett antal personer i fängslat förvar för att de försökt leda i bevis att vissa anläggningar i de tyska koncentrantionslägren inte kunde ha brukats för att gasa ihjäl judar. Istället för en fri dialog har man valt att reglera i lag vad som inte får sägas. Med tanke på de historiskt dokumenterade förbrytelser som nazisterna gjorde sig skyldiga till är det få som vill tycka synd om de s.k. revisionisterna, även om de enbart engagerat sig i ett forskningssyfte.

 

Dock bör lagföringen av revisionister belysas i allmän debatt, ty det finns även krafter som vill lagstifta ”sanningar” i andra frågor. T.ex. finns det krav på att det skall skrivas in i lagböckerna att man inte får förneka att klimatförändringarna beror på mänsklig inverkan (antropogena växthusgaser). Syftet med den lagen är att man skall kunna lagföra debattörer och forskare som lyckas påvisa att klimatförändringarna är naturliga. På den här punkten är vi otäckt nära att hamna i en ny mörk medeltid när politiker skall besluta om vad som är sanning. Den makten får vi absolut inte ge dem!

 

Men var medeltiden enbart av ondo?

 

Till stor del var den det. Egentligen är medeltiden en förlängning av den klassiska civilisationen, men den inföll olyckligtvis då en massa klåfingriga religiösa fanatiker tog på sig uppgiften att härska över världen. Kristendomen var inte den enda; i Arabien uppstod islam, en annan religion som jämte kristendom och judendom ställer till med bekymmer i Mellersta östern där dessa har sitt ursprung. De positiva sidorna av Medeltiden var att den germanska delen av Europa utvecklades, och med detta även Skandinavien. Men hade inte denna utveckling kunnat ske utan den romersk-katolska kyrkans grymheter? Det är nog möjligt. Kanske hade utvecklingen till den ”Nya tiden” gått snabbare om vi inte glömt bort den klassiska civilisationens vetenskap. Kanske hade vi då befolkat månen redan under Jules Vernes livstid på riktigt!

 

Summering.

 

Ja, om vi tillåter att politikerna tar mer makt och tillåter sig att reglera samhället utifrån kunskapsfientliga frihetsinskränkande dogmer kommer vi att rusa mot en ny mörk medeltid. Varför jag utmålar den som mörk beror på att avsaknaden av frihetssträvan i europeisk (och för all del svensk) politik kommer göra att det ryska mörkret (skendemokrati) kommer att få fäste även på vår kontinent. Och när det skett kommer vi kanske för sista gången ha levt med frihetliga ideal i praktiken. Kanske kan mina efterföljare på bloggosfären som kallar sig för libertarianer betraktas som samhällsomstörtare och därför skall kastas upp på framtidens symbol för skärselden?

 

Jag vet inte. Men jag är orolig, inte minst därför att de bägge politiska blocken saknar frihetsperspektivet i sin politik. Det är därför jag engagerar mig i detta för att vi inte skall hamna i mörkret. Bara för att du var så snäll och läste allt detta skall du få en länk till en avslappnande bild som belöning. Så här önskar jag att mitt vardagsrum såg ut.

 

Hälsar Eder Peter Harold

Annonser

40 kommentarer till Artikel: Är vi på väg in i en ny ”Medeltid”?

 1. West skriver:

  Whoa… det var ingen liten post det där! Jag tror jag lär återkomma i morgon och läsa alltsammans när jag är piggare. Kul att min lilla tankegång engagerar, hursomhelst.

  PS: Det är West, Mattias eller Mattias Westlund, inte Mattias West 😉

 2. Peter Harold skriver:

  Då kör vi på enbart West…! 😉

 3. Dennis Nilsson skriver:

  Lustigt att du formulerat samma tankar som jag funderat på länge! 🙂

 4. ginger06 skriver:

  Det ligger mycket i vad du tänker.
  En modärn tappning av ”The Dark Ages” ser ut att smyga sig på.
  Är det okunnighet som ligger bakom det? Generationsklyftor som
  gör att man inte kan lära sig av misstagen som gjorts?
  Det ligger ingen riktig rim och reson i många nya påfund.
  Man får hoppas att de som jobbar inom olika områden
  har mer sunt förnuft och omdöme än de som kom upp med idén.

  Förutom det , skall det verkligen vara nödvändigt att fortsätta
  överbefolka vårt lilla jordklot där det inte ens finns arbete och
  pengar till brödfödan till alla. Det bäddar för något högst allvarligt.
  Sedan får man tro på vad man vill.

 5. Dennis Nilsson skriver:

  Two aliens in space were looking down on our planet.
  The first alien said, ”It seems the dominant life-forms on Earth have developed satellite-based weapons.”

  The second alien asked, ”Are they an emerging intelligence?
  ”U don’t think so,” the first responded, ”They have theweapons aimed at themselves.”

 6. Peter Harold skriver:

  -> Dennis NIlsson
  *asgarv* 🙂

 7. Ozjeppe skriver:

  Mycket bra sammanfattning som borde, och förtjänar, att tända ljuset i huvudena på många, och inte enbart understryka de nämnda självklarheterna hos die-hard-liberaler (som mig själv..)!

 8. Peter Harold skriver:

  -> Ozjeppe
  Tack för det! Det är viktigt att så många som möjligt ger sig in i kampen för frihetliga ideal. För politikernas handlingar går tvärt emot dessa.

 9. Eskil H skriver:

  Ursäkta, men vem har krävt att det ska vara förbjudet enligt lag att förneka att människan orsakar klimatförändringar?

 10. Peter Harold skriver:

  -> Eskil H
  Det jag rent konkret kan hänvisa till (innan jag hinner Googla fram fler som delar den åsikten) är Al Gore som föreslår att en klimatpolitisk doktrin skall fastställas som fastslår att det är människan som påverkar klimatet. Det blir en variant av det tankeförbud som vi haft i Sverige mot forskning kring atomenergi.

  På EU-nivå har det förts en diskussion (jag vet inte hur offentlig den är, men flera bloggar har pekat på existensen) om att klimatförändringarnas orsak skall defineras i lagtext. Exakt hur man tänkt konstruera den lagen vet jag inte, och jag vill för allt smör i Småland inte se den i laga kraft. Syftet skulle visst vara att ”motverka åsikter som understöds av oljebolagen”. Jag skall se om jag hittar mer om det där. Krav på censur av ”klimatförnekare” (eller en önskan om censur) hittar man i många bloggar.

 11. Josef Boberg skriver:

  ”…Men jag är orolig, inte minst därför att de bägge politiska blocken saknar frihetsperspektivet i sin politik. …”

  Det är jag också – och därför har jag helt nyligen sagt OK till att vara tillgänglig för det här.

 12. eeyoresque skriver:

  väldigt intressant!!

 13. Medborgare skriver:

  Läste just den här posten och sedan du skrev den så har vi ju gått ännu längre åt det håll du beskrev, tyvärr. Nu är det t ex upp till domstolarna att avgöra vilka seriefigurer man får titta på (!) utan att bli bestraffad. Fortfarande verkar de breda massorna inte ha förstått kopplingen mellan massövervakning och morallagar, eller över huvud taget att vi genomgått ett auktoritärt skifte under senare år så att både vänsterpartier och högerpartier tagit ett rejält kliv i fulkonservativ riktning. På kort sikt hoppas jag att Piratpartiet får så pass många röster i riksdagsvalet att det blir en väckarklocka för de makthungriga gammelpartierna. På lång sikt återstår väl bara att emigrera.

 14. Peter Harold skriver:

  -> Medborgare

  Även jag hoppas att (pp) kan klara sig in i Riksdagen, men du får gärna rekommendera mig ett lämpligt land att fly till. 😉

 15. Bar Öberg skriver:

  Anser era diskussioner är ganska onödiga, se dikt-svar.

  Dikt om en kombinerad känsla.

  En traditionell inriktning som från
  en nyligen skjuten pappa med
  dotterns sista gåva i handen.

  Äventyrens drivkraft, som alltid,
  med traditioner utanför tanken,
  din sång visar ingen nåd.

  Den tatuerade människomassan
  slår hårdare på sina trummor,
  långt där inne i det svarta hålet.

  Inom flickans verkliga drömmar,
  syns eldar och skuggor, som om
  alla var fria men ändå fjättrade.

  Alla är fria från sina döda frågor,
  som tunga kedjor längs sargade
  kroppar, en verklig overklighet.

  Bar Jesus

 16. Bar Öberg skriver:

  Hej Peter.

  Som diktare och forskare inom religion ser jag många förunderliga saker som du skriver. Att jag svarade med en dikt, var endast en hint om hur jag arbetar på min bok ”de vidskepliga”, som kommer att blandas med texter i diktform.
  Vi har egentligen samma åsikter, men med undantaget att jag forskar inom frågan ”varför” mänskligheten fångats av religiositeten så länge? Som bl.a. fil.kand. I arkeologi, har jag studerat och verifierat förtida människors sätt att tolka sin samvaro. En andra fil.kand. där jag studerar teologi och socialantropologi ger mig assosiationer till det du verkar som på ytan. Att inte förstå det jag studerar och prioriterar som det verkliga hotet i modern tid.
  Peter, jag ser fram emot att få samtala med dig om detta.
  (skickar ytterligare en dikt)
  Vem äger det du säger varje dag?
  Är dina tankar också köpta
  av dem du hatar?

  Dikt om självdestruktionen.

  Inte tror du väl att ditt tvång är fritt
  från dina egna tvångsmässiga
  lyckönskningar?

  Har du någonsin försökt bedömma
  situationerna från din tomma
  självbegåvade hjärna?

  Vem skulle skratta åt dig då du var
  dödsdömd, som en kratta
  som aldrig krattat.

  Inte en endaste gång kunde jag se
  honom le med sina känslor,
  han var som en sten.

  Då patriarken visade sig med glädje,
  sparkade han sig själv med
  sin egen snålhet.

  Den underkuvade mentaliteten var
  överväldigande, som kaskader
  av förödmjukelse.

  Att bara sitta still är hans melodi,
  som en rädlsa för det som
  hans fru bemästrat.

  Inget sinne tänker på glädjen längre,
  fortfarande ser jag hans små
  önskningar i tiden.

  Ingen hade egentligen velat tro på
  en stolle i tiden, som inte ens
  kunde sjunga en sång.

  Det känns bedrövligt att se era svåra
  försök, ni som skulle erövra
  hela väldens känsla?

  Bar Jesus

  • Peter Harold skriver:

   ”Vi har egentligen samma åsikter, men med undantaget att jag forskar inom frågan ”varför” mänskligheten fångats av religiositeten så länge? Som bl.a. fil.kand. I arkeologi, har jag studerat och verifierat förtida människors sätt att tolka sin samvaro. ”

   En MYCKET fascinerande fråga, och jag har själv grubblat på den mycket länge. Eller snarare, jag har grubblat på HUR man skall få ett svar på den frågan. Jag ser fram mot dina resultat! 🙂

   En annan närliggande fråga jag ofta ställer mig är hur vi skall tolka arkeologiska fynd utifrån ett religionsperspektiv. Ser vi fynden med våra egna samtida ögon, och lägger in betydelser som kanske är felaktiga? Ett litet tanke experiment – som jag dock aldrig hunnit penetrera till dess botten – är hur en annan tids människor skulle uppfatta vår värld utifrån ett religiöst perspektiv. Ett exempel: Hur skulle en bronsåldersmänniska uppfatta vår dagliga ritual att sitta vid TV:n varje fredagskväll och äta chips, fastän vi timmarna före ätit oss mätta på middagsmaten? Vad skulle bronsåldersmänniskan dra för slutsatser av detta beteende?

   Intressant och inspirerande att du avser att varva fakta med poesi. Jag ger dig mina välgångsönskningar!

 17. Bar Öberg skriver:

  Poem about the sentimental secret.

  Imagination no early mornings,
  leaving all babies behind,
  like a slave.

  The sentimental times is to be bad,
  as frozen chickens along
  in the dirty bars.

  Laws in the basic mechanistic framework
  are not themselves empirical,
  just knowable apriori.

  When do you ever enter the limit an
  inner essences, like structure
  of which it is the essence.

  Its like chasing your own missing tail,
  like I loving you, as I was
  behavior of the thing.

  The identity of the knower the structure
  and behavior of the thing of
  which it is the essence.

  Then everybody has to think it over,
  like a geometry way to
  understand at all.

  This is deduced from our knowledge
  of God like pronunciations
  like the good minds.

  Maybe its better that nobody would
  wake you up. All the flowers
  are still there anyway.

  Bar Jesus.

 18. Bengt Hesdorf skriver:

  SD kan nig vara bra att ha att skylla på när vissa mer eller mindre intigritetskränkande lagar skall genomföras.
  För att ge några exempel så har jag fått lov att citera ett inlägg från http://svemykon.info/ skrivet av Michael Gajditza:

  ”Sammanställning av nya lagar, ändringar, tillägg och skärpningar av olika lagar med bäring på integritet, rättssäkerhet och frihet sedan 2001-09-11

  Sammanställningen gör ingen viktning av de olika lagarna, ändringarna, tilläggen eller skärpningarna och dessa står heller inte i kronologisk ordning utan är helt enkelt en uppräkning syftandes till att påvisa mängden av sådana förslag. Sammanställningen gör heller inte anspråk på att vara komplett. Tråkigt og är jag säker på att den här listan kan fyllas på ytterligare.

  Lagrådet uttryckte redan år 2009 att ”antalet lagar på detta område nu är så stort att det längre inte är möjligt att överblicka och förutse konsekvenserna av de lagar som införs.”

  Sedan 2001 har vi i tryggheten och säkerhetens namn låtit staten införa;

  Fra-lagarna

  Datalagringsdirektivet

  Utökade registerkontroller vid anställning

  Säpo och Rikskrim ska få inrikta FRA:s signalspaning

  Möjlighetena att utfärda strafförelägganden har utökats

  Advokaters tystnadsplikt har urholkats genom EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

  USA får tillgång till swift-systemet

  Olika förslag pånätcensur tvingas fram

  Galloavtalet tar bort ”budbärarimminuteten”

  ACTA avtalet

  Intagna i Kriminalvård och rättspsykiatrin hindras förbjuds läsa och inneha viss litteratur

  DNA prov får tas på i stort sett alla som misstänks för brott

  Polisen får också om speciella omständigheter råder tvångsmässigt ta DNA-prov även på en person som över huvud taget inte är misstänkt för brott. Prop. 2005/06:54. Underlag: Ds2004:35.

  Polisen får sedan 1 juli 2005 använda överskottsinformation erhållen vid hemlig teleavlyssning till utredning av andra brott än den som teleavlyssningen avsåg. Prop 2004/05:143. Underlag: Ds2003:13.

  Den 1 oktober 2004 infördes nya regler som ökar antalet situationer där polisen får tillgripa hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Det mera långtgående ingreppet av de två, hemlig teleavlyssning, får numera tillämpas även om minimistraffet för det brott som begåtts är under två år om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två år.

  Dessutom får från detta datum hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på teleadresser som inte tillhör den som misstänks för ett brott, om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att kontakta dessa teleadresser.

  Vid förundersökning om brott som kan ge fängelse får polisen använda information från databasen med bilars passager genom Stockholms biltullar.

  Sedan den 1 juli 2005 får svensk polis hjälpa utländsk polis att genomföra hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning i Sverige.

  Från 1 april 2006 har Säpo rätt att bryta sekretessen för patienter i sjukvården om det gäller personer som anses utgöra ett hot mot kungahuset eller statsledningen. Underlag: SoU 2004:108.

  Den 1 oktober 2004 trädde också en ny formulering i rättegångsbalken i kraft som slår fast att polisen har rätt att från teleoperatörer begära in även historiska data om en persons kommunikation.

  EU:s ministerråd beslutade i maj 2004 att uppgifter om flygpassagerare från EU ska lämnas ut till USA. Ändringen har implementerats i svensk lag genom en ändring av personuppgiftsförordningen. Beslutet togs trots protester från Europaparlamentet och EU:s dataskyddsgrupp. Europaparlamentet anser att beslutet är olagligt och har dragit det inför EG-domstolen.

  Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

  Det är numera tillåtet för polisen att sätta in buggning (hemlig avlyssning av lokaler) vid brott som kan ge fyra års fängelse. Även icke brottsmisstänkta får avlyssnas om det anses nödvändigt för brottsutredningen. Lagrådet är kritiskt. Underlag: promemoria Ju2005/5765/Å.

  Det föreslås att ge polisen rätt att i förebyggande syfte, det vill säga utan misstanke om konkret brott, ta till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och husrannsakan. Vid husrannsakan ska föremål få tas med utan att dessa tas i beslag. Ds 2005:21, prop 2005/06:177. Lagrådet är starkt kritiskt.

  Polisen föreslås få tillgång till ett nytt tvångsmedel – ”hemlig dataavläsning”. Det innebär att polisen ska installera så kallade spionprogramvaror på misstänkta personers datorer, programvaror som via internet sänder information om vad den misstänkte gör vid sin dator. Detta föreslås i ett delbetänkande från Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), en utredning tillsatt av regeringen (SOU 2005:38). Datainspektionen avstyrker.

  Ytterligare ett nytt tvångsmedel, ”frysning av elektronisk kommunikation”, föreslås i departementspromemorian ”Brott och brottsutredning i IT-miljö” (Ds 2005:6). Syftet är att hindra trafikuppgifter kring telefonsamtal, epostande och annan elektronisk kommunikation att gå förlorade innan en domstol hunnit ta ställning.

  I samma departementspromemoria föreslås ännu ett nytt tvångsmedel, ‘husrannsakan via elektroniska kommunikationsnät’.

  BRU föreslår att polisen ska få tillgång till ett nytt tekniskt hjälpmedel, hittills enbart använt av Säpo, som gör det möjligt att kartlägga all mobiltelefontrafik inom ett visst geografiskt område. SOU 2005:38.

  BRU föreslår också att tvångsmedlet ‘hemlig teleövervakning’ breddas till att även omfatta lokalisering (det vill säga, den misstänktes geografiska position i realtid).

  BRU föreslår vidare att vid förundersökning rörande brott som är så allvarliga att de kan ligga till grund för beslut om avlyssning ska övervakning få användas även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt för det brott som utreds.

  Den 1 oktober 2004 trädde också en ny formulering i rättegångsbalken i kraft som slår fast att polisen har rätt att från teleoperatörer begära in även historiska data om en persons kommunikation.

  EU:s ministerråd beslutade i maj 2004 att uppgifter om flygpassagerare från EU ska lämnas ut till USA. Ändringen har implementerats i svensk lag genom en ändring av personuppgiftsförordningen. Beslutet togs trots protester från Europaparlamentet och EU:s dataskyddsgrupp. Europaparlamentet anser att beslutet är olagligt och har dragit det inför EG-domstolen.

  Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

  Det är numera tillåtet för polisen att sätta in buggning (hemlig avlyssning av lokaler) vid brott som kan ge fyra års fängelse. Även icke brottsmisstänkta får avlyssnas om det anses nödvändigt för brottsutredningen. Lagrådet är kritiskt. Underlag: promemoria Ju2005/5765/Å.

  Det föreslås att ge polisen rätt att i förebyggande syfte, det vill säga utan misstanke om konkret brott, ta till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och husrannsakan. Vid husrannsakan ska föremål få tas med utan att dessa tas i beslag. Ds 2005:21, prop 2005/06:177. Lagrådet är starkt kritiskt.

  Polisen föreslås få tillgång till ett nytt tvångsmedel – ”hemlig dataavläsning”. Det innebär att polisen ska installera så kallade spionprogramvaror på misstänkta personers datorer, programvaror som via internet sänder information om vad den misstänkte gör vid sin dator. Detta föreslås i ett delbetänkande från Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), en utredning tillsatt av regeringen (SOU 2005:38). Datainspektionen avstyrker.

  Ytterligare ett nytt tvångsmedel, ”frysning av elektronisk kommunikation”, föreslås i departementspromemorian ”Brott och brottsutredning i IT-miljö” (Ds 2005:6). Syftet är att hindra trafikuppgifter kring telefonsamtal, epostande och annan elektronisk kommunikation att gå förlorade innan en domstol hunnit ta ställning.

  I samma departementspromemoria föreslås ännu ett nytt tvångsmedel, ‘husrannsakan via elektroniska kommunikationsnät’.

  BRU föreslår att polisen ska få tillgång till ett nytt tekniskt hjälpmedel, hittills enbart använt av Säpo, som gör det möjligt att kartlägga all mobiltelefontrafik inom ett visst geografiskt område. SOU 2005:38.

  BRU föreslår också att tvångsmedlet ‘hemlig teleövervakning’ breddas till att även omfatta lokalisering (det vill säga, den misstänktes geografiska position i realtid).

  BRU föreslår vidare att vid förundersökning rörande brott som är så allvarliga att de kan ligga till grund för beslut om avlyssning ska övervakning få användas även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt för det brott som utreds.

  Redan idag är telekomoperatörer enligt lag skyldiga att anpassa sin tekniska utrustning för att underlätta polisens avlyssning och övervakning. BRU föreslår att även internetleverantörer ska omfattas av den skyldigheten.

  Utredningen om tillgång till elektronisk information i brottsutredningar, SOU 2005:38, föreslår sänkta krav för att polisen ska få tillgång till uppgifterna om vilken kund som har vilket IP-nummer. Idag krävs att brottet som utreds kan ge fängelse, men det kravet ska enligt förslaget avskaffas.

  Skattekontrollutredningen föreslår att Skatteverket ska få genomföra

  husrannsakningar i egen regi.

  En utredning kallad ”Gränskontrollag – effektivare gränskontroll” föreslår en utökning av dagens gränskontroll så att den även omfattar brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder. Bland annat föreslås obligatorisk kontroll av gränspasserande personer mot Schengens informationssystem SIS, polisens belastningsregister och misstankeregistret.

  Förslag finns även på att transportföretag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om passagerare och besättning, liksom på så kallad inre utlänningskontroll. Se SOU 2004:110.

  Utredningsdirektiven angående PKU registret hör också de till denna grupp.

  Ny kreditupplysningslag trots starka protester från såväl JK som media

  Nya övervakningskameror sätts upp varje dag.

  Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. (2009)

  Förslag till ny skyddslag (2009)

  Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet. Om behandling av personuppgifter. (2009)

  Avskaffande av preskription för vissa brott.

  Kriminalisering av förberedelse till vissa brott. (2011)

  Säkerhetskontroller i domstolar nya bestämmelser

  En ny lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting (prop. 2009/10:117)

  Effektivare bekämpning av barnpornografi brott

  Den 1 juli 2010 ändras straff regleringen av barnpornografi brottet i fl era olika avseenden för att åstadkomma en effektivare bekämpning av barnpornografi brott (prop. 2009/2010:70). En ny straff bar befattningsform införs som innebär att även den som betraktar en barnpornografi sk bild som han eller hon berett sig tillgång till ska kunna dömas för barnpornografi brott.

  Brott begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning (prop. 2009/2010: 105).

  Polisen ska vidare kunna utreda även mindre allvarliga brott som inneburit antingen en allvarlig integritetskränkning för offret eller stor ekonomisk skada.

  På så sätt stärks brottsoffrens ställning. Polisen ska också kunna utreda mindre allvarlig brottslighet om det är av särskild betydelse med hänsyn till ett allmänt intresse.

  Möjligheterna att förordna ett juridiskt biträde för barnet utökas. När en utredning inleds p.g.a. att barnet begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år ska som huvudregel ett juridiskt biträde alltid förordnas.

  Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar

  Genom en ändring i polislagen kan personer som deltar i en ordningsstörande folksamling under vissa förutsättningar avlägsnas längre bort från platsen eller utrymmet än vad som hittills varit möjligt (prop. 2008/09:131).

  Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter (prop. 2007/08:160).

  Nya regler har tillkommit för att minska antalet felaktiga utbetalningar, stävja fusk och felutnyttjande av trygghetssystemen samt öka effektiviteten vid myndigheterna och förbättra servicen till enskilda. Reglerna möjliggör ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Reformen avser Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Statens pensionsverk, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder.

  Permanenta lagbestämmelser om hemlig kameraövervakning i rättegångsbalken

  Från och med den 1 januari 2009 permanentas de tidigare tidsbegränsade bestämmelserna i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning genom att med oförändrat innehåll föras över till 27 kap. rättegångsbalken (prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6).

  Lag om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

  Lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller t.o.m. utgången av år 2012. Samtidigt upphör lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål att gälla. Den nya lagen ger de brottsbekämpande myndigheterna utvidgade möjligheter att använda tvångsmedel vid förundersökning om vissa samhällsfarliga och svårutredda brott (prop. 2007/08:163).

  Utökad användning av beredskapspolisen (Förordning)

  Enligt en ny förordning om beredskapspolisen utökas möjligheterna att använda beredskapspoliser för vissa polisuppgifter. Utgångspunkten är att beredskapspolisen kan användas som en förstärkningsresurs vid olyckor och katastrofer, men ska kunna sättas in även vid andra allvarliga eller omfattande störningar på samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt.

  Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

  Från den 1 juli 2008 får bl.a.Tullverket och Kustbevakningen nya befogenheter i kampen mot ratt- och sjöfylleri (prop. 2007/08:53). Tjänstemännen vid dessa myndigheter får ta alkoholutandningsprov, både rutinmässiga sållningsprov och bevisprov, och göra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleribrott.

  Större möjligheter att förverka brottsvinster

  Med utbyte av brott menas både konkret egendom som någon kommit över genom brott och det uppskattade värdet av det som åtkommits. Att utbytet förverkas innebär att brottslingen berövas egendomen eller att han eller hon blir skyldig att betala ett angivet belopp till staten. Med dagens regler är det bara möjligt att förverka utbyte av just det brott som en person döms för. Det måste dessutom vara fullt bevisat att egendomen härrör från det brottet. (prop. 2007/08:68)

  Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

  Bestämmelserna om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare ändras i syfte att öka flexibiliteten vid påföljdsbestämningen och därigenom skapa större utrymme för proportionalitetsbedömningar i vissa fall samtidigt som den enskildes behov av vård ska beaktas (prop. 2007/08:97). Fängelseförbudet ersätts med en presumtion om att annan påföljd ska väljas.

  Utvidgade möjligheter till drogtestning av totalförsvarspliktiga och avskaffande av inskrivningsnämnder

  I november 2007 antog riksdagen regeringens förslag till ändringar i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (prop. 2006/07:117). En del av förslaget innebär att samtliga totalförsvarspliktiga ska kunna bli föremål för slumpmässiga drogtester.

  Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning (blev permanent 2009)

  Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  De brottsbekämpande myndigheterna får från den 1 januari 2008 använda hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (prop. 2005/06:177 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11).

  Myndigheterna får använda tvångsmedlen om det finns särskild anledning att anta att en person kommer att utöva allvarlig brottslig verksamhet, t.ex. brott mot rikets säkerhet eller terroristbrott.

  Tvångsmedlen får också användas för att förhindra vissa andra mycket allvarliga brott, t.ex. mord, grov misshandel eller människorov, om avsikten med brotten är att förmå myndigheter eller den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en sådan åtgärd (s.k. systemhotande brottslighet).

  Lagen är tidsbegränsad till och med utgången av 2010.

  Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

  Från den 1 januari 2008 får hemlig rumsavlyssning (s.k. buggning) användas för att utreda allvarliga brott (prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3,rskr. 2007/08:11). Hemlig rumsavlyssning innebär att tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid t.ex. sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till i hemlighet avlyssnas eller spelas in.

  Föreslås nu utökad till att omfatta även t.ex skattebrott och bokföringsbrott.

  Tullkontroll av kontanta medel

  Den som vill resa in och ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel måste anmäla detta. Om det finns misstanke om att en person inte har anmält förflyttningen av kontanter ska Tullverket, Polisen och Kustbevakningen få undersöka transportmedel och bagage, samt även göra en kroppsvisitation.

  Reglerna trädde i kraft 15 juni 2007 (prop. 2006/07:68).

  Sammantaget 70 olika punkter och man ska komma ihåg att den ackumulerade effekten av detta lagkluster är betydligt större än summan av de enskilda lagarna.

  Detta är nog värre än vad Orwell kunde drömma om i sin vildaste fantasi.

 19. Bengt Hesdorf skriver:

  Hittade följ. artikel på: http://www.smp.se/ledare/bara-bengt-westerberg-vet-var-gransen-gar(3516680).gm
  Då bör det även påpekas att Westerberg numera är rikets 1´e talman och innehar den högsta samt slutgiltiga beslustfattningen i en ev. krigs/kris-tid sedan vår konung numera har blivit utmanuerad som rikets högsta befälhavare vid krig/krigs-situationer.

  Jag har försökt att hitta den utredning om arbete mot främlingsfientlighet som artiklen hänvisar till.
  Dock utan framgång.
  Återkommer så fort jag kan hitta orginalet.

  Men än så länge så önskar jag delge er dessa utdrag:

  ”Bengt Westerberg har på regeringens uppdrag lett en utredning om arbete mot främlingsfientlighet. Resultatet kan inte ses som något annat än ett misslyckande.

  Men visst finns det ljuspunkter. Betänkandet Främlingsfienden inom oss betonar hur viktig den ekonomiska politiken är för att förebygga främlingsfientlighet. Ekonomisk oro och hög arbetslöshet är den mylla där ”vi och dem”-tänkande växer bäst, med risk att invandrare utses till syndabockar. Det är bra att utredningen poängterar detta.

  Utredningen föreslår lärarfortbildning för att lärare ska stå bättre rustade att bemöta elever som uttrycker främlingsfientliga åsikter. Det kan vara ett bra förslag, beroende på vad fortbildningen får för innehåll.

  I övrigt är utredningen ett sorgligt hopkok av statlig uppfostrarnit, självmotsägelser, folkförakt och en antiliberal önskan att strypa den fria debatten. Så skriver till exempel Westerberg att ”politisk korrekthet” är sociala regler som inte har tvingats på någon utan som har vuxit fram i medborgerlig konsensus. Westerberg anser att det är mycket viktigt att upprätthålla den politiska korrektheten, och att politiker har ett stort ansvar för detta.

  Engellau och Gür definierar i Den övermodiga beskyddaren (som Smålandsposten skrev om 22/10) politisk korrekthet som statens försök att pressa demokratins idéer och statens funktionssätt på de mellanmänskliga relationerna i civilsamhället. Medieetablissemangets utmobbning av jämställdhetsdebattören Pär Ström (som Smålandsposten skrev om i går) visar vad som händer när medborgare argumenterar emot denna statliga fostran. Westerberg anser uppenbarligen att den politiska korrektheten och social stigmatisering av dem som faller utanför ramarna är av godo, och i Westerbergs idealsamhälle får vi anta att mediemobbning av avfällingar skulle vara vardagsmat.

  Westerbergs egen ”mobbning” riktas mot riksdagspartiet Sverigedemokraterna och dess sympatisörer. Fyra sidor ägnas åt att slå fast att SD fortfarande är främlingsfientligt, trots försöken att städa partiet. SD:s politik förtjänar mycket hård och saklig kritik, men det bör ske i normala debattforum. Att en statlig utredning så ensidigt pekar ut ett riksdagsparti som klandervärt kommer knappast att minska främlingsfientligheten i Sverige.

  I sitt försvar av en politiskt korrekt norm säger också Westerberg emot sig själv. Skolan ska arbeta ”normkritiskt” för att förebygga främlingsfientlighet, men normkritiken ska tydligen bara riktas mot normer som Westerberg inte gillar. Krockar gör också Westerbergs uppfattning att politisk korrekthet är ett ”civilisatoriskt framsteg” med hans definition att kulturrasism är att rangordna olika kulturer.

  Dessa glidningar och motsägelser gör att det blir ganska obehagligt när Westerberg föreslår statligt finansierade institutioner som ska bevaka internet och medier och ”reagera när det skrivs olämpliga eller felaktiga saker”. Statlig medieövervakning blir särskilt problematisk när den ska jaga en främlingsfientlighet som är glidande och relativistisk och där bara Bengt Westerberg har facit över vad som är acceptabel problematisering respektive oacceptabel främlingsfientlighet”

  STASI????? NEJ: Sverige 2012

  • Peter Harold skriver:

   Inte för inte brukar man skriva om Bangt Westerbergs namn till ”Vet Bästerberg”. Sådan är hans läggning och tyvärr är han väldigt representativ för Folkpartiet och andra PK-liberaler med godhetskomplex. Beteendet grundar sig förmodligen på den moderna kristna uppfattningen att som man bjuder andra blir man själv bjuden. Det kanske fungerar om alla vore geniunt kristna i så fall…

 20. Bar skriver:

  Hej Peter.

  Jag har under ett halvår studerat gruppen som format sig som representanter inom ”jobbcoaching branschen”. Det förefaller, via samtal med dem, som om alla endast har en sak i sinnet. Att roffa åt sig lättillgängliga summor pengar, och att de flesta har en tendens till tidigare erfarenhet av psykiska besvär, dvs. har en gemensam nämnare i synen på människor som psykiskt hjälpbehövande. Jämför denna grupp med dem som etablerat sig som medium, tarotexpert, newage astrologer och scientologer som florerar flitigt i media. Saken kan förefalla ganska logisk och enkel, men att det finns ett behov av intellektuell stimulans som kanske kan ses som en undertryckt situation, där mänsklighetens hemligheter ligger fördolt för henne själv, som en redan avklarad livsmanifestation, där det inte längre skulle tjäna någonting till att vara revolutionär och kritiker.

  Som tidigare politiker, förstod jag att mycket få av invånarna kände till vem som styrde deras kommun. Gjorde en allmän förfrågan bland kanske hundra personer, där jag visade bilder på politiker som styrt deras kommun mer än 20 år. Knappast någon visste vem bilden föreställde och vad kommunstyrelsens politiker hette osv. Denna enkät gjordes eftersom jag ständigt kunde höra och läsa politikernas meningar att de var ”folkvalda”. De som hade suttit 20-25 år var verkligen inte folkvalda och totalt okända. (även efter de nya reglerna med personval 1992)

  Då det gäller mängden av ”jobbcoacher”, kunde jag ana en liknande situation, där individerna endast låtsas förstå vad som händer över deras huvuden, att dessa grupper i olika frammaningar efter regeringsbeslut reagerar som på en nivåpsykologisk impuls, där utfallet långsamt genom en ”tidsglömdhet” (glömska efter lång tid), förefaller vara ganska slumpartad. Min undran Peter, är om politiken och valmöjligheterna är fiktiva oegentligheter som inte spelar någon roll? Kanske du och jag endast är några löjliga pappfigurer som gör sig till i en begränsning som egentligen fullt ut och med fast hand ser till att vi inte kan lyckas?

  Bar Jesus

  • Peter Harold skriver:

   ”Min undran Peter, är om politiken och valmöjligheterna är fiktiva oegentligheter som inte spelar någon roll? Kanske du och jag endast är några löjliga pappfigurer som gör sig till i en begränsning som egentligen fullt ut och med fast hand ser till att vi inte kan lyckas?”

   Både ja och nej. Jag är inte förvånad över att folk känner sina politiker så illa. Dels exponeras lokalpolitiker i ringa utsträckning av pressen. Men dessutom skall man ju ha i åtanke att politikerna är ju partivalda, alltså placerade på partiets lista enligt beslut från lokalstämma, valberedning eller valkommitté. Jag tror att det finns flera partier som inte ens har provval när kommunfullmäktigelistor spikas. Har för mig att i vissa valkretsar tillämpas inte ens provval på riksdagsnivå heller.

   Det här skulle man kunna komma åt genom att ha personval. Men detta fungerar bara om väljarna engagerar sig. Och det gör de sällan. Det är jobbigt att välja av tio potentiella partier; ännu jobbigare att välja en personlig kandidat av 20-30 aspirerande politiker. I Sverige föredrar man att köpa ett färdigt paket, ofta skickligt marknadsfört av en partiledare.

   Sedan till frågan om meningslösheten med den egna tillvaron i den föga världsomvälvande bloggosfären. Även här ja och nej. Jag inte från mitt tangentbord förbättra världen. Däremot har jag min egen själsliga vinning i det att jag kan resonera om olika ämnen jag finner intressanta, och några tycker om att ge respons på mina tankar. Skrivandet var en ensam hobby ända tills de sociala medierna kom. Nu delas tankar och idéer i en ström som aldrig skett förut. Nej, alla kommer nog inte komma ihåg namnet på kommunalrådet, men jag tror ändå att bloggosfären kommer att nå en kritisk punkt där det blir jobbigt för politiker att agera utan att bry sig om vad väljarna tycker. Det här säger jag absolut inte med idén att politiker skall vända kappan efter vinden, tvärtom. Jag hävdar inte att väljarna alltid har rätt, även om de är många i bruset och det bryter ut s.k. bloggbävningar. Nej, om det nu är så att politikern anser sig ha rätt, och har argument för sin politik/idéer, skall denne nyttja denna konfrontation till att övertyga väljarna. Så fungerar det tyvärr inte vanligtvis. Vi har Fredriks Reinfeldts makalösa uttalande om att ”alla tjänar på att diskussionen lägger sig” som exempel på att man inte vill ha debatt, och vi har Mona Sahlins svävande och intet förpliktigande svar om ”att vi skall titta på det här” så fort det börjar osa katt.

   Även om vi inte ser i sak att Sverige förändras genom tusentals bloggares aktiviteter så märker vi att det åtminstone skett en förändring av det offentliga samtalet. Det sker inte längre enbart i riskdagens talarstolar och tidningarnas ledarredaktioner. Var som helst, bokstavligt talat från tomma intet, kan det dyka upp en välformulerad text som ifrågasätter och omkullkastar vår syn på världen. Visserligen sitter medierna i den förmånliga positionen att de kan filtrera så att inte informationen inte når fram till ”de som inte bryr sig” och som politiskt sett är farligast eftersom de kan tänkas att agera utan ha en helhetsbild. Men den dag den breda massan av människor är mer medvetna om politiken kan något hända. Se bara vad som skett i USA där kongressmannen Ron Paul motarbetades av både mainstream media och sitt eget parti, men ändå lyckades bli den näst sista kandidaten i republikanernas nominering. Det skedde tack vare de sociala medierna där hans anhängare var aktiva.

   Jag hoppas att jag skall få vara med om att se samma sak ske i Sverige för libertarianernas rörelse. Jag tror faktiskt att någonting är på gång. Det viktigaste är att de sociala och framför allt de alternativa medierna kan erövra publikens förtroende. Att vi befinner oss i ett skede där denna förändring påbörjats är jag säker på. Jag skulle inte börja min morgon med att bläddra genom de alternativa mediernas bloggar före svd.se, dn.se och expressen.se om jag hade ett absolut misstroende mot dem. Nu är det istället så att jag hittar kontrollerbar fakta hos fristående nyhetsleverantörer men desinformation hos de etablerade. Och detta sker inte av en slump.

 21. Bar skriver:

  Hej Peter. Tack för ditt svar.

  Det talas om sociala medier som ett utslag av folklig frihet. Men kan folket verkligen förstå sig själva i en sådan situation? Tänker på de rena mediernas funktion bland människor som utnyttjade, hur TV och tidningsjournalistik ändå långsamt påverkar massans tänkande. Fenomenet är känt sedan 1600-talet då härskare skapade mode efter att ha hjälpt upp sina fysiska problem med olika klädesplagg som blev högsta mode i Europa. Alla ville likna ledaren. I vår tid ser man hur TV och tidningsmedia favoriserar personligheter som genererar ekonomiska uppsving i form av reklamintäckter, där objektet manipulerar åhörarna för ekonomisk vinning. Tänker på Carolina Klüft och Ludmilla Enquist inom idrotten, där deras ständiga slogan var ” det är sååå roligt” (har själv varit elitidrottare och kan intyga att det är ett rent helvete) Eller som exempel inom politiken, där de lanserar Marit Pålsson, där hon i reklamen stiger ur husvagnen och trängtar efter en kopp kaffe.

  Sedan jag kom hem till Sverige efter en mer än tio årig vistelse i Frankrike och Gibraltar, har jag tydligt kunnat se en psykisk förändring inom både myndigheter och befolkning. Till min förvåning gjorde myndigheterna ofta fatala misstag då det gällde min återetablering, som om personalen inom olika sektioner inte tog sitt arbete på allvar. Detta kunde jag se tydligt under mina fyra år i Gibraltar, där pensionsåldern inträffar vid 55 års ålder. Som golfspelare med de sociala inslagen, upptäckte jag att spelarna i Sverige ändrat sina diskussionsbehov till situationer där jag vid jämförelse sedan för tio år, uppfattade det hela som ett ”förhöjd normalpsykotiskt beteende” där glädjen avtagit och melankolin ökat. Kanske svenskarnas intellektuella uppfostran genom sista århundrandet med liberalisering och samhällsutveckling slagit bakut, där de av bara farten glömt något viktigt i det själsliga begreppet? Tänker på den höga frekvensen av psykoser bland ungdomar i jämförelse med andra europeiska länder, samt den historiska 1900-tals diagnostiken som intresserar mig i jämförelse.

  Som lekman har jag under ett år intresserat mig för hur psykiatrin kommit fram till den populära benämningen KBT (kognitiv beteende terapi). Hur och vilka variabler som räknats i det slutliga utfallet som uttryck att hjälpa den psykiska folksjukdomen som ni drabbats av. Det som framhävs inom KBT som bevis, är den sk. evidencebased funktionen att bygga beslut på ”bästa tillgängliga vetenskapliga resultat” från, egentligen ”välgjorda undersökningar” som ett komplement till andra undersökningar. Dessa grundar sig som sig bör, då det gäller empirisk forskning på iakttagelse av individerna mellan konstellationen patient och vårdpersonal, dvs. ett synnerligen abstrakt förhållande. Liknande slutsatser dras i det kontroversiella begreppet, integral psykoanalys som har en transcendental utformning.

  Det viktiga i denna skrift till dig är att jag ifrågasätter medias egentliga självinsikt att inte utifrån deras girighet skapa kaos hos den intet ont anande människans normalpsykotiska reaktioner, där deras tankar (kognitioner) förpassas allt för långt bort från deras naturliga önsketänkande. Utan självinsikt och en vilja till förändringar är ingen personlighetsförändring möjlig. Om mediabolagen fortsätter med sitt elaka överprestationerade (se felprestation) lyckorus, kommer individerna ur biologiska resurser, att förr eller senare utveckla diktatur, krig och förstörelse som om det vore helt i sin ordning.

  Min skrift till dig idag, vill erinra om att människan är begränsad. Dina tankar och beteenden påverkar ditt agerande i vardagen och framtiden. Detta ger mig för handen att utvecklingen inom KBT visar att reklamen är en dödlig faktor för den primitiva individen, som aldrig kommer att förstå fullt ut vem hon var. Skickar en dikt med texten som jag alltid gjort. Kommer ut med 400 dikter 2014 trots media diktaturens järngrepp över de stackars människorna.

  Utveckla gärna mina teser så vi blir ännu mer berikade. Vet att det finns mycket mer att säga.
  Vill tillägga en brasklapp att jag inte tror på KBT. Jag som intellektuell naivist känner att det behövs ett alternativ, ”rapid filosofi”, ha ha. Lyssnar just nu till ”If I had a hammer” av Pete Seeger (spelar själv många instrument med sång) I vilken stad bor du? Jag är i Göteborg. Har bott i Stockholm under 12 år, där jag studerade på Frescati (universitet) fem år, samt Lund, där jag bodde på Lunds nation i fem år, studerande teologi, antropologi och sociologi under en herrans massa år.

  Dikt om det outhärdliga

  Det talades om sanning där ni stod fulländade
  succéernas villkor satte er i mänsklig trance
  era sinnen var onyktra

  Du ville vara hög i din önskade hjärnas måste
  ta inte bort mer av det du redan skulle sälja
  dina gudar fanns inte längre

  Kan längtan förmå dina fantasier un liberty total
  som du inte vet väntas kriget aldrig ta slut
  dina sår är fortfarande vidöppna

  Vet du varför all världens folk kanske är döda
  du trodde på dig själv du var din egen gud
  låt honom springa ut över havet

  Hans pistoler var endast laddade med blommor
  två rosor i vartdera ögat som en falsk rebell
  han var min favorit utöver allt

  Nu begår jag det värsta brottet mot mig själv
  era kanoner kan inte hindra mig längre
  varför skulle jag vilja leva med er

  Bar Jesus

  Du är bra Peter!
  Bar Jesus

  • Peter Harold skriver:

   Tackar för dikterna!

   Det här med ungdomars sköra mentala hälsa har jag funderat kring ganska mycket. Dels därför att jag själv tillhör den generation som uppvisade ett anlag för mer omfattande sjukskrivning och sjukpensionering av mentala skäl. Jag minns att i nyhetsrapporteringen i mitten av 1990-talet var det inte ovanligt att ungdomar sjukskrevs därför att deras partner gjort slut. Det är möjligt att jag är hårdhjärtat, men jag har inte uppfattat att en sådan sjukskrivning skulle ha varit acceptabel förr i tiden. Dessutom kan man ju fråga sig ifall en sådan sjukskrivning (som kan vara omkring 1 månad) är det bästa botemedlet mot hjärtesorg?

   Men samtidigt finns det fler faktorer som påverkar den unga generationens psykosociala miljö. Här tänker jag på faktorer som bostadsbrist, ungdomsarbetslöshet och sviktande kvalitet i utbildningsväsendet. Lägg därtill den omständigheten att modern barnuppfostran blivit ett rally i ”curlande”. Jag skulle gärna vilja utveckla mina tankar, men jag får göra det när jag fått ordning på mitt resonemang.

   Jag bor utanför Stockholms innerstad.

 22. Bar skriver:

  I min beslutsamhet om fiktiv verklighet skickar jag dig ännu en dikt som en förvåning om allvaret in situ. Att verkligheterna inte är att leka med som svenskarna tycks tro…

  Dikt om den verklighet du inte förstår.

  Det enklaste säger att vi aldrig behöver ångra någonting.
  Stilla vilar era själar invid skogens näckrossjö.
  Er enkla filosofi finns inte längre.

  Du kan inte längre se dem som står vid vägen och tigger.
  Enkelheten i din begåvning är begränsad som snö.
  Inte ens döden vill veta av dig.

  Att tro på politikens hjältemod kommer att bli ditt straff.
  Mediernas svandans sågs som oigenkännligt vackert.
  Nu distraherades du av dig själva.

  Människa! Är du klar att manipulera vidare i din fantasi?
  Upp till kamp! Hela din värld håller på att förstöras.
  Kanske du inte har några söner.

  Framåt med tårar i ögonen för världens lyckliga frihet.
  Vad har egentligen hänt med min vackra syster?
  Det var inte hon som dödade dem.

  Titta, vad de gjort med mina sånger och min fina familj.
  Generationers längtan kommer att straffa dig.
  Jag sätter på mitt bälte för att döda.

  Bar Jesus

 23. Bar skriver:

  Hej Peter, kanske ett klassiskt tragikomiskt drama?

  Idag var jag i en studio och arbetade med en film om vikingatiden, där jag skulle lära mig meningar på gammal isländska, där fonetiken var mycket svår. Tänk dig Peter, hur jag arbetade, stående framför en mikrofon och fick upprepa skrivna texter från ett gammalt språk, där regissören inför varje ljudtagning berättade vilken känslostämning jag skulle uttrycka mig under. I början sa jag att det krävs att jag sjunger en låt för att bli varm i stämman. Då de hörde mig sjunga två låtar utan musik blev de mållösa. De sa att jag hade en skolad röst. Snacka om potentiell kometkarriär vid 57 års ålder, he he, jag har faktiskt skolat min röst på 70-talet. Jag spelar flera instrument. Vid tillfället fick jag se filmsekvenserna på datorn i en stor studio med alla tänkbara data tingestar. Efteråt sa de att jag måste komma tillbaks efter Påsk till studion för andra uppdrag. Min vän som var med blev till min lycka helt och hållet övertygad att jag var en av den nya framväxande trenden som sjunger Bob Dylan låtar bättre än Dylan själv. Ha ha.
  Till honom berättade jag att jag för närvarande arbetar med två unga människor med komplicerade psykoser, där de vägrar ta medicin och inte vill träffa psykologer, där de endast har förtroende för mig. Det gäller släktingar till mig. Jag har åtagit mig att ge dem en chans eftersom jag ser att föräldrarna (en är min syster) lider och håller på att förgås av sonens okontrollerade utfall. Den svenska avkylda kvacksalveri psykiatrin kan inte göra någonting om patienten håller på att utarma familjen, de säger att även penningbidraget dras in om den sjuke inte infinner sig för behandling. Hur fan står det egentligen till med Sverige?
  Nu då jag vill konstatera att jag är en undanskymd psykoanalytiker med naturliga drag, (kommer du ihåg mina uttryck ”intellektuell naivism”) visar det sig att mina ungdomsklienter börjar bli friska, där föräldrarna åter igen ger mig presenter, eftersom de ser att min samtalsterapi ger resultat. Jag har själv varit en ”halvautistisk” människa i min tidiga ungdom. Min teknik grundar sig på det jag kallar ”naiv konfrontation”, där perceptionen förbereds via pejling av exakta våglängder. Det jag ser i den gängse psykiatrin är en oförstående mekanisk inställning, där synen på mänskligheten grundar sig på en inlärd falsk filosofi. Jag vet att människorna är utsatta för samma skräckbehandling som tex. Ludvig den XIV under hans tid, där alla läkartilltag finns bevarade i skrift, en sinekur som dödade många.
  Det är nu jag antagit den ”nya hjälpen” med min frekvensbaserade exakta behandling. Många av tidernas största uppfinningar handlar om enkla saker. Denna behandlingsform är så enkel att alla som vågar ta steget ut över branten kommer att lyckas hjälpa sin medmänniska. Det gäller naturligtvis att komma underfund med ”hur” man med modet tar steget ut över branten. Sociologen Emil Durkheim uttryckte det jag egentligen vill säga,
  – Ni är endast några jävla korkade dammkorn, som aldrig kommer att förstå någonting alls.
  Tänker på alla de onormalt psykotiska människorna som egentligen aldrig kommer att få hjälp om man inte ”punktbedömer” orsaken med exakta frekvenser.
  Har du funderat på min förra halvpopulistiska skrivelse om analysen av det det omvända KBT, där fler dör av reklamen än av kokain?
  Som vanligt kan jag inte låta bli att även uttrycka mig i diktform.

  Ha det bra Peter.

  Dikt om ert jävla låga intellekt

  Då ni nu låtsas stå upp och känna er nöjda
  skulle era hjärtan kanske varnat
  vem vill vara den första

  Era unga känslor är bara borta och glömda
  nu ser jag ert förbannade intellekt
  monotona slag med kofot

  Hur skulle förlåtelsen se ut i ett uppvaknande
  det brinner fortfarande framför er
  låt de andra göra det

  Varför tror ni något gav livet till er som barn
  dina starka fundament gav lycka
  nu är du en feg råtta

  Ursäkta min underskattning av dina tankar
  ville endast knacka på ditt intellekt
  vakna upp för fan

  De mörka molnen tornar upp sig framför oss
  kanske jag kan få dig att skratta
  dina cirklar är oklara

  Ensam går jag upp till era gudar och klagar
  döda skiten och börja om på nytt
  de torterar varandra

  Bar Jesus

  • Peter Harold skriver:

   Tack för dikten och den intressanta kommentaren.

   Jag tror att en av framgångsfaktorerna för dina två ”patienter” består i den närhet ni kan etablera. Utan egen erfarenhet av svensk psykvård (även om det var när att det blev skarpt läge i höstas) misstänker jag starkt att vården primärt fokuserar sig på att se till så att inte patienten skadar sig själv och andra. Det där med att göra psykpatienter friska är däremot en annan fråga. För vad är egentligen frisk? Istället handlar det om att ta kontroll över beteendemönster, gissar jag. Vem som får kontrollen är väl den stora frågan; patienten eller vårdgivaren.

   Du skriver:

   ”Min teknik grundar sig på det jag kallar ”naiv konfrontation”, där perceptionen förbereds via pejling av exakta våglängder. Det jag ser i den gängse psykiatrin är en oförstående mekanisk inställning, där synen på mänskligheten grundar sig på en inlärd falsk filosofi.”

   Det låter intressant. Hur mycket av konsekvensfaktorer använder du i samband med den naiva konfrontationen? Om man bortser från de kemiska faktorer som påverkar mentaliteten hos en person så är ju graden av slutledning ändå avhängigt förståelsen för de val som [patienten] har. Jag tänker närmast på den depression som jag upplevde i höstas p.g.a. utebliven medicinsk behandling mot smärta efter operation (klinisk depression) och den apati som följde när behandlingen väl kom igång. Jag fick ge mig själv förutsättningarna att passera detta, och det var genom att analysera mina val och ställa dem mot konsekvenser.

 24. Bar skriver:

  Hej Peter.

  Jag är alltid så glad då jag får ett brev från dig.

  Det skulle kunna betraktas som om mina uttryck ”Media dödar fler än kokain” är överbetonade apropå en kanske en alldeles för ensam utgångspunkt. Glömde säga i förra brevet att jag åtagit mig många ungdomar sedan mitten på 80-talet helt gratis. i min professionalism har jag tid över att rama in situationer som berör en stor grupp av ungdomar i vårt samhälle. Analytiskt känner jag idag en version på att det ”självsuggereras” av gammal hävd, någonting gammalt skit som ligger och infekterar, som ingen vill beröra.
  Det handlar om klimatet för känslor. Hur idealen i en framutrusning missar målen, där fokuseringen på endast en eller två pelare skall tåla belastningen av hela utvecklingen? Som jag vill mena, kommer psykosernas pågående framfart att förlama de intellektuella individerna. Anledningen skulle vara från 300 till 50 år sedan, vi i Sverige, tillämpat en variant vi kallar ”folkhemmets idé”, där intellektet prioriterats i en kognitiv bemärkelse. Jag var med då många av de intellektuella fribrytarna sadlade om till passiva medborgerliga distributörer som Dala Demokratens Göran Greider. Hans val fick mig att tolka tidens tendens som att det var den generationen som tänkt om så att gömma sig bakom en trygghet istället för att slåss mot vidare vidder. Jag vill hävda att förlusten av reaktionära intellektuella i slutet på 80-talet bidrog till den epidemiska psykosen bland vanliga unga människor idag. Tycker det är uppenbart att politiken inte är riktigt klar i de långa förloppen.

  Skall vi förvänta oss en mer omständlig behandling, eller skall vi avvakta under mer än fem generationer för den stora förändringen? Tänker mig endast det hela som en valmöjlighet, som inte ger dig valet, svart eller vitt, utan istället svart och grått. Syftar på att så många människor ofta uttrycker sig som om de haft en dålig dag. Jag har lärt mina vuxna barn att aldrig säga att de har en dålig dag då jag kan höra det. Vilket förbannat lotteri med känslor, som om alla var superpessimistiska Ja-sägare, ha ha.

  Naturligtvis förutom Jag och du Peter? Brukade förr försvara mig med att jag skulle antagas vara en observatör. Förmedla en uppgift till mig själv hur korkad eller bra du var vid den sista Midsommarfesten, då jag var med. Det virvlar friskt då sommarmorgnarna svävar fram i en högre rymd, där jag alltid känner mig alldeles för upprymd för att tänka klart.
  Skickar en dikt som är delad i helheten, Pars pro toto. Kanske sista versen är mest giltig, då du springer mot fienden i första ledet.

  Bar Jesus

  Dikt om nödvändighetens filosofi.

  Vart når ditt sätt att låta själar och tankar transformeras i onödighet?
  Vem har glömt att stänga av gasen till luftkonditioneringen.
  Titta mig i ögonen och räck mig din hand.

  Är det min sång som låter sig spelas där borta vid skogens tjärn?
  Hur lyckligt måste det vara att se älvorna dansa för min skull,
  där jag ligger i gräset och njuter av tankar om min flicka?

  Fantasin ger henne anstånd att naken motstå mig i sommarnatten.
  Den blommande ängen tycks ge mig oemotståndliga känslor,
  medan vindhäxorna slipar sina liar.

  Det skulle aldrig hända. Mediadiktaturen bränner våra barn levande.
  Jämförelsen finns som upp och nervänd spegelbild, en vision,
  där mekanismerna inte syns.

  Säkert nog bland era oemotståndliga känslor finns endast förgriplighet.
  Då du ändå måste ge dig iväg. Släng några mynt till gatans tiggare,
  kanske det ger dig förlåtelse?

  Det ni har, är inte tillräckligt metafysiskt. En chanstagning för logi.
  Samma konstruktion som förra gången, satsningen på ekonomi.
  Jag vet att ni inte kan kasta er åt sidan.

  Den nya filosofin är redan gammal. En ny tid genomgår er i dimman.
  Innovatören speglar sig i sin skugga, pionjären lagrar sina minnen.
  Jag vet varför ni inte förstår er själva.

  Bar Jesus

 25. Bar skriver:

  Du svarade; Det låter intressant. Hur mycket av konsekvensfaktorer använder du i samband med den naiva konfrontationen? Om man bortser från de kemiska faktorer som påverkar mentaliteten hos en person så är ju graden av slutledning ändå avhängigt förståelsen för de val som [patienten] har. Jag tänker närmast på den depression som jag upplevde i höstas p.g.a. utebliven medicinsk behandling mot smärta efter operation (klinisk depression) och den apati som följde när behandlingen väl kom igång. Jag fick ge mig själv förutsättningarna att passera detta, och det var genom att analysera mina val och ställa dem mot konsekvenser.

  Hej Peter, vill besvara frågan kort. Janis Joplin och Hendrix var mina absoluta favoriter, där deras sånger också underminerades av en okontrollerad droghandel, Nu råder värre saker, där tusentals ungdomar infekteras av psykoser. Apropå din kliniska depression, som jag förmodar är en villfarelse i lyxklassen mot vad som nu syns ute på ”fälten”. Det är brådskande! Det finns så mycket att göra, att någonting alltid skall slå fel inom olika riktningar som sedan förkovras och bildar nya svåråtkomliga nästan självständiga enheter, förefaller uppenbart. Det som oroar mig mest är ämnets snäva fokusering, där ämnet smyger sig långsamt på befolkningen, som en roman om hur aidsvirus och andra djur påverkar oss i en mikro/makrovärld. Psykoserna företräder en abstrakt psykologisk funktion som inte är helt grundlagda ännu. Nästan totalt okända, som att tro på Gudar och profeter.

  Nu börjar snart Golfsäsongen igen efter långt uppehåll. Har för ett år sedan flyttat tillbaks till Sverige, där jag upptäckte att golfuppehållet här är 6 månader, och jag som under tio år spelat året om?! Kanske jag utifrån min längtan, skulle önska mig en rejäl manodepressiv ”Out of Bounds”, så jag kan få fart på min produktion. Sverige är ett svårt land. Svenskarna har blivit psykiska.

  Bar Jesus

  • Peter Harold skriver:

   ”Psykoserna företräder en abstrakt psykologisk funktion som inte är helt grundlagda ännu. Nästan totalt okända, som att tro på Gudar och profeter.”

   Låter som en bindande överenskommelse mellan sjukdomen och patienten. För religionen tillåter ju inte en till avhällning. Hårt..! 😉

   Själv gäller långpromenader istället för golf, även om effekten säkert blir densamma. Numera kan jag ju också skylla på min axel för att slippa spela. 🙂

 26. För det 1´´a så är läget värre än vad gemene man tror.
  För det 2´a så tyckts det bara barka åt H till med vår sk. ”frihet”

  Läs gärna vad HAX (verksam inom EU) skriver på sin blogg:

  http://henrikalexandersson.blogspot.se/2013/04/ekonomiskt-undantagstillstand-i-eu.html

  Bla. så skriver han följ:

  ”Som en del i EU:s och euro-zonens hantering av Cyperns ekonomiska kris konfiskerade man folks, företags och organisationers banktillgodohavanden. (De med mer än 100.000 euro på banken fick en haircut på 40 procent, som sedan snarare visade sig vara 60 procent.)

  Sedan dess har EU – som en man – gett sig ut på jakt efter så kallade skatteparadis och medborgarnas besparingar i sådana paradis. EU har vidare kritiserat skillnader i skattenivåer inom EU. Luxemburg och Österrike har gått med på att luckra upp sin banksekretess.

  Och så har vi EU:s direktiv mot penningtvätt, som ger staten full insyn i folks affärer. I Sverige tillämpas direktivet så hårt att man till och med måste visa ID när man sätter in pengar – och att det är förbjudet att köpa SMS-biljetter i kollektivtrafiken om man har ett anonymt kontantkort i telefonen.

  Sedan har vi den nya, fina övervakningsstaten – där FRA kan skanna innehållet i våra telekommunikationer och där data om alla våra mobilsamtal, telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner lagras för att hållas tillgängliga för staten. Allt du gör kan vändas mot dig.

  Got it? Tumskruvarna börjar vridas åt.”

  Undrar om inte detta var meningen men att Sovjetimpiret fungerade som en broms mot OSA´s (Läs: Anglosaxternas) kamt för ett värlsdharavälde.

  • Peter Harold skriver:

   Jag vet inte det. Västvärlden har ju gått i samma riktning som Sovjetunionen, men med ett demokratiskt alibi. Enda förutsättningen att vända på den här utvecklingen är att någonting måste rikta ett hot mot EU. Jag tänker inte på ett yttre angrepp, och jag tänker inte heller på en revolution. Nej, det hot jag är ute efter är en framgångsrik folkrörelse som vågar utmana EU-ledarna och regeringarna och kräva unionens upplösning eller en återgång till handelspakt utan överstatliga standardiseringar på allmänpolitisk nivå.

 27. Bar skriver:

  Hej.

  Stater har genom århundraden gång på gång beslutat sig för ”Reducering”. Varje gång har det drabbat småspararna. Ville fylla i då du glömde nämna den psykologiska faktorn, där alla i framtiden sitter skrämda i ett mörkt hörn och knaprar psykofarmaka med hörlurarna på och rånarluvan neddragen. He he.

  Bar

 28. Bar skriver:

  Hej Bengt.

  Det är svårt att genomföra, det har gått för långt. Mediadiktaturen har passiviserat befolkningen och gjort dem rädda för att agera. Det anonyma valsystemet är nog enda vapnet.

  Bar

 29. LegeNet skriver:

  Det är planen, men den är på väg att skita sig för dem.  Jämför hur man i samband med första konciliet i Nicaea år 325 samlade in och förstörde alternativa narrativ.  Sådana rensningar är nödvändiga för dikatorer som vill hålla oss i ett statiskt perspektiv de sedan dynamiskt kan kontrollera.  Rekommenderar min översättning av Ola Alexander Frisks öppna brev till Angela Merkel som du finner t.ex. på:

  http://blog.lege.net/?/377-OEppet-brev-till-Angela-Merkel.html

  (På samma blogg bloggade jag den 12 februari 2007 ”Nymedeltid” 🙂 )

 30. Mjölner skriver:

  En synnerligen informativ eftermiddagsläsning. Ex.vis Bengt Hesdorfs sammanställning av den formidabla kökkenmödding av s.k. lagar vi arma svenskar begåvats med. Att skydda sin dator från obehörigt intrång är idag av yttersta vikt. Skaffa Macafee, adblock , Apl mm som hittills effektivt blockerar obehörigt intrång. Apl finns att köpa hos Bahnhof (kostar 40kr/mån). När man går ut på internet går trafiken via en hemlig server som hindrar ev. spioner att koppla ihop din dator med de IP-adresser som du genererar på nätet.

 31. Mjölner skriver:

  Rättelse, programmet heter APN och inget annat, sorry.

 32. Mjölner skriver:

  Om man gör en rättelse och den blir fel får man göra om, det skall vara VPN

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s